Star Ng Pasko SATB

June 14, 2018 | Author: Ayan Andaya | Category: Pitch (Music), Musical Techniques, Singing, Music Theory, Vocal Music
Report this link


Description

Star ng PaskoSATB Arrangement: JeViLa  4 Robert G. Labayen Marcus and Amber Davis     4  = 90 Soprano 4     4   Alto 4  4                     Tenor  4                      4 Kung ka i lan pi na ka ma di lim ang ma nga ta la    Bass   S.                        5                      Ga a no man ka ka pal ang u lap sa li kod ni to    A.     T.                          ay mas nag ni ning ning B.  ABS-CBN Christmas Station ID 2009 .                        13     ang ba wat pu song bu kas sa i nit ng ma nga ya kap mag hi hi  cresc.. T..       cresc.... A................                         9    ay may li wa nag Ang li wa nag na i to'y na sa 'ting la hat may si nag             hon   A.......        Ooh. Aah.... 2 ABS-CBN Christmas Station ID 2009 ... Aah....      Ooh.. cresc.. B........  B..    S.  T.      Ooh.......   S............          S.               ABS-CBN Christmas Station ID 2009 3 .                                T.                 B.             B.                    22                         kaw Sa la mat sa li wa nag Mo.                                               T.                        17                                lom ang la hat ng su gat Ang nag sin di ni tong i law wa lang i ba kun di i   A. mu ling mag ka ka ku lay ang Pas ko Sa la mat A.          S.                            Ta yo ang i law B.     S.                 27 To Coda                  sa li wa nag Mo.  4 ABS-CBN Christmas Station ID 2009 . mu ling mag ka ka ku lay ang Pas ko A.     S.         32            Du ma an man   A. T.                            T.                                                          sa ma di lim na da an Pag ka ka pit bi sig la long hig pi tan B.         Ki kis lap B. ABS-CBN Christmas Station ID 2009 5 .     S. al Coda                         sa ma la kas na a lon la hat ta yo'y ma ka ka a ko   A.               40                 Da hil i kaw Bro Da hil i kaw Bro A.                       36 D.S. T.       S.           T.                                     ang pag a sa ka hit ka ni nu man B.      Sa la mat sa li wa nag T.      B.   49          A.                   Mo.   6 ABS-CBN Christmas Station ID 2009 .                    45                  Da hil i kaw Bro Ang Star ng Pas ko   A.        S. mu ling mag ka ka ku lay ang Pas ko Sa la mat sa li wa nag T.     S.      B.               Mo.                                                          B.              B.       53                           Ang nag sin di ni tong i law wa lang i ba  A. T.   ABS-CBN Christmas Station ID 2009 7 . mu ling mag ka ka ku lay ang Pas ko   T.            S.                      58                          kun di i kaw Sa la mat sa li wa nag Mo.              S. mu ling mag ka ka ku lay ang Pas      A. mu ling mag ka ka ku lay ang Pas ko Da hil i kaw Bro       A.                          T.                63                          ko Ang nag sin di ni tong i law wa lang i ba kun di i kaw Sa la mat       A.                   ko B.            S.               T.  8 ABS-CBN Christmas Station ID 2009 .                      68                        sa li wa nag Mo.                               B.     S. ..  77        A..    B..  ABS-CBN Christmas Station ID 2009 9 .                  Dooh. B..                    72              Da hil i kaw Bro Da hil i kaw Bro Ang Star ng Pas ko     A.    T..   S..       S..     T..


Comments

Copyright © 2020 UPDOCS Inc.