SaYong Piling

June 14, 2018 | Author: Tanny G | Category: Singing, Pitch (Music), Vocal Music, Choral Music, Elements Of Music
Report this link


Description

Sa'Yong PilingLyrics by: Roderick L. Castro Music by: Marius C. Villaroman Arranged by: Tanny H. Gosgolan #4 ú G C/G G C/G G C/G G D G ú ú ú 2 Mahinahon q = 66 & 4 ú ú ú Ï. Å r 4 Ï Ï Ï ÏÏ Unison: Ï Soprano Oo Oo Ti - na - wag Mo a - ko, #4 Å r 24 & 4 ú ú ú ú ú Ï. Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú ú Alto Oo Oo Ti - na - wag Mo a - ko, #4 w w w ú Ï. Å r 2 V 4 4 Ï Ï Ï ÏÏ Ï Tenor Oo Oo Ti - na - wag Mo a - ko, ?# 4 w w w ú Ï. Å r 2 Ï Ï Ï Ï Ï Bass 4 Ï 4 Oo Oo Ti - na - wag Mo a - ko, # Em Am D 44 Ï Ï ú ä j j ä j 6 & Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï S O Pa - ngi - no - on. Dag - li a - kong tu - mu - gon sa ti - nig Mo, tan - # 44 Ï Ï ú j & Ï Ï ä j Ï ÏÏ ú ä j Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï A O Pa - ngi - no - on. Dag - li a - kong tu - mu - gon sa ti - nig Mo, tan - # 4 ä j j ä j V Ï 4 Ï ÏÏ ú Ï ÏÏ ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï T O Pa - ngi - no - on. Dag - li a - kong tu - mu - gon sa ti - nig Mo, tan - ?# Ï Ï Ï 4 Ï Ï Ï ú ä Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï ÏÏ ú ä Ï B 4 J J O Pa - ngi - no - on. Dag - li a - kong tu - mu - gon sa ti - nig Mo, tan - 2 Sa'Yong Piling # B m7 Em Am D & Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï Ï Ï Ï Ï ú ä j . j 24 10 ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ w S da ng pa - sa - sa - la - mat sa pag - i - big Mo na sa t'wi - na 'y na - da - ra - ma ko. # 24 & Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï Ï Ï Ï Ï ú ä j . j ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ w A da ng pa - sa - sa - la - mat sa pag - i - big Mo na sa t'wi - na 'y na - da - ra - ma ko. # Ï Ï Ï Ï ÏÏ ú ä j . 2 V j Ï ÏÏ w 4 T Ï Ï ÏÏÏÏJ ÏÏ Ï Ï Ï da ng pa - sa - sa - la - mat sa pag - i - big Mo na sa t'wi - na 'y na - da - ra - ma ko. ? # Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï Ï Ï Ï Ï ú ä Ï Ï Ïj Ï Ï Ï . Ï Ï w 2 B J 4 da ng pa - sa - sa - la - mat sa pag - i - big Mo na sa t'wi - na 'y na - da - ra - ma ko. Cdiv. #2 j j Ï Ï Ï j M7 B m7 A m7 G/B C M7 B m7 F & 4 äÏÏ ÏÏ Ï ú ä Ï Ï j 14 S Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. A - ko'y na - mang - ha sa 'Yong ka - bu - ti - han; tu - nay na wa - la Kang ka - tu - lad. #2 j j Ï Ï Ï j A & 4 äÏÏ ÏÏ Ï ú ä Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï j Ï Ï Ï Ï Ï. A - ko'y na - mang - ha sa 'Yong ka - bu - ti - han; tu - nay na wa - la Kang ka - tu - lad. #2 ú T V 4 ú ú ú ú ú ú Ah Ah ?# 2 ú ú ú ú ú nú B 4 ú Ah Ah Sa'Yong Piling 3 # D sus D voices C M7 B m7 A m7 D Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï mixed Å Ï Ï 21 S & ú ú Ï Ï Ï Ah Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. # A & ú ú Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ah Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. # T V ú ú Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ah Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. B ?# ú ú Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ah Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. # . G C M7 B m7 Am B Em Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ä & Ï ÏÏÏ Ï Ï 27 S Ï Ï Ï Ï Sa o - ras ng lung - kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o # A & Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ä Sa o - ras ng lung - kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o # . T V Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ä Sa o - ras ng lung - kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o B ? # Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï . ä Sa o - ras ng lung - kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o 4 Sa'Yong Piling A m/F # # j ú A m7 G/B B Em A4 A j Ï Ï Ï Ï Ï ÅÏ Ï Ï Ï Ï Ï 32 S & Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï . Lu - ha ko't pa - sa - kit ay I - yong pi - na - pa - ra - m. Sa pag - lu - # ÅÏ Ï Ï A & ú Ï. Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï ú ú #Ï Oo ay I - yong pi - na - pa - ra m. Sa pag - lu - # ú Ï. ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ú ÅÅ ä T V ú Ï Oo ay I - yong pi - na - pa - ra m. B ?# ú Ï. ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ú ú Ï ÅÅ ä Oo ay I - yong pi - na - pa - ra m. # Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÅ G/D C/D B m7 E sus E Am A m/G Ï Ï. j Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï. Ï Ï 38 S & Ï bog ni - tong a - raw, sa pag - sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - # Ï A & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï bog ni - tong a - raw, sa pag - sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - # >Ï T V · Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ah, sa pag - sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - ?# · >Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï B Ah, sa pag - sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - Sa'Yong Piling 5 # F D G C/G G D G & ú ä Ï Ï . Ï Ï 44 úw ú ú ú j 44 S Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï lay sa - 'Yong pi - ling. 2.La - bis ang ga - lak ko Pa - # Oo & ú ä Ï Ï . Ï Ï 44 w ú A ú w lay sa - 'Yong pi - ling. Oo Oo # T V ú ä Ï Ï . Ï Ï 44 w w w lay sa - 'Yong pi - Oo Oo ?# ú ä Ï Ï . Ï Ï 44 w ú ú ú .. Ï B J lay sa - 'Yong pi - ling. Oo Oo # Em Am D D/C Bm j j jÏ Ï Ï Ï 49 & Ï Ïú Ï. Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï. Ï Ï ú ÏÏ Ï Ï Ï Ï J S ngi - no - on 'pag - kat I - kaw la - mang sa bu - hay ko. Ka - gan - da - hang lo - ob Mo ay wa - # & w ä j j j A w ú. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Oo Ka - gan - da - hang lo - ob Mo ay wa - # V w w ú. ä j jÏ Ï Ï Ï T Ï Ï Ï Ï Ï J Oo Ka - gan - da - hang lo - ob Mo ay wa - ?# w ú .. Ï ú. ä Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï Ï Ï B J J J Oo Ka - gan da - hang lo - ob Mo ay wa - 6 Sa'Yong Piling # E m7 Am D sus D C M7 B m7 j 24 ä 53 & Ï Ï ú Ï. ÏÏÏ Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï w S lang hang - gan. Bi - ya - yang lu - bos kai - lan man. Ka - ta - pa - tan Mo # 24 ä A & Ï Ï ú Ï . Ï Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï w ÏÏÏ Ï ú lang hang - gan. Bi - ya - yang lu - bos kai - lan man. Ka - ta - pa - tan Mo # Ï Ï ú Ï . Ï Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï w 2 ú T V 4 ú lang hang - gan. Bi - ya - yang lu - bos kai - lan man. Ah ?# Ï Ï ú Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ú 2 ú 4 ú B J lang hang - gan. Bi - ya - yang lu - bos kai - lan man. Ah # ä j 3 j j Ï Ï Ï. Ï j Am G/B C M7 B m7 F Ï Ï j 58 S & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ïj Ï Ï . ú ú ay 'di mag - ma - ma - liw. Kai - lan pa ma'y s'yang a - king san - di - gan. Ah # ä j 3 j j Ï Ï Ï. Ï j Ï Ï j A & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ïj Ï Ï . ú ú ay 'di mag - ma - ma - liw. Kai - lan pa ma'y s'yang a - king san - di - gan. Ah # ú ú ú j T V ú Ï äÏ ÏÏ Ï ú Ah san - di - gan, Ah ?# ú ú ú ú nÏ ä Ï nÏ Ï Ï ú B J Ah san - di - gan, Ah Sa'Yong Piling 7 # D C M7 B m7 A m7 D G Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÅÏ Ï Ï Ï 65 S & Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. Sa o - ras ng lung - # A & Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï ah Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. Sa o - ras ng lung - # T V Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. Sa o - ras ng lung - ? # Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï B Ï Ï ÏÏ Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. Sa o - ras ng lung - # Ï Ï Ï Ï C M7 B m7 Am B Em A m7 G/B Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ä j Ï Ï Ï ÅÏ Ï Ï Ï 70 S & Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o Lu - ha ko't pa - sa - kit ay I - # A & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ä ú Ï. ÏÏ kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o Oo ay I - # T V Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ä ú Ï. ÏÏ kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o Oo ay I - B ? # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï . ä ú Ï. ÏÏ kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o Oo ay I - 8 Sa'Yong Piling A m/F # # Ï Ï j B Em A4 A G/D C/D Ï Ï Ï Ï ú Ï ÅÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÅÏ Ï 76 S & Ï . yong pi - na - pa - ra - m. Sa pag - lu - bog ni - tong a - raw, sa pag - # & Ï Ï #Ï Ï Ï ú ÅÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÅÏ Ï A ú #Ï yong pi - na - pa - ra m. Sa pag - lu - bog ni - tong a - raw, sa pag - # Ï Ï Ï Ï Ï T V Ï Ï Ï Ï Ï ú ú Ï ÅÅ ä · yong pi - na - pa - ra m. Ah, sa pag - ?# Ï Ï Ï Ï Ï ú ú Ï ÅÅ ä · Ï. Ï Ï B yong pi - na - pa - ra m. Ah, sa pag - Eb # Ï Ï Ï Ï Ï Ï. nb b b B m7 E sus E Am A m/G F D j ÏÏ Ï Ï Ï ú ä Ï Ï. Ï Ï ú b 82 S & Ï Ï Ï Ï. Ï sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - lay sa - 'Yong pi - ling. # nbb A & Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï ú ä Ï Ï. Ï Ï ú bb sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - lay sa - 'Yong pi - ling. # nbb T V Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï ú ä Ï Ï. Ï Ï ú bb sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - lay sa - 'Yong pi - ling. ? # Ï Ï Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï Ï ú ä Ï Ï. Ï Ï ú nbb B bb sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - lay sa - 'Yong pi - ling. Sa'Yong Piling 9 Eb D bM7 C m7 B bm7 Eb Ab b ÏÏÏ Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï & b bb Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï 89 S Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. Sa o - ras ng lung - bb A & b b Ï ÅÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. Sa o - ras ng lung - bb Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï T V b b Ï ÅÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. Sa o - ras ng lung - ? b b Ï ÅÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï.Ï Ï Ï Ï Ï B bb Ï Ï ÏÏ Sa ba - wat san - da - li ng a - king bu - hay I - kaw ang s'yang ga - bay. Sa o - ras ng lung - D bM7 C m7 B bm C Fm B bm7 b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ä & b bb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ 94 S kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o Lu - ha ko't pa - sa - b A & b bb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . ä ú kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o Oo b T V b bb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . ä ú kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o Oo ? b b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï . ä ú B bb kot, pag - ka - bi - go a - ko 'y mu - ling bi - nu - bu - o Oo 10 Sa'Yong Piling A b/C B bm/G B b4 Bb A b/E b b b b Ïj C Fm b Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï ú Ï ÅÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 99 S & Ï ÏÏ J - kit ay I - yong pi - na - pa - ra - m. Sa pag - lu - bog ni - tong a- bb ÅÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï A & b b Ï. Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï ú ú nÏ ay I - yong pi - na - pa - ra m. Sa pag - lu - bog ni - tong a- bb ÅÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï T V b b Ï. ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ú ú Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ay I - yong pi - na - pa - ra m. Sa pag - lu - bog ni - tong a- ? bb b Ï. ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï ú ú Ï B b Å ay I - yong pi - na - pa - ra m. Sa pag - lu - bog ni - tong a- D b/E b B bm B bm/A b Gb b b Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. C m7 F sus F j Ï Ï Ï Ï b & b Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ú 105 S Ï raw, sa pag - sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - lay b b Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. j Ï Ï Ï Ï A &bb Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ú raw, sa pag - sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - lay b b Ï Ï Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. j Ï Ï Ï Ï Ï ú T Vbb Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï raw, sa pag - sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - lay ? bb Å Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï. Ï Ï ú B bb raw, sa pag - sa - pit ng di - lim, ang ta - ngi kong hi - ling ay hu - mim - lay Sa'Yong Piling 11 Eb Ab D b/A b Ab D b/A b Ab D b/A b Ab D b/A b Ab b ú ú U & b b b ä Ï Ï . Ï Ï 44 w ú ú ú ú ú ú w 111 S sa - 'Yong pi - Oo Oo Oo U ling. Oo Oo b & b b b ä Ï Ï . Ï Ï 44 w w ú ú ú w ú A sa - 'Yong pi - ling. Oo Oo bb 4 w w U T V b b ä Ï Ï. Ï Ï 4 w w w sa - 'Yong pi - ling. Oo Oo ? b b ä Ï Ï. Ï Ï 4 w w w w U B bb 4 w sa - 'Yong pi - ling. Oo Oo


Comments

Copyright © 2020 UPDOCS Inc.