ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

June 30, 2018 | Author: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ | Category: N/A
Report this link


Description

I fil!proi k.MYkoQ:jpyAH~ t kOIM'ol:kACPO~ 1:TA-rYPO-(\PIAON To OprAN~NOprAt-Jo ToyApll:TOT~AH .'1-, kOIMOIkA<-t>O~ 1:TA-rYPO-(\PIAON To OprAN~NOprA~o ToY APIl:TOT(-AH ANAI'KAITIKA A<IlIEPQNETAI Ka e An:O'tEA£ t T~v' An: a v't'l <1 '1 Tou'tou 'touAaou ~'t6 .~V\)Il6: Tou- At't1')<1'l YLQ BO~e£La- ITou EINAleAo 'to\) -r:6 "Epyo- "O<1oxat <1't~v'EV£PYEt9 'Ev£PYELa,n:06 xa'ta~A~e'lX£ rLa va n:ar'l"'!v£Py£tq'Yn:6<1'ta<1Lv" T6 "Epyo E'tou'to- -~ HUE P .A •• , ••••.••••.• - 3 - KAElE rNH~TO ANTITYITO YIJOrF.A<!>ETAI AD'TGN r IQPro K. J\ EYKO<T>FYl\H .J 1\ 10- ' XEIFA -KAT APTAMEJTAT AU'TONlfUO. MONO~ NOMJMO~ VHOKTHTIP: KA I KYPIO~: rrQPro~ KO~MA AEYK~PY~~-~IKRrOPO~ THAE~ONON:52 39 849-65IO-096. ~IEY8YNtI~:X A A K D K 0 N ~ Y A H52 A e H N A r - E J\ A A ~.- -5- APTETOTE".H~ H nI-lf'H TOY E prey Atya A6Yla cOliVeplo11!O<=:-xcrt -rt l:Epou~E YL'a~1:6v. <b € p € 1:a l B 1: l : "rE~V~eflxE ,(11:a"~~1:aYlpa""1:~bXa)..xL~}X~C "O''ta 38411:.X. f1L~aX1:TlXE 1:tc tp\)O'LX~C E1tL "0':~~E~,b11:J1:6v 1ta!efa;ou,'t6N~x~~ayo , na\)~lx6 'Yla'tp6 't"on A~\)v't"a 't"o\)B.~exao"X't"w Xpovw ~pxe1:al O''t~v 'Ae~va,~11:o\)xat np.aeTl'tEUE l xov-rn (11:6v lThaT/.lva xa1ron 20 nxp6vLa.VE't'O- 't6 e&va'to Tot; ID..&'t"I.,va .. n:OEL l."A - T' , f , .. , "(1'tI,V 0'(10 1:flC pwa~ab;avoLYELEXEL~L~O nO'O~LX~ ~xo)..~xat n:aV1:pEUE'tat 1:~VbVE~La "1:00 "Apxov1:acEpp.Ela,1:nV n\)ela~a. "~'ta 343 1:6v xa\Et b ~()..Ln:1rOcxat 1:oub"Vae£'tEL va ~L~al:fI 't"6v'A\£~av~po,'t6vl"'IlEL't'a MEya. "~'t"a 335 xa'tESalvEL 0''t~v'A9~va-xL &vot"Y~L 't6 ·Opyavo ITpw'tO\)~w't"LO'~ot;-'t'6AuXELO. nELXE ~\)6 xa't"f'lyopLEC ~a9f'1'twv,'t"o6c !O'w"'tEPLX06c~'Axpoa~a't'Lx06cxat 1:0UC !~W't"EnpLx06c ~ UEpL1ta't"f'I'tLxoUC.ME-rO T2xp6vLa "XL a~ou ELXE 11:EeaveLb'A)..£~av~poCl'tou "xtvflO'av,O''t~v 'Aenva,Atxf'l YLa'A9ELa(n:En ( p hr't"lolO'Tl ~,.'xpa'tTl). cO' Ap t~'To't"f).. flC TeE P vanEt tT1:~V E~eOLa-Xl b11:~ EXEt X~VOV'tVl 1:a ,,'[ YVfl 't"O",: ~ L a~6!9 f'lxav n:a pa 1ro)..\a-t\ENa1to"~EtX'tf'lXE 't"tn:o't'a. nnp€1rEL V~X~ ypa~EL ~avw &11:6 320~pya,a11:' n'TO b1l:0ta ,0't.1t:ov't'at 1tEeL1I:0U 1:a 104. ,,~on"9~va't"6,n"'toU'T01tOeE't'Et'taLO''t"63221t.X." -0-0-0-0-0-0- -7- Kocr~o~xa~o~ ~~ayupo~E~lkov TO OPl'ANQN OPrANO TOY APTITOTEI\H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • np6\oyo<; "'Opyavo : 'EpyaAELO. 'YhL~6'E~t~£pya~l~o. Au~6_~o6 ~tVEl MOU~lX~. ~ _ .. _--- ·EAX~~£C XL 'EXX~vt~£,,-'Ab~~'La ~OO : 'EAa~~, ~ac ~apaXaAW ~oA6, v~ ~OLpa~~~~E ~a~t ~OU ~~~ 'AX~9ELa ~OU2£lVaL-XL~~£6wMEyaXo ~6 Bapo, ~rt"YL~ ~o6, t:.lLOU, !v6,- - , 9 ' ~OVaXLXOU-aV pwnOU. np6xeL~al va ~yOU~E ~~6 X W p o,xaX6~~o~ -8- ~a~n£v~ax6a~a ~E~q ~~6,~€~G~£xa-r~ive,_ TQp!,.TO XPEOta~~6 n~~~!lAllOKAEI~TKA f: n&vw ~a, ~ta xat MONO ~6 EAAHNIKO AA~ABH TO ~ta~ix~qx£ yta va ~a, x~qpo~o~~uq ~6 ft~ua~tx6~. ~~a ~aa 9tbxo~oue~aou~ ea ~~~£ ~X~ ~6vo ~ TIw, xat rta~t 96 ~a~! va f'VlA1P t~OUJlE -rou,' Eau~o6, JJ,a" &"-"-6 xa t TIon 96 na~s,Tt ~ou~£t6 fXoUJl£ va xavouJl! ~xa nou 9a ~aJ.1!,rrOtot J.La~ xax.ouv,~t li\"-o I~ xouv xavEL a~~o{,£~w a~~ r~ Xl &AAOU,-Xl ~x6~a 6\q -r~v ~~la~qJlOVLX~ 9£Jl£AtwUq ~WV ~~wv ~x~{9!V~aL xat axoAou90uv .Xaptu't£ ~ou,"-ol~6v,~~vnpo~oX~ ua,xa(-liv ~6 a~t C~'t~v 'Aynnq ~a~: EI~ArnrH LTO t\EITEPO OPf'ANO TOY API~TEAH n~" (e:xtV'lO'a:"n£pt ~ou E 'tou ~v ~£Acpoi," -rou TIAou-rapxou. rupw O'-ro 1960,xpa-rouua u'ta x~pLa Jlou x6- 1(0,,0 ~pyo ~ou TIAou-rapxou.IIptv crn''t6 xst- Jle:vo ~'IT~PX£ Jl,,6 0'6v't0~'1 ~Loypacpta.'touO'u~ ypa~€a-Xl ~va~ xa~aAoyo, ~wv ~pywv -rou , -9- 'Jtou ~<p'taC1av ~,' £lLa,. 'EXEL 'Jtp6C1E~a 1tw<;; ~ ... va<;; 'tt't~Ob~~EYE:"TIEpt 'tou E~IAON 'tou !v "l1E~<po'i<;;".Mou KLV~e"X£ ~ 1f.EpL£pye'La, an6 't6 YLa'tl ~va~ C1uyypa<p£a~ 't~<;; A~x~, 'tou nAou'tcrpxou,-aC1XO~~e"x£ ~£ ENA ypa~lLa 'tou 'E~~"VlXOU 'A~<pa~"'tou.Z~'t"C1a ~~v epyaC1ta au~~ xat 't~ ~p~xa,C1'ta apxa'icx ~~~"VLxa,~£ ~ala,~£ ~X~O~" 't~b 'O~<p6p~"b 'twv 1L£C1wv1OU I8 ' ..,. -" '7 OU aLwva.Ta C1'tOLXEla,'JtOU xpa't,,~a,ELvaL , - £'tou'ta : TPEI'r. WPE~ 'to'Jt06E't'~ellX,E ~va E~IAON O''t~v XOp\)(P~ 'tou ' A£'ttl~a'tob 'tqu vaou 'tou' A1t6X~ va-C1~OUb'~E~q>o6b : ~AAOL AeVE 1(r.)~ E'iXe:~£- 6EL'£'Jtavw C1't6 t~Lo 't'6 'AE'tw~a 't'ou Naou , 0''t'£<pov't'a~,~'tC1L,b~6x~"po 't'6 otxo~6~,,~axat ~V't'ab C1't'pa~~€vo ~p6~ 't~v 'Ava'to~~-xL ~,,- ~OL,'JtO:AL,'7t~,<;; 't6 t~LO ([u't6 EIPIAON ~pL~x6- 't'CXV ME~A cr't6 Na6,xcx't'av't'lXp\) cr't51tOLOV ItL'JtCXLV€ an.6 't'~v X€V't'PLX~ 't'O\) 'Jtu"",-a~"axcxt 1ta~L cr't'~v x 0 P u <p ~ ~v6~ t5lLoLOU a~~AUYWVLOU tcrOC1X€AOU~ 't'ptywvou a€'t'w~a't'o~ VO~EU~£VO-'Jtav't'a- ,l:!_'t6 rNOOI UYI'ON cr"C~~ X&1;(.)~f2..!:_CI''t'£p'j_r('Jvta ~at }J.£ 1;6 MH~EN ArAN ~1;~V X Ct't't.) ~£( LCt.rw"la,_,~,<?,~_,!_~ L~u-xa t fb:w<;' 't&-"ol~(iiie-:"cnt(~'C1~~'JtO'tE-b ID.o~'tapxo~ ·11a~ -10- nh~pO'OPEi 6~L ~6 npw~oE~IAON ~~~~. (6h~- .vo("~~ ts~~,")xat nw~ ~6 EtXE ~a~Et.·!-X8·ti- va, &;i~ 'k~a.._h_o_,~_6_,-,b ~6).,wva~ b' Ae~vaio,.·O~av ~6"Rna6n~aE ~~ ~a xp6v~a ,0\ 'A9~vaio~,aav ~~~o~,aav Kpa~0~-rr6h~ , tt~ v I. 9 e a a v Iva ~J.L0~0"E"iI'J[6 Xahx6, .. :.~ 6~av x~ a~~6 ax06p~a~e-~Pw~ataAL~taApoua~)"A.a,~ a6t;:uyo,~ou KatC1apa'Ox~ap~avouArr youa~ou, -~~a\E O'~~v t~ L'a 9~a~ !va 1[ap6p.OL~ 0-&1[6 xa9ap6 XpuC16.rrLeavw~a~a a~~6 ~6nEM a("r6~av ax6p.a, ~6~e 1[OU ~ypaq>EbITh.061:apxo~ •. Ta ~G ebw C1~oLXEia ~ou nA06~apxou J.LOU ~~ v~xav htyo-no).,6 a'J[o~Ex~a-~ouhaXlO''t"o X01:' apx~v.M~ 6C10,6J.Lw"aXOhOUeO~V,~La'~V~aaJ.L~ Ob e( apx~~:O''t"~VEl !va ~La\oyo J.LE't"a~u ,tht..IV b ~061:apxo~ xc ( 0 t C1XE1: lX€~ 't"oub'(vw-' f\ J.LE~ ,eLvol 'J[EPl'J[OU au'C£,lxtI1[OLO, AEEL 'J[w~ I"~~f;~ ~6"E"(16v ~E6't"EPO trt.)V~EV"~EtxvE L"'t"6v' A'J[6A- (\ , 6 ,~~ At..lva,~Ctv ~E'6't"EpO"AE n,I'E~6 't'6v l\(a."Evo, t li\\o, 'J[(~I' rrup.BoAtr,EL 1:~ Vav't"Lx~,b'J[6't"E 't"6 \~~ ~Ex6-rav crclv"EI"xaUSXL--r6 O'tA)t'I''t6-''E",ttx6J.L0 'J ytvE'CaL J.LLa nopoJ.LotwO'~-'Cou aX~ua'C6, 'Cou- ~ ., f J Q- ,,- - L ELbo, ~qvL(1xOu~aXpL~w, erav EXELVO ~q, v~ a, ar::A'nvfJc.Kcmo LO, bnoa't"T)ptt;;E Lts1:L E~ tC1wV€~(l" 1tpC~ ,6 a6vo>..0 1:~' J.La9~J.La1: LX~' be l.a1:~iL"',J.LLa xat El.Va\. 1:6 tx8polC1J.La 'Cwvn:pw- 'twV J.Lov6:~wv,'Cou TPIA xat 1:0U I\YO,xat,1:E- )..,O{;, llA).,o',7(I~)' O'ull·POA. It:e:'C~ee:6'tT]'ta. BA.£nov- - TT- ~a~ au~~ ~~v ~o~~a~~6~~~a ~wv a~6~£wv,rrqt nepava 6~L xa~~ta ~EN frr~£xt(rr~~epa ~epw (ts~L 6~£~ O'~l"ouv aAAa ~L e p I. x 6J -axp t .. ~w~ e~EL~~ ~EN ~nijpxav a~O~E(~£L~,~rr~£ \4 ~~v e~L~aA~ouv. i T(~ a~eppL~a ~ot1t6v,OhE~,-XL !~oLJ.Larr~'l"a va ~\'lp~!O'w 'tt~ O-UVE'IT£ LE~ -r~~~ Lcrcpwv~a~J.Lou .. . . . . . . - ....•..... - .•..............•.....•. ~Ent ~EKA xp6vLa ~uvEXELa xatANEAEHTA,(£~t"a~a O'~~v xup LO)._E~ ta OhA ~O: ~pxa LOE~~'1- vLxa xEt~Eva,n06 y\6~w~av an'~~v UupxaLO: 't~, BL~~LOe~X~' 't~G ~A~£~o:v~pELa'('touMo~ (O'E(~U)"L ~m~a~av ~~ £~aG:~a~'6Ao no6,a~'ta eLvaL •• ; •• XO:'tL XLAtOO''t'O: Ex£tvwv, 1(06 apXLxa bn~pxav,-~a, 1(~~pO~OpW 1(WG ElvaL •• xaJ.LJ.LLa ~ExapLa XLAt6:~£"O'uyypa~~a'ta ~ ~o~t~La,et't'E KW~LXE' ~ npay~a't€l" b~LYOO'~ A L~£,-£t't£ ~6vo (:moO'1(aO'~La't'a ~ O'ncrpay~a~a ~tywv O'~txwv ~ ~tywv Ag~£h.lV ~ xat. AtywV .. ypaJ.LJ.LO:'twy :~£v ~,~aa OYTE -rL, ~nLypacp£GO''t'apxaia !AA'lVLx6:. KL ~Aa a~'ta 't6ao ~£aa O''t~V tEAAa~a J.La,,tsO'O XL tsnoo J.Ln6pEO'a va q>-ra 0' t.1 ~a( L~E60v~~ xat ~axvov'taG.'E~EL~~ J.LaALO''ta \ty£~aL'J{W~ -12- apXL't~x'toVa(; 'too ~£A'I.~~uNaoo ~'tav bTeo- ~_q>wv 1.0(; x .. 0 \ ~vepwn:o { 'to\)( '7t£p ~~_~.!' .. _C!!~xt(i~a~lax6aLa ~p6Xp .. a1:ou-I2OO'7t~X.)&vayx~ C1-t;,-xa-vti--'l;EX lv~rrw &~' 't6v--·6~~p~--;-~ t va q>1:aO'w t'b 1:6v '(~ to -i:6v m.o,}'tapxo Kcrt ~o 't6 ~PYo 'tou,-~~ "(EXVWV'tCIb" va p{~w ~la uc-r La ax6v.a xa t 0''t'0: l pya 'twv A LYW't'f: po t\ ~L61:EPO xcr'tO'7tLVWV 'tou auyypa~~wv. rrapouC1L~a't~xE f'tO'L ~ Etx6va ~v6<;av9pW'7tou '7to') WaXVEt XQPT~ KVAN NA 3EPH TI EINAI - AYTO nOy ~AXNEI-~l6: Kat ~EN ~e.E~X£ txavonOl~a£L ~ '7tAou'tapx\.x~ lpyacr(a-xa( xwp (c; va ~.~ PTl a(,'t6b b Xa11:0 \.0<; OYrE noy eA TO BPH-AYIO TIOY 'PAmEI : T6 n:pay~a n~pE, '11: lO:, ~op~~ b'7tEyvL'O'~€VTl~ '11:6:9£ Lab,-~€"xaeap6 npo·i6v"!va: '11:A~pEC; ••• "MH.6EN" • nwc; xat '7ton xcr'teA~~a.T6 aptO''to'tEAlX6"'O~ "y&vwv VOpyavoV":eEWp(a Kat '7tp6~~ 'tij<; A~ YLxijC;,.xa-r<l 't"~~ It,aO'xaA ia xo l~<pap~oyq 1:fl<;. "Eva "at ~ova~ 1.,,6 fpyo clXE ~LE tv£ l-To TEAEYTAJO TON TEAEYTAION:'t6"'Opyavwv VOpy~ "vov"'tOU'APlO''tO-rtAOUC;::~,'tL 0''tpL~v6'tEPO~'11:laaa 0''t"0: x~pla ~ou 0"6ATl ~ou 't~ rw~ <1O:v -13- apxaLo£AA~VtX6 XE(~EVO:~AA~VL~~!G,rep~a- vot xat wAYYAOL ~~xav a~O~W~EL ~~~ YAW~~a ~ou, ~ ~~'apxala,xat Aa~LVtXot KW~LXE' ~6 11:Ep I.E Lxav-lxAAa 01[6 'ra ~X6A,t6 ~OU' xa~6Aa~a 11:WG XL a~~ot xov~apoX'ru~touv~av ~ ~~ Aa~a ~~, ~n:L~avELa, XQPI! v'ayyt~ouv''r6 ~6eo, ~OU xpa'r~pa.Bp~e~X!,~~~aLa,'r60~ ['ANO ~'r~V 'EeVLX~ BL~lLOe~x~,txAAa~~v Eivat ~L~Ato,11:06·n:a,,~EAE-rat ALyaxl.-xL a~"plO 11:a\Lh : E~val an:'-ra ~l~Ata 11:00 1tPE- 1(£ l-tiV y't VE-ra l-va -raX~' bravw ~O\) 24tPE(; ~~6 24wp·o. T6 t:~-r~~a ~-r~v byopa:O'~ae'lXE lx ~ 6 va"" 'r 0 va 'rfS~pw.Ka1[oto, liyyAO,-yvIJJ(1'r6,-"p.t·A'l~!" ~-r6 RpE'r'ravlx6 r.UP.~06ALo,-exELvolypa" O''r~v navEn:LO'-r~~L06~OA'l 'r~' 'o~,6p~'l(; - 0\ ~~,op~Lavot ~u~xt,~~xav'ApXE'raXL fO''rElAav X6'71:0L£(; ~xa~ov~a~E" ~pt'rolla, 11:06 1t£PLEXOUV ~6 &xpL~6-xcrt"axpt~6·~pyo .. M~ aywvta ~6 1tpop.'le£6'r'lxa-~,~L ~yx\)p6~!po-xa t Il~ 1t l6~£p'lv ctyMV ta ....... &va~~'r'1O'a J.L&'ra~pa~~~-~ J.L£'r&,pacr'l.'A1tO't~AE~J.La ~6-xAaO'-0' Lx6-1t loa I·T· I no, T A. EtXaJ.L£ ,~at1E l J1£~ ~O~e£La 'rou geoo O''r& 1969-I970.Tou !xava "J.Llcl 1tpw'r'1 txvayvl,'O'Tf" ,11:06 ~q>~aO'£ ~t, ....... -T4- ~.Exa7[f,,'tE n'J[pW't;E~ CrvaYVWr1£ t(;". '5:'tp wS", x aXil t ~pa~fJ-~pa~'l,\~~~-~€~'" Xl. 6xou xp£l.aa't'lXE rpAMMA-rpAM\~,-'t~Bya\a O/\Or1£TIpw~", ITllyx6- O'I,ua' Yx£,s9u'Y'l' k7[6bor1'l ~'t'~ 741V't'llv~N£O£AA 'l'- v "x~ )la, r\wO'O'a. ITo\6 , 0 ~ a ~ a l. XW~ ~EN ea bou~£-'t'wpa yp~yopa-~at ~£6't£p~,- YLa £6v6'l't'ouG ~6 - you,:6~av "~E't'f~paO'a xal 't'~v 't'£~£u't'ata~~ (~-&" xat v ~ p £ 7[ 0 ~ a I. va AEW nw, "J'E't'fcppaCfa"E '/\ A H N I K A ••• O''ta EAAHNIKA,-'t'6 x£'(J.,L£VO 0 X I M 0 N 0 £lx£ ~A6 x~~po xat AEEH nPO~ AEEH,~£'t'acppaO''t'£L6YO <l()PE~,&A.~a xc I £lx£ ytv£l. 0' 't' ~ V X U - P l. 0 X £ ~ t a"cpUAXo xa t q>'t'£p6"-fSXfAl(; O'~ ~6v x6v1:e~a va YlVW XI. Eyw-xat 1D POAOT "Cou Xp6vou ~b£lXV£"MONO"Xt~la'Evt.ax60'1.a (E~~o~~v'ta nfv"C£ : n£V't£~lO'''' Xp6vLa- Yla T£'t'pax60'L£,'EvEv~v't'a 'Evvea ~£At~£, ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T6"wpaL6't£po"t5~wv ElvaL 'JtW(;-O'£ 'ffpw'tf) ~a't'l.a-~'Jt6E~TAON 't'~v ~£Aq>wv-TTnOTA KAT noy- 8ENA: 'AAAa:- -'A\X6,'Jtptv 'Jtpoxwp~~w,vo~t~w 7rW(; £lVIlLb'Jtapatif)'t'o va a.a, ~£pw r1'E'Jta~~1:0UAaxtr1'tO ~f 1:0: 'Jtpoxa-tllpx't'LXcl 1:ouITPQTOY OprANOY,bn' 'e tat' , 6 I." ... J ... ~u E a"aA\w~'t'£,a'Jt 't' o'J{OtO,~YfJX££'t'ou'to. -I5- API~TE.AH "OPr ANON OH'ANON" (TO A! OWANO) 9EQPHTIKH KAT ITPAKTIKH 9EAiEA TOm ~ 'mII~ Aornrnr .. BIRAIA AEKAIIENTE,ITOY ANAAYONTAI ITA: tXETlKA ME'mNIKANOTHTAllIIEPI EPMHNEIA~" . , EK~PA~ : ATIOt1I~OMENEL I~IO 4.·K!nIr'OPIAI· mTE~ : OPIAKQN , TO ITroro:!A: T 0 IT I K Q Nit OPIAKQN , TO 1'EmO: liB! T 0 II I K Q N" OPIAKON , TO TPlTO: liP: T 0 IT I K Q N" OPIAKON , TO 1EW'IO: "A! T 0 II I K Q Nit OPIAKQN , TO IIEMDn "E! Ton I K Q Nil OPIAKQN J TO EKTO :~Z: Ton I K Q Nil OP1AKQN , TO E1WlACl "]!! T 0 IT I K Q Nil OPIAKQN, TO orAoo:"g! TOil IK Q N" ElIANQ ~TO nQ~ EAErXOYN"LOI>IITIKOI EAEI'XOl" OJ ~n:I'Et."I: 'InN TOIIIKQN " TQN llPOTINON EllIAYI'IK<Y' ANAAYfIKON IIPOTETO nroro : "PQN-A:". roN ITPOTINQN JmIAYTIKQN" ANAA YfIKQN IlPOTETO AETIEID "fg~-B:n. -yn~ATOnINONEIlIAYfIKQN" AHAAYrIKQN 'IT.TE - 10 nroro: "PQN'-A!" TON KA1UlINQNEITTAYIlKQN II ANAAYrIKQN Y1.:TE - TO 6.rrmro: "PQN-B:" IIPQTH llAI'KO~IA YIlEY9YNH AIJOIlOrn j,TH ZONTANH NEOEMHNIKH MAID.~A IIPArMATOBHKE ~ A8HNA ~TAI975~.X. -16- API1,1OTEAH - ... -------- TO OprANO ITPCM.oro-s: EITANO ~; 011.0 TO ERU "Exo\l~a(; XAf}pOq)OpT)eeL ts't'l. ~ Ae~TJ'EAA6:bQer,1.~wv£~al. xat ~l 't'~v-~£ 'J[pw't'6't'~ 'J[Q ~pya-xpo~~opa 't'E~~apwv Xt>"L~ ~wv x£v't'Qxo~twv 'J[£pt'J[OU'EAX~VWV ~LAO~6~wv xat ~'J[l~1:~~6vwv xageN> y~~ Kat ExtY.500x£ptnou yv~'t'aJ ~p6VLa,~p6~,~ 't'1. ~uvT)9taa~E ,. anoxaXou~£"av~pwx6't'~'t'a"-xat ~~pov't'a~ ax6 '1[po~wnLx~v av~tAT)~T) ts't'L 'J[eptnou ~VQ"'t'pta Cr1:a xtXl.a" ~'t'EV XQX6't'£pT) nept'1['t'waT)-~xeL d~ eEl. ~al cp;a~£Lf:r;axfpt.a ~a1,a'1[6 nav't'Q QV't'I.~E't'wnL~a 1:6 epw't'T)~a nWG &n'ou1:6 't'6XOA>"WV ~xa't'o~~UQtwv'd£Atbwv"~pyo 1:ou~,va ~u~~atVT) va d1:ep06~ad1:E AKO!~xt.au~ 't'6!XE~ON TIITOTAax6 yvwaeL"xon ~a~ a, T) d a v •••••• r,£x lvn(1£ t.an6 1:6 "E~q) .. ov 1:6 ~vM.. ~oL~-xal Ee£UVWV1:a~ '1[QVW d1:6 1:t ab't6 ~ttOpeL xat 'J[e~'J[et va aT)~at v~-~ ~ 't' a a a xaew~ 't'6 ~va e - peuvT)'t'Lx6 np6~~T)~a dUVap1:L6't'av~LaAEx't'Lxa-~~ bAu~t~a bA6xAT)PTJ&'1[6 liAAa,-va ~~£e~, txV't'Lp.£'t'(,moG~! 't'~v avayxT) v a'1ro~w(1w d't'~ YAwdda, '1[0(, p.t.Aap.e,'t'6 "Opyav2 .'t'OUAp .. d11;?'t'€AT).rrpOXa1:a~oAt.x6 da~ '1rATJpO<pOfLJ B't'L 't'6 ~pyo a~'t'6 nEpt£XEL ~f~a -f7- ~OU-~l~o~X£~a~~€VO-~l~o~av£Q6 - ~OU~aXL~~O ~~~o RNA EPrO,Yla~~v A no K P Y IT T-O r p A.~ H L-H ~oub~o(ou ea ~a~ ~p£la~'t'~ ~"mpo"b pa"CJuvE pya~ (a Q:VW~E pwvMa9T')JJ.a'tlxwv xat ~EPLxwv'ACJ~pov6~wv ~E~O~6 CJ6yxpovo'-'Lavofl-rlx6xat'E~lO'''tT')- ~ovLx6~-E~o~~LCJ~6. . nEpLOp(CJ-rT')xa,~pO~~aeWV-rab ~t~Laxat~txw,va ~oyaeLa~w K6~oUb ~ U~LXa ~~€~T'), va ~a~ a~oxa~6~w au~6,~o6 ~~6PE~{t 'J~ v.{t"t{5}'<l~W ~'t c" G~"t6~, ~o~{1~6- "TIEUE 0'-r6 xa~6~e~o ~uVa-rO!YLaVa "-re~e: LW~T')KATA TON API~TO ~YNATO "Trono, ~ tei Y L Y 6: v -e L a ~e:r LnE~e:La,no6 ~pXLCJe nOAY MAKPYAa~' -r~ r~~a,,-eE~T')CJ£ va ~a, n~,-~ - eEA~E NA MA~ A~a~ NA KATAAA~~ ME-&x·e , 't'L ~XpLV£ AYiO~ O'X6~LJ.LO, 1t(~' ~1tOpOU(1E"'a ~a, lx~~C1'l va ~poO''J{a9~C1ou~e:va xa-ra~6:~ou~£.T6 a~o-re~e:(1~a ~ou ~6Xeou ~ou ~ptC1~ 't'aL ~~po(1't'a Zab,~-r~v KptC1T')~' ••• AbT6b,1(oV T·h7rt!>tJdEYL<71rpWl" cpop .- . . - . . '. . . . . . . . . . . . . . . . - Ilsp L"t't'6 va ~poO'a£(Jw ~~),"a"6~a ne:p.LI1£VW" 't'~"CJ~o~p6"CJuve:pyctO'(a •••••••••• • . .. • . ·0 • · · . · · · · · · • · • ., · Kat O'UVEX}t:W b(~ov-r6:, ~a, ~.L6:"~~L't'~~~ 't'TK: E'Jt:L-rOPT'l'"'t'ou' apLd-ro-rE~LXOU~PYo~ -18 .. -API~TEAH-TO OprANO- ------~------------- -Err.1\rorH- IT ' , , Jet eay~a~wvov~af xa~OloG ~~v e~l u~ a ~ou va aove~a~ e l a a y w y ~ ~avw of ctpla~ ~E~tx6 x£t~EVO-~ xat ~'OAO TO EPrO TOY,~ ~w~ xat va ~x~£p~ xp(a~ YLa ~6v tbLOJ-~ eEL va ~~V vuvo~(a~ a~ ~l6 ~paa~:"'O Ap~ o~O~~~~, ELva" b ~l6 ~ly6~oyo, ouyypa~~"a~,~ou ~YlVE at~ta va ypa<p,;ouv 0\ ~EPl~cS. "~Epe, a ~ a a L ~ 6 ~ ~ ~ £ , xat ~au~6- "xpova va ~6v xa~a~a~ouv ALYW~£PO a~'6~o~ "ov"'~n:;;)~S li~AOV, 6eTO L ctO'XOA ~e~xav thew, ~~"'7tO~S JJ.~ ~6 lpyo ~ou". T6 ~pyo ~ou xat ~t ~~pooJJ.£ YL'a~~6. T[ xapax~~pla~Lxa ~ ~ • a v t C £ (. Maea~E ~WG ~YP~£: ~~xan~v~£ BL~Atanavw a~~ ~lav6~a~ xat~o~ xav6vf)(; xat ~a t5pLa 1:'1' n:p6XSL1:aL YLa ~6 'Opyavwv ~Opyavo,~o6 ~PQ~a,;eu6~aa~£ ~~w xa{ avaA6aa~£ xa~a ~£pl£x6~evo a1:6!aw~uAAO. Aixu1taO'spa BL~Ata"M£~a ~&~UcJlXa",nou 1:a t..v6Ilaa£ TIPQTH ¢'IAOIDct>IA XL b~6'~w 11:PO£XU;£ IlLQ ~~6~t, ~eyaA6~£p£,~~~I~ 1:~va~ wvwv-~~v"M £ ~ a • u a L X ~" 1:WV ~La.opwv xaAOe£A~~WV,-A£yW ••••• ~£xa T£e'<1£paauyyeall~a~a YEV t.x~, cp~(hx~~ 'Ox~G·'7t£pt ~uaLx~, AxpoacJ£w, ,~~aO'spa"lle -19- "pto6pavo~",~6o"r£pt rEV€"£W~ xat ~eopa~ "A)...)...a 't'£ 0'0' £ pa (1'uy'ypO:p.p.a't'o "TIE p r l~E't'EWPlt)'\I". ~€xa BLAA{WV ~6yypap.~a"rr£et ~wv".T£O'O'apwv BLBAtwv ~6Y1'pal-LJ.la"IT£p(7,"w"Hoptwv". ITev"t£ Bl~Atwv ~uyyea~l-La"n£e{ z~wvr£veO'£"we".'Ax6J.La:n:£pt Z':'wv rrop£(a,xat1tEpL~V "KLV~O'EWe". ~UXOAOYLxa O'UYYPO:I-Lp.a"ta:Tp(a BL~Ata"n£pt n~UX~,"xaeWb xat 't'a"MLxpa ~UO'Lxa". 'Ax6~al~uyypap.l-La't'a ITpax"tLXWv xat rrOL~'t'LXWV F.n:lO'~~I-LWV-I~~xa ~L~Ata:'t'a"~HeLxaNLXJ "~a~a"-ELX£ yL6 ~£ "t ~vop.a "tOU n:a"t£ea~ "t6v Nl.x6p.axo. E~"t& BlpA[a:"'HeLxaE6~~p.£l"an •. ~u6 B L~A ta: TO: I-L£YO:Aa'H9 Lx6:". IIoAL"tLxa ~urypal-Ll-La"ta:'Ox"tw pL~Ata YLO: "to: "TIo)...L't'Lxa"(£n:avw O'''ta n:oXL"t£6~a"taT58'EA)"'~- ~ V LXWV xc t~€ vov n6\£wv-Kpa't'wv--O'w91]x£lADNON "11 'A9~vatwv rrOAL'J;£tanino61t~p£e~x£" 0''t'0: 189I). TptaB LSA {o YLO: "t~ P~"t0P LX~:e£!"pf}'t'LX~ xat ITpax't'Lx~ 9EJ.L£A tWO'1)"tou ~f}p.60' LO.V A6you, 't'6- 0'0 0'''t6 VOI-L08£"tLX6,60'o xat 0'''t6 ~LxaO''t'Lx6& !X"tEA£0''t'LX6 't'op.ea-p.€O'a xat ~ ALXfJyopta-& p.aALO''t'a O'f bn:£p-b~wl-L~vo £n:(1t£~o-O'uvap't'a"taL 't'6 ~Pyo aO"t6 xa't"£~ox" I-L€ 't'6 "Opyavo ~'t'0' L 1[06, n:OA)..O ( 9li9£Aav ,,6 't'6 O'UJL1[£PLA6:pouv £~w.T6 t~LO to'X6£l xat YLa 't'~" £PV~ O'ta 't'OU"ITEpt Texv1)b IToL1)'t'Lx~~·,an:J't'~v6- n:otaMONO ENA TOl~I6IO ~~"taO'£ we £JLa,-40O'£Atb£, n:Eptn:OU-~n:oQ 8€'t'£L xa,,6v£, ~oJL~' & XPL't'LX~' ~~~e't'pou A6you ~ae£ Aoyij,-xal \~t!." 't'1)<;: TpaYlflb tab xat 't'f}b Kw~wf\ ta,.Zuvo;AO ~pywv'I04I't'a ¥a~£va bn:o)...oy(~ov't'aL vaEt vaL 't'OUAaXLO''t'O 't'a ~L1{A6:O'La ••••••••••••••• -20- ~£ (1X£0'T'f,t"wea,.,np6<;1:cl xapax1:TlP t.0'1:t.x6,n:06 E~J.(pavtt:fJ b)"6x'\fJPo 1:6 ~pyo 1:ou')..tJ..l·f lS'tt.! va ~€Xwp~0''t6 rVwptO'J.1aJn:ou,.ytv€;at~v't"t.)..Tln:~6 J..L€ 1:T]v npw't"Tl J.1a':q.a,-.€ tvat €'toU1:o:Xav~va PtB)..(o 'touAEN ~lvat. ~€~O~~~voxat ~O'X€1:0 an' ~1tO 1.0~~no·LE: ~)..)"o.Kav£va ~~v J.11tEp ~E6E't"aI.0''t"6 av't"I.Xe;lp.F.VO 1:'0t) &).."-ou,o)"),,o , VOlWeO\)~E aJ.1EO'W, 61:t. ~va ~uaA6-"~t.a-O'uJ.1- "nav1:lx6~O'uvap1:a 1:'6 X&eE 1:t n:p6<; 1:6 xa9£ 1:(,1:'& OVOY£L OAA 0'£ MIA xat MON~IKH AITTA- Xl l1:'O'L 't'07tOe£1:'t,V't"O(; 1:'o,1:'a ~~fJy£L • ~tVEl 1:'~V EV't"Un:WO'Tl 1tw<; aVTlO'U~OUO'£ ~~n:WG' xaeouv Kal n:WG eE)..fJO'£,EV£pY~V1:'a~ ~ aL't"6 1:'6v 't"p6no,6)"o xat xa'tL"va O'tJO'f)"01l: 1:6 !vtt J.1EO'a u1:6 ~)"),,o. VEva ~£u't"£po xopax'tTlPLO''t~ x6 1:'OuEtval ~ oxp61:a1:Tl xaeap6'tTl't"a,J.1£ -rl1v bno ta t'I La1:UnWV£ l-~)"),,O 1:6 ~~1:f)~ .p.t.' 1:.( p.'O'a xat 1:p6nou, J.1a<; 1:~1 1tap£x£t.:61:av "a1:~ vOT]e~-AAAA OXI ITPIN-£Lvot "O'x~1:0 XPUO'1:QA~Ao":~laUr€O'1:a1:o 1:6 x€tp.Ev6 1:oulaAAa~y·XPOTATO:£t.vat ITAPA rrOAY AM~TBOAu ~V~AAO' J E1t l O''t~l:0vaG ~ t01:UTU.1M'£ ~E 1:'60'T] , pot ¥pt.Gix1tOJ O'{a~ 't"ou &vepWntvOu 1tapayov1:a~tauY£lo,(fX£~£ t(; ~nOAYrn~ ErrILTITh~NTK01HTA~-eliA£ya JllQb O"-X~b AtaO''t"TlJlLx& ·HAEX1:pOVtX~' •• Tl,,-o<;-xo t 0'£ O'uvap1:'lO'T] 1tp6, 1:eI TCapa'J(avt.l~ npEnEl va £tnwe~~ ~1:l ypa~£L 0'1:~ ~f)JlO1:LX~ , I... - J !J 1:£Pf) A1:'t"tXll ~t ),,£X1:0 't"fJb EnoX'lG1:0U. ·Eva ~x6Jla-noA6"O'fJJ..Lat'll¥x6"xapax't"T]plO''t"tx6 6)"wv 't"wv ypa~1:WV 't"OU-ELval !1:'ou't"o:XOPI~ va n~paA£l1tfJ 't"lno1:a-lxf~ve;t 1:6v-x6eE~nLTC£ ~ou-avayvwO''t"fJ,Jl£ 1:~V EV'tUn:WO'Tl 6't"t.-xpu~a'tOU A£€t.:"po£ O'uyxwp€i't£-1:'6 xa1:'oA6~a't"€; ~ "KoAW(;-En£t~TI ~aG nEr"J..LEV£" 1tOAA~ ~ou~~ ~apaxcr~w-xL ~O'ab Xl €~~va" ••• rrpoawnLx& - -2I- "~ (.Levotl(1'(J £ V-r:61t:f.", {b"~OU ~'taV-)(a t VOp. trw 1t:r.." 'ta n:apaxa'T:W ~mo~£ txvouv 't~v bpe6'T:'l~a 't'~~-1t~G ~pLox6't'av O'tfj r~ ~a~ ~~ ~L& ouyXEX~LJ.L£V~ ~n:oo't'O~~,'t'~V bnoLa !npE'Jt£ va'tE~ELWO~ 't6 ,yp~yopw'tEpoKAI NA ~YrH AME!~~ Mo~ov'tou't'o 9a'tav Te:p<l<1'tlQITh.avDvQ 'JtLcr't'EUe~ 1rWj aAat:ove:6e:'t'~[l,7CEP UppOVE 10, xo~.'Jta~£ t"at 't'Q nop6J.1o La: flo va t d>lA "KQTATO~-x6v£ L"a~o"-xa~o" Kat -E~aXLCJ'tQ"xoAal11Co6p.!a"-~yvw~a't'a"o ~ ~ 0 e ~ L av &n_~, 1COU~E Xa PL't'W(.L£VOb B't'av e~~'l-&~~Q rrArIQ~ BTA~Ti - K9~10'&v,'Jte:pt'Jtou,~uV~Y'lJ-l~Vo~.'Ocr't6cr04>IAO~ -avar)(~ va '1:6 nOU~E. KOV't'OAOT~~-'t6 'Ory6:vwv ~Opyavo-napouCJ(aCJE,'t'ouAaxtcr'tov 0' a~'t6v 'Jto6 crab J.1t~aEIo,'t~ crE, xat 't~'to l£~ bucrxOA,H:,KA8EftOrHE,t;cr'tE ~'Jtopw ~acr ~J-La va oa, b .. a~£~a U~,crW 'Jtw{;QrtE ~.~ 't'a ~lxa 't'O\) ~pya 'JtapaA.Al1Att:E'tat.:£t.vat -"oa,w,","XQ'T:l ~~~o". TIp tv X~E (crw, -9 EAWV' iI'Jt£u96vr.., ~va Ue:Ar.'e to EYXApn::m 0't06, 'O~~op~ tavou, -y .. 6: 't'~VTlJL~6't1l'ta,'T:~v'EE:u'Jtv6:~u)(a! 't~ ~oq>ta 'tou~.e:t· xa~w6't'L 0\ ~u6 'T:£~£U'T:aL£b o't~pl~av ~~~a 'to\)<; 't~v ITpw'tll:'tDv 'Ev't"Jl6't'~-ta. E(llYou - ~,a .. ~ ~V(J 0 f} J.1 E .. o . cr -r t E: f} 'I ~vtIKO\'MA(:::)cr \) y x £ X P L J-l f v a,xa~LCJ£CJ't'7 'Avep~6't1l't'a 50()"E't'Tj t'J'>(.1't'6, cr~ J2 wpe:r,::. allv £L):'avlrcp~cr£L ~va x6JLv,.a,'J[06 ,!WpLt;:£CJ;a ~\)6 THN EITIMAXH ~PA~ 'Jtou~'JtoxaA\)n:'t£L 'ta n~v~a-tow~ 1tEPVOUVav ~~~a2360xp6v~a-'T:6~~ yw't'£po-xaL n:a~t £lval t:~'tll~a ~v Ka~oLo, Sa crx€~~6~av 'J[O't'f va &~alp£~ll ~va x6~~a&11:6 ~la <ppaO'f'} ~v6(; K£q'l€Vou"xan:olO\)" Apt cr~0~£All.M£vov't'a,,~OL1t6v,OAOKAHPH~,<pp&0'1l-, "f1'We~X(J!-Lf:;". ATONT A EyrN()MO>:YNH,~~val: tt:O\) V •. -22- ~tAOt Kat ~tAE' ~ou: ~"Ct",T6'IavouaptouI975,"Ta N£a"!~aAav,O'€ O'X~O'~ ~~ eO'a pp~9~xav,~va "CE"Cp60'''Cq~o,~1 xa~Ota ~v"Cova XtOU~OPLO'''CLX~ &n6XPWO'q-ELva L ~ lxA fl9E c.a. ~"Ct, ApX~' Cf>e~.e.~uap tou 't'OU tbtou Xp6voutn:apou<1taO'a 0'1:'6 111AEITTKAIPA- 1:'ij, EPT,~€ A ya A6yc.a,O,TJ ELXE avaxaAu- ,SE1. ' , Y."C~V"TExvOXpa1:'ta""Cou'A~PLAtO\}J9?5~~~oO'Lm 9T)XE Iva bLO'fALb6 ~ou,E'J(avw 0'1:'6 KwbLX6M~ vu~a "COUcEA~~Vc.xou A~,6~q't'ou. ~'t't, 28' Iouvtou 1976~~~pa ~Eu1:'!pa,a'J(6 l~ ~~c.a ~X'71:0~!!~ ;~, EPT,TCapouO'taO'a lS,"CL EL~ avaxaAucpgec. 'Jtapa 1(£l>a. T~v I(bLa J1£pa,O'1:'t, OX1:'W 't'6 ~p6b\},<11:'~Me;raAT) At90U<1a ~LaA€~Ewv"Cij, JApxaLoAoYLX~~ E- 1:'aLpta"A9~vwv~'O~~pou xat naveTCLO'1:'n~to~ 'EKANA ElTTtHJ6H ANAKOINQpi,En:t &twpo-~ 1tA~ pT)~ I:!-0PCP~ 1:'ij, bxoLa, eLvaL 1:'6 BI.~AtO,n:06 "pa"Ca1:'E <11:'0 x£pl.a <1a,. • • • • • • • • • • fe • ., • • • • • • • • Kat O'uvext~w &n6 "C6"aAAa:" 'AAA6-av xa( OYTE IXNO~ ~vEta, ~ ava.o~ -~<11:'wxat ~~~E<1~, ~av9"e ~!<1a ~1:'t, 499deAt~E' 1:'OU 'Opyavou,€1tavw 0'1:'6"E~IAON1:'6 ~v .1EAcpo1''';~111:'60'o cpavepw91])tav &TC6 1:'~V x p W. 1:' q xL6Aa, <1 1:' I. Y 1..1. ~,J.1,EpI.Xa xp6yp.a"Ca IT 0 A Y IT A P A E E N A,-E1:'OU1:'a:O'a, ~t~ <1a xL6~a, Yl6: 1:'~ t1't'plpv6-rn't'a 1:'OU XELJ.LEVQ) a~A6 xat Yl& 't'~v O'av a1(6 ~~EX1:'pOVLX6 EYx!~aAo EXL~Oy~ 't'wv A~~EWVt~'71:eay~a,'71:o6,0'~ b6v ¢('''C6~~''C~,p.ou yfvv~O'£ au't'~'v 't'~v a'1topftC ,p.6 xaAa,-Evw ~fPEL 't'60'0 eau~60'La ~A.A~VL- -23- xa,YL~~}n~pW£L"!va dX£~§V daeaV~a d~a 1- xa~6 a~ ~t, Ae~£L~ ~06-~~apa(~~~a-lP£La~ov~a} YLa v~ r(v~ xa~avo~~6~ d~6 aXtpa~ ojKL ax6~a :£vw ~a yea~£L ~La xapa-rIATI xaS£ 10-16 <1~txou, XaVEL xat J.lLa cppa<1llID- 15 A£~£WV "~a~~La-XOU~aPLan,l~<1L,~06 va J.l~ J.l~op£t, Va ~~v E(~Y~<1ll' dx£~6v J,J.£ ~tno~a; TI ITA9AlNEI-»HT I e E 1\ E I N A M A ~ K A N H NAn p 0 ~ E E 0 Y 11 E; "Eva 1tapa~£ Ly~a-r La va xa~a~o'J( Ld90UJ.L£ : "olov, ~ La~t "a ( £vaAAa( lxV6.AOyOV;» AA~oy~ "a'(~l.ov £v ypa~J.laL, xal apLe~oi, "al ~6 "au~6 y£,~ ~£v ypaJ.LJ.l~,~~~O,p b'lxov a~~~ "(J L V -eo Lavb t-, ~6 ab~6. Ots~w, £7( t 7(6.v~WV" : " ~ , L t An ~O: Ka~01(LVa E7(L~U~LXU-XWP 099a,<1~l- XOL 8-1I,<1£A(baI80. 'EAa~e iwpa va"J.l£~acppa(JOUJ.le"YLa~t ~6 lva~Ao:l; yLVaL,&vO:AOTo,'i<1OV Yla~t ~6 Xlat;:6- ~evo eLvaL a v ~ <1 ~ 0 L X:0(1toL6·7(p6, (noL6;)-xal J.La, ••• "vOLxoxupeu£l" b tbLo, a~£rrw, :£~eLh~ ~A~O elvaL ~6 at~Lo <1~t, ~ '. ~ ypaJ.LJ.l£~ (7(ol6 eLval xa{~~~ np6, 1(01.6 £L- {val. ~~AO xat KATA TI ELvaL"~AAo"xat TI (~ ~'61. - 6 - £lvaL AYTO TO "AAI\O",a~ ~ uTCOLO'~ TCpW ('to at'tlo £l\laln~}"AO.u, )-xat fi)..AO <1't06, & pL8~06,(~ tbLa &AU<1(ba ~pw~ll~a~WV ~E ~~v (~po(JS~xll-"aAal~'~ouV"b Lx6 ,;o\),"at~Lo o t (ypaJ-LJ.l£' xat o t ae·~el-L0t; 6EN ypacpov~aL!(7(Op,£vw,;a~6 CtV8pWrrLva J.luaAeX xaL XErLa;) -n"Lab~6 ~6 tbLo,~£~aLa~(7(OL6;-J.la,a(Jcpa- (AWG '&'6 a'('tLo),"fiv ~p6x£L'tal YLO: ypa~I-L~, -"£lvaL ~AAo(=bLa~op£~LX6),-"£v~ ~v ~X~ "ll-LO: xarcoLa 'tE'toLa at)~11<11l(rcoL6.:~A ••• a'(- -24- {~Lo;;-xat non axo6a~~xt at~Lo ••• va a6(6 (ve~a"J:)-·~6~e 9ttvOL -,;6 't~".NOHMA-t1>ANE PO-MHN 'PAXNOYME MIKA-:~EN bno:pxe I..;.ft x I. ~ ~ .. ~yotveL e~vol"bpL~~o~eALx6"-b~AO~~~~l np~~~ ,a~~-~x~~o, ypi,ot. KPYVMENO NOHMA; -M A A I ! T AI"bl.a,op£~LX~ elval ~ot~ta "n06 aCi, ~O:~~ VO: xap&~e~e ypa~~l, XI. ~~~ n~xetv~,7t06 hA~ ANArKAZR'v& yp~e~£ ~PL"9J.L06,.KL f't'~L YLO: liAAO ~6yo €lVal'YpoJ.LJ.L~ "~ypaJ'JL~ XI. li ~ ~ TJ ,7ta~l,e~vJ~ 'o\'t"to, "7to6 ENA ~ErMA rpAMMON-~',rpAMMQN KAI "APleMQN-~J.L,avt(TJ ~~6~f~oLa AKPIBQ~(n"~~ n(.q~av~tn"=~"YX€XPLJ.L~V~)A X'E H ~H."E'tO'L "~OJ.L~atvEl £7tO:vw ~f OAA".(·HI't'6 'tbl.o t~ (eL ~7tOVW ~Je~a)". ·AV,~OL7t6v,xp€la~E~al. J.Ll~~ ae~t~a-xat 7tapa7t&vw-yul vJ ~va~ueouv, V& KATANOHeOYN.~at .,6: !pJ.L~v£Ueoov~pI.O:v~a ~~(£I.,-vOLweouJ.L€~6 ~t xp£La~E'tal YLO 499a€~lb€,. ~a, 7t~fJPoq>opw 6~L ~6"£v,a~'X.6:(· avoAoyov"xp6 ~€L ~~~a 'touXI. li'X.'X.a-ITOAY LYNTAPAKTIK~ PA,7t06 Sa ~6: 7tOUJ.L£ e't'av ~pefJ ~ ~pa~ouc. Kov~6:_~JeAa ~JliA.~a~A.~L1[6vllXo"J.L£ xL6~a~~ va"x'X.LJ.La J.L"~~fJP(ou ,apXE~a 7t" X V 0 u, xat 1[06 J.LaC xev~pt~eL ~XL At yo ~~v n€pL~ ye .. 6 J.Lac:So J.L7topo6craJ.L€va ~6 'J[OUJ.LEIY€VLm b7ta"vl.x~LX6 xA.iJ.La,'J[o6J,u~Lxa,np£'J[el vJ&_ XOA.OUefJS~ xal &n6 ~6 av~t~~oLXO EtbLxW~~ -25- po'xXi~a ~~aLvLy~~v:a~~v ~panLa~Lx6~~~a ($£ J.Lu1n X"\l6"a ($£\(~I .. IV ~X£L (1(J)l'lvtl<:r£l&\"- ~ " , , t ' O\)~ ~ crou~-~o \)/\,ax \.(1'to- una tv t r)J·ou~')(cr. 'It au~6 (1~6v TIp6"-oyo ~ou A: 'Opyavou (1a~€L~a ~W<; ~6 ~pyo xp6R€ l p.€~a -rou ~ou\O:X L<nO liAAO"~ v att BLBAlo.Au't6,rr06,rr't'aX;~9€La" Q t 7 , loCY J, 6' , au~~a VEL €LVal ~W,-~~W an 't xeL~evo xat 't""J.L£~9<Pparrn"-tou-'t6 BI.B\la au~6-'ta xpUJ.Lf.1iVa-ElVCJL ~ A \ a 11: t V 't e."E(()~al1a,"-Ol 1I:6v,vo: ~EXWp(crw ~ou, b1l:0LVlYf.106, rt~ ~p£tr -Xov~p l~6:-X(J;~yop (Eb, ~p! v, tsW"G, 1I:pOXWp~(1W na, ~~"-wvw ~w, ~ 1[pO~yoUJ.LEV~ <pp&cr~arro'te\E \. ~va 01[6 't'ouG l1uyx\ov t(:\'¢\. Xbt't'E pOUG "'iiK; IT a y x 6 (1 f.1 La, r p a ~ ~ a 't 0 ~ ° Y t a <; ~O A w V 't ~ v ·E rr ° X ~ v' : JL€ ~ ::~}' ~<f>ap~L<;Y~ aU~9G ~~, fPpacr~G-f)1(a 1. v 1.- ....... y~ou, Erravw CfE, (1,£E~ laypaJ.L~l.a-1I:a paO''t('HTn) 1(06 ~ya(ve:l tt~('1a arro tl"-A~,'JtO:\L,g?pltO'fl -ron APl(1~o't~\~,-EJ.L~avtrE~al-~ ~ \ a x a t x a- 9 a p a-~6"OPf'AT-JON o Pf'ANON " ,b~Aa~D ~6 Ko-,~ (1J.L0O'xO:<p0G-1\ La(:\'~T"tf.162!AO LO, ~,E: ~6, ~~<? LO 96 'JtQ ue t5~ou ~xoul1~ xa9!lKov-xa t Y La 't'~~ rrap?uO'tO(1~ ~ou <!>rro LOU O'OG ~poO'<p€ PW-MUP lM<::-aU't'6 ) 't'6 BLBAtO.AoL~6v, ~ BIBAIO TON YTIATNTf'MON -~6v np~'t'o ~'t'a~lo ~pya($taG 't'ou Aeu'tEpou ·0 ' pyavou. ElrraJ.L£ xL6Aa<; 8't'1. 0\ brrCIlvlYf.10t 'tou-yupw (1't'ou, 5OO-~v ~Xl xat rrapa~6vw,e~val O'xoprrl($f.1£voL ($'8AO ~ou 't6 ~Epyo au't'6.A6 ~aG ~xA£(1w ~ou, xup It,~£pOU'-~ La xa! ~£v 9£\w va (1~<; xoupo:O'w,a\\4 va O'aG betEw rr~GO'x£rr't'e:'t'a L ~vo~' El:wy~'CvoG, n:poxe: qt~"ou van:po-' £-T:O ll1O:O'~ yfl"':vouG-C'l''t'6 n po xe tJ.Le:voEM,~~, TC~ -26- EAhHNE~lYt.a -t6-~€6't:£po-Bt.B~{0'twv"A'JtoxaM. .£WV-"~ bxoio 9& Kpon't£eo~vJ~~~ BtpaLa, 'Jt£p LX. 'l'Jt-t LXa.1 't6-30- B·t.~x' to Twv Ap t.~j.l.wv J 't6- 42-B t.Sx,!o 'twv' Avayt.'Ywv xa t -t6-50-B L~~ to) Twv"To~~v". . & Yno'n.a l.pouv'ta t., x.o L 11:6 v 0 t bn:cx l. v tyJ.LO t -rou afl1(p~'to:~1t'aLvLy~06,-n:{~~0,oet£, y£vt.x~~ ,60'EWr,1tOU cupopouv af ' E~lo.,-yn·(vT) Z"!~· ~E:U-tEpo:U1taLVt.r~06~ !LCx 1t'up~vLx6 'Jt6x'£~o~x't:6G r~"ava't:e01tn 'tou A"'tpou 'tou-xat ~~L~~'t:OU ~~w·'t'p{'t'olbn:aLvLy~o6G,-tlx'oG,'t'60'0 YLa "t~v ~1 x a v 6 't: ~ 't: a 'tOU va TIETAH r.TO ~IA~A -~O'o xat. 'Jt 0 X, X, f ~ ~b~ytEG-b1t'ob£t ~£L'-~J.L£aE' "at ~J.L-~L£(f£~-~XL ~c5vo "(La '&"6 T r ELvaL xat IT 0 1 0 ELvat. ap't6 't:6KoaJ.L~ O'xa,o,-6~a(1't~~61t'x'OLoltxmS 1:t,EI.Val cp'tla~ vo,-t! XaLE!,'Jtw, XLVEl1:aLtXat.,J.L€ bu6 X,6YL a1-ITw, Kax'u'Jt't9v't:aiITe:v't'<xxoO't.a Xp6vLa<T>w't'6, 0'£ ~w~Exa r~·(VE~ QpEG-aAX,lt xat '11:0 Lf,O'XE~£t., n:EE1t'El va.t ~ a P J.L 6 0' 0 u J.L E yt.a va ~pOUJ.LE A T PAN T A X T A ex'a 'ta aapan:avw, xae~" xa t nOMA AAAA, lxx6J.La. IIpo0'9e."twv"ta, O'''ta ~apa1t'&vw 't:nv rrpw't:ocpavij~AvEO''l xa t IT pw"to't'\m t a, J.1€ 't (, ~1t'0 L E, XE t. P t t;:£ 'ta't. ~ x'o 't6 9£J.LCl 't:ou,MAZI ~€ 't~ O'uv't~ln'tLx~'toU rrYKNOTHTA,-1t'£(0'9~xa,a'Jt"'t' ~ v a p X ~ , YLa 't6 e't'L KAT! TO !TAPA rrOAY MErAAO ~BH ~TON ANepOTIO Ai1O.~A' ~fj (£yvaJ.1£ txx6- p.a 'J(~" OAA AITA £ l va l ~ax'J.L€va ME~A(f't'6x£ l- . ~~vo 't~, ~6~'t'~e6'tEp~,~u~a't'ij'~L~aO'xax'!a, ~~, AOYtx~,-A£lrp.a Xt Au't'6 'twv A'JtaL't'~O'EwVt, 7£06 7£pE11:E I. va b"r\ t"fpC,VOUV 0\ kyxfq>aX.OL -El't£ ~~wv 9a xa'taO'x£UQO'OUV £t't'£ ~O'WV ea XP1)O' "~O7£O l ~O'ouv 'Jfap6~0'La av't LXg tJ.LE va~ rLO 't'6v'Apl~~0't€\~ El'Jtw9'lX€ 't'6AYTO~ E~A: -27- JAPXt~£l,AOL~6v~AYTO~"van~A~": n2£pE~£J~~6 ~u~~av ~x£n~ov~al ~£ GUAAOt~ nGll0U~, £~E l(;('(GovE~EI~, ~l1).a~~ £~E 'i, £~w ~?\ Y~LVOl)~~E ~ ~ a r w Y ~n(~a£l va n~ (a v & x 0 ~ a):n~aC£uov~aG ~((; YV~~Eli "0'0(; 0'~ay6va-('1't'a:r6vol~pOG~OeEL~£ va T~a"O'£~E O'tY£Vtxt, h).~~EL~'-N6~ou~nIO\ ltI~w" Crv~te£~a,x a ~ £ X 0 u v OU~E(; ~t, "~~~Q£L£'-N6~ou~ xot B, 't'l xaLvo6pYlo~a"pOUO'LOc:T't'£L-'t'6 uno~o:~O'ouv O"au't'£G ~t,y£nVI.X£,lta\~e£I.£,-N6f.Lou,n.Ka( 'J[apaxa~w: " ••• "'E~c:T LJliv ~p Lt"x6~La~'t'av bra vw 0'~6(f)£yy6: "pL ea ~~Exa~E 6~L xae~, wap£~~a).\£~aL ~ "r~,-~pO"a~!L;al ~nfX~~L~~ ~E\fiv~,":aw' 't'wv Ka't'01tLVWV F.~l\U't'LXWV 't'6 ITp(.)~o,O'£~tba 154, X(,IP to87~0'~t XO L39-40&o'uv£XE laX"'f> to~a ~~lXOLI-4.Kat lxXyE~I?LXW't'Epa-~La xaL Et - vc r yV"J~'t'~ ~ lxf>af3!-x~ xpot\£U(f!) 't'~, A££:!)i "'A\y£~ealn:ou ea n:~ META~PAxOL ~ napox!) ~~~,a~ 't'OV'APLc:T't'O't'£\~-0'6v ~PyOXL ~Xl Gav np6GMn:o,~£6aL9-G't'o6, "'Apaf3£,.·O\6ro,-r~f £naVO~~.EW' £LvaL 't'6 6't'L xpeXEL-ElbLXO:£~;:':VO: xlxvou'I1£Xe~c:T" "I1E't'Q('popa,~ &lxx6~oO'~, -rou ~U~~OYl~~OU f,L£ rpAlAMATA,axl?l~W' £'J[E~ b~ "yplxf.L~La't'an ,xoo ea ~a, f p90uv( ~'t'~vxpa£: ~ (f.La, fpxwv~al £~w xat XO:'t'L Xl~Lo:b£'Xp6 - (vL~)x.X.lx'J{~ EKEI,_J.L£ 't'~ J.Lop<p~ API9MON,<;\' bnOLOl ~£'t'pav£ xa~UG't'Ep~~£vou'Xp6vouG £n: a v f X'J{ o_~ 'J[ ~, bLXWV J.La~ 'p~b~oO'~ ~&~~v-an:o't'E\ouvtlypa~~£C"(Xp6vo~~~~ab~)a"}..tt J.LE ti"-~o"a'(~LOV (cpuGlx6,bcpou ~(VOUV (Yl?af.L~a't'a xaL 't'E"-Lxa b ~ 6 x ~ ~ p a J.L~ (v6J.La~a):£~'J[[(W va 9Uf.L~~0~'t'E 't'~ Tl?aG~~ou "£vQ~~a~ ava\oyov",n:ou f.L6~tG £(E't'aGaf.L£._' -28- ~-r6 Y','I=' (0, AOl1tOV\ 93axat2'''t"~6, 0'-rtxo\)~37& ~-r693a~-rlXoG2~£~t~a!67-r~, O~~op~lav~~~x~o"'Tl{; -rou 1968, Il·a{; "££ l.:' I.d -r6 A (1\m~oli.:t"rO\)p.E -r~v ~K\£ t.'!'fJ,U€ -r6 r 't6 (P£yYap,L-':xat "J,I_E 't6 R 't~v 'J[ap£JJ'~o},. ~ . -r~~ rij,~Ka t (1uv£:xtL t:f:t.:"J.Lf 't6 r (1\)~~OAt~O\)!lE 't6 <p£yy6:Pl.,~E "-r6 A -r~v ~K).,£L~TJ Kat J.1€ 't'6 13 't'6 6-rL t\EN "~nop£i va O'Xla(1-r~ ~ naV(1EAfJVO',~V ~EN "epatvE-ral 'tt1to'ta,no\) v a 'It a P £ ~ ~ aA ,,~ £ 't a l bvau£O'a 0"a6't'~v xat d'!~~~-xt "~v rr'au't6 -r6 B !~'7t£plfXE'tat. 't6 A",~TlAa~~fI't6 t51:l ~X£l-t,(1't6(1o-Y("£L ~ 'XA£L~TJ"JJ.7:67:E, {3ePa l.a, 7:6 OT] ~ "AE LnE I. e I. val ravee6,~XL6J.Ll.lb 'Kat 't6 ArIO ITOIAN AITIA- 'Kat 1:0 ts'tL Y(V€;(J~ ~'KAEl"'~tJ.Lab ytv£'t'al «P\)(1L"x&,yv(.~0''t'6,-£vw -r6 TI EJNAI fJ ~XA£L,l'TJ6EN "-r~yo\)J.L£-bx6va-J.La9£L",-~~Ovo~v1:a, -r~ t5-rL' b~6.-r~ r~ ~EN J.1'1tOpouJ.1£ ~~~al.a va bOUJ.1E •• 't'~ r~ va 'ltpO~aAATJ 't~ O')(L& -rTJ~ Kat va 'lteo xa\~ 't6 (palv6Jl£vO-£VW,E'J[&v~)-an''t'6 <P£YY~Pl ab-r6 9&''tav b A 0 <p a v t P 0: ~ LaXp (VOUJ.l.E-X l.6\a,-~YO npaY)J.a'ta :np~,'ta'ltei:r -ra 't~v EnLJ.l.ov~ -rO\) v6: J.La~ xavfJ va 1tpoO'e~O\)~£ \ ~ l a t 1: £ P a ~6 ~£ryapL-~Af'7t~ 1:£ £novfpX£'T:al nOAAf, ~opf, 'ltavw (1't6t~LoKat,~(1't£pa,1:6 6-rL ~p£n£l va 9£wP~0'0\)Jl!~Ay£8pLXa,1ta£L va nij J.L £ 't a ~ E P 0 V -r ~ Ka t 't06~ ~a\)'to6, J.La, KA J 't~ (1xfwTJ J.1ab~1tavw (1-r6: yp6:J.1J.La~a A-13-r,xAn.-xL «6't6 't'6-r£~€\)-ralo C1f (1\)O'X£'tt.0'J.16 np6,'t~ ~paO'TJ"~La- "'tt xat ~vaAAa~ avaAoyov;"XA1t. . "A, (1J1~£ Lt.le~ t5't t.-~~TJ-C1-r6 B L~A to 'tonx. re~,p:y!p"u' !'naAavou'" htTaJ.L£VO L f'.. ((1)(0 L-EtO'~o- '\£!\";"-Y}V£-r~l P 11 't_6 "fivot.YJ.1g"-r~C10Yt.a 't'6B.1;V h E7t:l(pav£ La -rou q>~yyap LOU £ LVal.)(O'taC11t:ap'tTJ ~E 'tt'tav Lo-96p LO-t: t.px6v LO&Xptl1t.O -30- 1twV C1£ 1tUPTlv I.X£<; ax"[;1.VO~O\ tq;: :"[;Q C1XE,,[;1.XCt XC?J.l.J.ul"[; La f3p tc;x~v"[;a l C1"[;(~" ~ A~o~ L~6J.1.£vq;~l~L6"[;~~£<;",1tOU a1to~t~ouv"[;t, apLC1,,[;o,,[;E~LXl~ ItKa~~yop (E~"." AAAo~una l v LY116,cm:" ~6 ·tb LO XE1,_..£vo: . " ..... AV,t5C1"[;Ep~a1t'a~"[;6 ~ 6v8pW'J(0~ "[;P£~Tl'"~6~E b liv9p« ... m:o, . v L x a: ~ EVE 1. va L 6 "~w~ a v a y x a C1 "[; L X 6 va n£pTIa~~C1~ "~6 Crv8ol~)"J( L vo nAaC1p.(l, -npoxE l~f vo o va ~E'ta -h"" " , "x LV~e~ ••• K L aJ.1.fr.rwG npOC1eE~E L: n,_..~v ano)(X n~Tl"CE <p"CEplt.I"C6 61 ~L C1up~atV'l v6. TIE~a'l-liv "I\~N ~X'l (J)~E pa: ETIE L~~ nO/lAA rrETOy)!ENA~fv "lxouv .~£e6-av xat n E ~ 0 ; v".(Ka"[;I&~ ~xptPELa A~EL nG~ ~Xouv ,"CEpa xwpt<; v&vat .•• ;tqJ,,[;EPW"C;: )rrapeV8EC1'lt"C6 KOC1p.oC1xacpo·,,1tOO 9a J3POUIlE napaxa"C(d-~EN ~XE L <p"CEea 0~'t'£1t:1r~aA LO:nE"[;OUV, ~0''t6(10J xa t p.aA l(1"[;a 1tpoC19E,,[;O A {yo n:apaxO:"C(II, "p.£ ,,[;E'to.}a ~ax6't~"Ca,1to6xovIt~E6ouv va n:mtJouv va s i vc t ts~!J eEV£pYELa (tC1ov p.at:a £TI t "[;~ ,,[;E'tpay,,'vo 't~~ 'tax6't~'ta«: (.~ou ft.I't6"E=M.r. 1.0 1tEp{CPfJJ.lO~ 1tLa"'tlmo(;, ('tOU ALV C1"[;aL~~.Kl. &P.lC1W~ 1tP0(18£,,[;EL: "Ea~ TIaeaxaAw,-MHN ix1tOXaA'l'tE 1tn~a'X.lw't6 ~ "va 1tAOLO ~txw, 1t~~aAt.o-!1t£l~~ 'b1tapxouv "1tOAAa .00xa<nf},'J(ou AN KAT TIAEO'YN,C1'tEpOUV'tat "1t~oa'X. Iou" ~ Ilp l v 1tpOX,.'P!JO'o.U~.E, 8appw 1t1~"'J(¢- 1tEt. va 'tOVlO''tOUV 'to: ~~2~ Atya:1tl""CEUW R~ , I , e' se II.. ' l' ~aV1lxE apx£'to xa aea 't v,,[;L au'tu 1tOU EL- vat,~£PaLaJ~.£(fa 0''t"6 XEtJLEvo,lrAAaEQ~m.''t"~ C1e: Lpn '''[;ou-a1tO'tE~ ouv x L6Aa~ ~va"B t.~A tOJ.1E(lt "C1£ B t.~')." LO"-X l txx6JLa 'ITW<;-Evl:, 6ENcruV~Eov'tat. fl£ 't"~ ~L~at1Xahta 't"~, AOYLX~~ xa-ro xa vt~a 'tp61t0-napa ~6vo O'av napab&tYl1a'ta-~, 't6ao ~XOQv y~a~'tEl bn''t"6 1~t.0 'to~ -r6 x~~ Ilt.o xat 2360£'twv ~)..£YXOL an:6XLALa~£~C1X0A.L a~"C~~--r~~f}~avA e T K T A-~v xat,YLa ~apa -32- "8pWXOL-AAAOY,:~6 no~u-no~6 va 'XOUV~V~L "r La IIENTE ~ax~u~a-TE~~PA, -~ vav« l J.!.€~. "~Ol ~av ~06b 'rV~06b" ~aupOL ~av ~06~A\"eton£~tI-txq>(vov~a~ ~K61tL~a ~~w irn:6 ~OUb p.€\av."'06~-~ou(; ArrYTTrO~,J.1~ 't"66, bno to~ ~6 5rr't"Qo ~ou flxE ~Eya\a napE-~wrrE"-"&"~€\cpo { )lab ~ l vn l., wt1~6~o" ( a(,~o { 0 t Jlaup v(~£pOl J.1f 't"a ••• ~~rrrr€pa ~oX't"u~a-:-)"~nou "XL ~v ~06~ BPOUJ.l.E-xat 'L~lXa Sa ~a~ q>£p"90uv o~ MAkpYA KT AN XPETAETH NA ITAME"rIA NA TO~ BPOYME"::: IT!£VQJ.1£ 't"wpa cr't"~~ 't"pt't"~ xa't"~yoQ(a~1talVLy~~v,-~XE(V~ 't"wv ~no~E(~EWV xat ~~~r"WV, avacpopLxa )1£ 't"~v xa't"ap~lrr~ 6nolwv e bvayvwptrrouv,Ba xa't"aaxEuaaouv xat ea XP~""~onOl~rrouv YLa 't"6 ·Y '" l rr 't" o-a~~~ xat .MET" EnJ~TPOT>H~-Ta~ t~ l, 't"6 OPrANO TON OprANQN a 't"6 KorrJloaxacpo~-~larr't"~J.16n~olo ~'t"o - yupo E ~. I A 0 N. K l &pytl:E l ~'t"0' L : ·M~ aa~ ~av~ napa~£vo ~v xanolo ;ptyw~o~rrXEl •••• TF.L~EPTr. OP9E~-f\ XL liv 'J1:aAl"Xa - "nOla li\\a ~xouv-16pw 6n''t"~ JlL& YWVlO't"OU' "12, bpe£(; ywvt£~(. )-1tpoa>av!!" Evvowv't"aG_-V al ope~~ YWVl€b ~9pOlaJla 't"wv xap't"EaLavwv O'uv~E't"aYJltvwv 't"D(; XOBE xopu,~~-xa't"a 't"6J.l.~ xo,,'t"6 1t~a't"0,-'t"6 ~.o~~&eO(;-'t"ou 't"ptywvou ~~O'a ~ T 0 X Q P O,-t1UVEXt(EL J.1~ 't"6"a~" =C, 't"~v 't"ax6-r~'t"a -rou q>w't"6~ (J't6 1:E't"payf.lvo l.. ~~yov'ta~ nw~ xanoLoL xav6vE~,Xl.~V u~we~ 0''t6 'tE'tpaywv~,-£~axo~oueouv va napa~~vo~ ·xav6VE~"{ C-cEqlIAON,~LaLp€p.€:vo p.£ -rn 110:«(a) xo( ~lXaEL-£ 1t a v £ L ~ ~ ~ ~ ~ v a KAY yta -r6v 't"E-rpaywvL~~6 'tou xuxXou 11~~~ yavo 't"6" 't"PlYt.IVt(T~6 -ro o Jl~vtO'"ou,no~ 9a 6- -33- ~~y~rr~ cr~6v ~E~paywvL~~6 ~ou ~~V{~Kouxat ~~EL~a KAl ~ou ~6x~ou,-~~~vov~a~ ~EQ ~6v apLe~6"nL"=3114x~n.,-xL a~ou avapw~~e~na )llll <1~6" ~va\~a~ &va"-.o,,(ov" tnepvCre I. f1f ~ Lcrb~~yta:n~ou"-.f~~e ~i ~6 ~p a xat ~, ~6 ~60 "~~<1L 11:06 ~ovfi ~ov6~a,<1a~ va et~aL ~6 ~~ Na xat r.uy~ ~6 ~60-0XT ~6 ~va:~"-.~o ~panm :etvat 0 v a ~ a:etvat ~ NOHTHetx6va u La - ,J nou <1a ~ L"tpf,(e L va xcve - ~"t£NOHTlKE~ 1I.£"tpn<1eLr::"-xa ~novwna£L- C!.-;~~!'H;A~rK!nEiEKr~~:- "-&v13i\€~£~-OyU:- - "a~( v~X~ "t pun '~ 9 ~ xat "t 6 ~ ~ ~ ~~~ "vlt n e p v a '1 n f p a, - 11: € p a, eCi: '1- / c "'raY OAOf>ANEPO xa t 't6 ILa no L6 A6yo "t6 / ( "q> w c a6't6 K A IE:::" :yuaA t, tsP.W(;, / n06 NA TPYIITETAI ,IiA ~EXETA.y £v~6, -ro o ~ (.fAeu<1'1"ITYPAKTQMENOY ~0TO~"--xat NA MENH ~ Q 0- EINA! BEBAIO ITQ~ ~EN bnaPX£L :av a ~ , L ~ P ~ "t '1 't a np6x£L"taL YLa - K P Y ~ T A A A a A E Y Z E P: (lm' ~Ci:Ka('tonLva'EnLAU~LXa,<1~6A:~LPAto,Xwpt088a,~<1'ttxoLI4-16,<1£At~a I54). , Bavay"p tt;:£ I. <1"tfj f'ewp.£~p ta .xc t 'xa11:0,,22a\;:) v£G nptv yevv'1eOUV b NLxo~at Ao~na't<1fpOKL xat b B£pvap~o, pt~av,-p.a, 11:A'lpO,OpeLnG, OXI MONON p.nopouv va 't€p.vwv~al 0\ napa~~ ~£, ypap.~f,-£u9fl~,~ xap.nuAe,-AAAA KAI'ta ~ptywva v~xouv a v ~ t <1 "t ° L X aJ~epOL a~a YWVL~V ~txp6~£po ~ ~eyaA6~£po an6bu6 bp9f,"-Xl &,ou 1tapa9f't"!L ~£pI.X£' ~xa"tov-r6be, &x6~a "tf't"OLOU, b1taLVl~o6,-~ ~aea- 1t~~(1tou,-q>'t6,,£1. a'!vav b1talvLy~6-t)t>f'Jytas -KAIPIA~,~appw'~'1~a<1ta~:e;ou"tov:"<1~~1ta9a ""t£ ~£ yL au-r6,1to6 9p 1tw-aAAaetp.<lu.ANtCl(h~NOr.t't"a 1tpay~a"ta £l~aL &1t£Lpa,-o\Ae(eQ; -34- l1(1\)yxp ve .. x6:-~~ax 1.(1't£<;;: ANA rx A ITJKA t~€ ~1L6 ~X~(~,ea ~~~waou~£ n£plaa6~£pa-xa Sa ~QHV~ ~L& a't6 a u ~ , pat 6 ~ £ V a 't6 ~ "~~o~~aouv 't6 xa't6 n£ptn~wa~ \~La[~£po'~ "VOLO~OYLX6 n£pL£x6~£vo:nap&b£Ly~az~ ~,~ "~ T 0 I X E_I 01-afll..Latv£L!ypap.f.1Q 't'ou&~qu "6~"C0,,-xa t O'a~ x.tw vo ~0l'X.£~IE't'E 1-I.E TO !:lID "lnavw a't'a ypaf.1~a'ta "CO\) ax.<t>a~n1:0U-<1'1~l.a t"v£I.,~n£ .. 'ta1A PIe M O,-xat,lxx6p.a,XHMIID "O'~oLx£io,-a}"~6: xal'~€po, YEWV.£1:pLXouaxft"f.1a1:0,( ywv la, xap.1t6~~.t 1:Qf.1~, x~~. )-61t(.)<; xa ( "f.1€pOG tHO, xa'taax€\)'1,:~oxap L,ywV}a,au~6, "'tpoX6, ~(ova, XA..1t. ~TOI XE IQ, ctx6f.1a, £ Lva.!- ~a( "xo9£ AYTOTEAE~ TVHMA ~la, ~Lav0'1'tLx'1<;£~ "raata,,-·Ava~"~'1,,~6v9£"'1,,!"X.~oYLaf.10U, "E1tayt..1y~,,·EX.£YXou,xX.1t.".Kat <1,,~1tx.'1P" - vs I.: "TIap't'E YI.Q 1tapQ~ELy~a MIAMAXH,~1touErTNE "MIA A NAT P ° IT H"(~1twC &1tO~EtX~'1XE" ('tou ILOAa'tpot> 'tou)-"xal tsnot>;~q>ou xonolo<; "<11:ae~X£ 0P90~~xat,~pa,£1t€~'1a£-~1tp6X£L~l 11.6 1:6v no't£pa 'tOt> 't3v A: Nl.x6f.1axoA60''tE~ !t:'la£ x6:1tOl.o<; li"-X.o,"-O 16101. ° APT~TE-A~-"xat ~1t£l'ta xonoLo, 't'pt't'0<;~1t06 .£LXE "1:6 tbLO ~V0f.10 f.1€ ~6v npw't0-6 YL6C 'tou ~ '8: Ntx6v.axo,-"MEXPT'f. OTOY 2ANArYPT~AN l"KEY An·Or.OY EIXAN SEKTN¥Y.EI"(YL6 v'axp~ (~oXoy~O'O"~E y6eLO'av <1€ XanOLO &L1t~av6 ~ 'icr~po 'tou na~Lo" b I.XOU ~o"C, btE Lb~ M:N 11;. 'tav O:x6JJ.a 't6't£ xc-ro Lx~crL~ol1tap' tS~o,n06et" Xav 1tEeaaEl 62 xp6vLa an 1:~V xa'ta~'tpo~~~ AU't6, s Lva L, ~~x.wa't'£ J xa t~ ~6YPr,rco6, £vw£'V~o~(aaf.1£ xa~a 999~,;a J.000,;6 a x e t P f$ a~~£1o,o:n~tS1to" ~extv~~£ YL6: 't6 Ta~(~L 'tOll Pup L(1~t.OU-~)(1't6ao ~6 av~t9E~0 nOTE l\EN~J'rro- -35- ~etx;~x!:o ~ ~ ~ n 0 ~ £ ~pt8~x£ ~a~o~~ n~w~a ~ ~,~L~~~O~t ~X£~Lx6 ~p6~ ~6 S6- vg~o ~ ~~v ~a~~ ~ou »APL~~o~f~~.-e~w a~~ rll· Kat,xanou ~~c;,~~a~"a<p~v£LIt't6'RL~~to ~c;,v'y"~aLvLy~wv":IX£L ~~a~£L ~La h ~pa YLa ~6 "BL~~to 1:;:'v »A~oxa~6",,£wv" :1:6 C1uv~e~Lx6 a1:0LXeio ava~Eaa C1~a ~u6 BL~~(a ~a~ 1:6~tV£ L b t~ LO',llt ~ Lav litro"'" 1:", ~O~6YVt.I~~ -~·L6-cppa".,,~o6 avacptpa~£l-t.,~ ~(~~sfiv xa"~oLa ypa~~~ au(av~ 1:au~Oxpova np6, xu - "~OLO ypa~~a ~ apLe~6 ME~A ~iO I~TO ~ "»A ANAc1?OPA~, -1:61:.f," a'L~t.a 1:~' xo L V~~1:oq; na~(11a", ~pf~eL vavaL II t a x a t ~ tIt b L al-£t~' ~~\o LW{;, -11'11:6 ~ Lacpop£~'Lx~va\It~ta 8a !~11p£a~£~aL ~6 xaetva ~ou,".wA{; ~~ ~£x6aou~£ va !~ex1:e(vou~E ~a ~£pt ~o\Aa~\ij{; ~,,~aC1ta, 1:~~ At(11~Y.TOIXEIOxat C1~a tt'(J p a ~ ~ a ~ L X a ·~1:0LXEia·,~o6 ~va "~~oLx£io·-n.X.~X£~Larpa~~a-~~op£i va ~W- 0'11:xL·a(,1:6 S& ~a, ~av!l AllAPAI1HTOnapaxa~w 6~av 9ci ~ou~£ nw{; an6 RNA KAT TO I~IO ~XEArArPAVMA-~TOlXErO,~pox6n1:ouv a ~ t aa ~ a, ~ooA6X L(11:'O xa~Jl, La ~wl'lexap La br t ~tpon, napaC11:a~£LG-OAE~ AYTOTEAF.I~-xat C1uv- 1:apaX1:Lxt~ ••• 'A~ou,~oLn6v'Ttv£L ~va~ ax6~a"ayplw~a~0~ f>na LV Ly~6t <::r~ ,"Ka1:11Yop 1£ ~n)y Lanxaxo~ef"C11:a~a aVepW1[ap"a,avaC11:~~a"to~80-T20~xa-ro"a~wv 1:0U ~t1:pOn",YLa ~a ~noL(J ~ne6~£Lv6 lla{; n\ ~po<pop~a~ ts'tl. "1''H6ETEpON m,f-IN rENO~ "(crovO Y T E ~ T H 6. I .K H M A ~ r E - N I A A N H K 0 Y N 0 Y T E ~ T H fj I- K H ~ A r.:::-xat ~a~n£xa~£v~ovt~~"~6v"~aLVO~£VLxa-~C1y£1:0 \6yo-~1:a·OpLaXa-H1:L ot -36- "~~~£lb ~x6~o~ xat b£~6~~EN~nop£L va ~~"~a{vouv ~6vov 6,~l ~€txvouv('Optaxwv-na ~vw "~6 nw~ '~~YXouv 0\ ·"O~l~~~~-~EXt~a T94 XW to66~~tyo,I7)-~novowv~a,-enw ea ~o;;~£- e O'x6Xou," ~~"'a~~" bVepL''Jtou,-xae~PJLa. f'ta;1[o(,J~6V be1taX~Lxo( b£~ot;I'Jtl~a(av xat £t~~Ba~av,xal,~~~a\a,~'tou~OL '~w-o\ ~ou ·Apl~'tO't~~~,v t X ~ ~ a v ~~~ ~ a x ~, t51U." "£t~v£l ~6"Nl,,6J.1.axo,",qX~a &v(T~pa('Jt~x£ 't6 AG~po 'tou, Kat ~~ ~uV~X£la ~~v &1tOXpu1[~oypa~ou~£ £~w)-~~avou~£ ~~nv b'Jto xa\6n~ou~a ~pa~~,no6 £lval ~~o6~~ ~~w: "KAT TO EnTr.THTON 1.\E AITO OnEP E~I ITPO~ "TO ANTTKE U(ENON AErETA I nm "E n T ~ T H M H N" ------- -37- BIBAIO TON ArrOKAA~EON MEPO~ nPQTO 'H E~e6ypa~~~ e£wp~~~ ------- T6 B~6)..to ab:6 ~'Tr~'t£\£'i .. xat~'t6 xup;o (1;:'~a't~~ 6\~~ £pyarrla~,xal yt ab't6 £lval~ ~L~O va 'to~oe£'t~~~ ~'t6 ~wrr't6 ~\atrrLo-xot ~~o ~)..~p£rr't£po ELVnl ab't6 ~ovO't6.~OL~6v: ~A1(6 'to ~£XPL 't~pa h~o~~)"~B~x£-)(L~n~~~a e~axo\ooe~donv e a~o~£LX't~-B'tL ab'to<;,nou ~a<; ~tVe:L 't6 ~)..Lx6,1(oU ~£ 't~v ~~£~£eyat1J c 'ton ~p (~xov'to l t5f1a Elva l va ~pe:eonv-£ tvat ! ~ w y ~ i v 0 ,-t1X£'Tr't£'tOL ~pa,napaY~~Lx6-b va).. n 't L X a.~~v'tt~£'ta,ab't6, 1(OU xapar.:£ t. a~'t£<; 'tt~ ypa~t~·£e, ~av yfr tvoc,nxt'Tr'tt'tOL !'Tra~'1Lx~,-t1 n v e £ 't tx o-,-~~\o~~ bva~o~o we '1rp6, 't6v~ Ap LC'I''t'O't€\f1. '0·' ... ..., 6 ,\' ~ 't'£~.e:u'tat.oc,~oc ~LVe:L 't ~F.~e:'twue:vooy- "(tx£ LU.£VO,'tOf1'O fi ~ £ t1 a 5t10 xat l 11 ~ € "'0: li~e:"'o-~ l~6t1'')(e: l 'tf) Aoy l x~, -'TrpoC'l'naA.,~,v"lllC l'tt1 L I va xa'tap'tt~!l ")..oy l )(06, • ""E~l~£na, ~apEX£l u~alvLy~oue,b'TroB\£'Trov't'o, ('I''t~ ~totC'l'err I.. ", -~8- '\ e - ( , '\ ' GIl ~a~ YLa va ~ou~ aV~L~~~ OU~Exa uno~o~ tov~a~ 6~L,.~·6rrov ~~C"~~~LatE"~oTLXo6~, -Sa ~~OpE~OVrE va b~lO~Ot~GOV~E T , ~la,n~~GELC uac ava~6o~~ac ~ 0 y LX &,6,~L ~aG ~lVEL ~€ ~o6c unaLvLy~o6~ ~ou-aV~LXEt J.lE va xo l'b ~ ~ Y t E ~-xa t va ~a O'uv8tGQ). J.lE ! 1t a Y W Y L x ·6:-y~·LVO L tsv~aC-~G~E va ~1t0p£GOUUE : npw~o :NCi ALEUp6voU~E T6 rvwG~Lx6 ~tac nEb to- ~E6~EPO ~ va aV~L·~~~eo\). , t t...' , ~E 1t a p a ~ ~ p ~ v ~ a C xa Va EV-VO~ GOUJ.lE J.l E ~ E ~ W V ~ a ~ 6, ~L ~XeU~EYL~ XaPll ~ac • 'tet~o : va &V~L~llcpeOUP.E .-:~OU~ cr" 0 n 0 U ~ 't'ou"at NA TO~ t1Et ... XeOYME ~AN ~OrrOTI MA~ ·~l~ap~o : vel xa~acrXEUaGOU~E ~6 ~xacpo~ ~~a-yupo~E~L~OV,va 1t pay J.l a ~ 0 1t 0 L ~ 0' 0 U ~ E 't6 T a ( t ~ L~v6 Guvav~~eO~J.lE J.ll ~o6c 61t0- y6vou~ ab~wv,n06 ~GnELpaV ~£O'a J.la~ ~~v'E'Jt L G -r ~ ~ " xc t, ~£~OC 1[£J.l1t~0 I va lIVa~a~OU~E ~6 p6),..o ~ou~ E Mil ~ 1tLa,-!nEX~~ vov~ac ~~v 'E'JtLcr~~J.l~ GE ~h~a ~~J.lEla 'tou bLa-ya~a~Laxou xwpou.(A~~6 ELvaL xat 't6 (nAN-KO~IO n P 0 r PAM M A). ~'ab~£~ E:1telVW ~tc ypaJ.LJ.l~{;,~oL'Jt6vz.ea XLV1lOw O~O A~POTEPA MIlOm xa t JJ.E OcrECt\UVal-.I.ELe bLae£"tw:~EXE'tE,'Jt1.0'''tE6w,b v 't L h'l ~ e ~ ~~L ~6 ZHTPt~ ~ £ v ~'JtOPEt va eE~ p~e~ OYTE AETEIO-OYTE -A E TEl A". -39- ot fA.Ey}OL,A.0L'J'C6vEI.XaV x t afJ't'ot 't'£AEt.WO'£l CTX£ ~6v £V't'E \Wb' ts-rav ••• "O't' vav't'f)eqxal-L~ "f.L~-m fpa~f),nou npOEX't'~ef)XE.~ApXt.O'E NEO~ KlV~~ EA~rxWV-npO)(E qJ.£VOU va &vat> la't'aXen C11 .. 'Cf-ra -YLa va ~e~fJV£uaij xat C1wO''t'a:au-r6 ~(LaGa~ XE np6, -r~ va ~OX qJat:"'{2'uv -r60'0 l O'uv~uactD( &n6 -r6 ~UVOA.O 't'ou(I3} ,noG ElvaL ~ &pt. - 9f.L6"n06 naplO''t'ovEL ~A.O~b 't'~6, ~uva-r~6~ O'uv~uaO'~06" -6(10 L ~mopouv va y£ vouv an6 I:!vav ~vep('I1C0,n06 ~oUA.E6E t.T2-T41,~E'0''t'624c.J pO!&1'(6,'t'(~5Mcr}OUT9Z4,f.L£Xpt. 't'(b9 TavouaptouI975.:au't'6 EvvoouO'a ~'t'av ~ypa~a 5't'LTO POAOT 't'oo Xp6vou ~~E LXV£ 1'(~,' Bp i.O'x6~ouv Cf't'6 xa't'w~AL't'Ou'75:£vvfa f.L~vEb -yt.aL'~!xa TPELb A.£(£t.,: TEA.LXa ~ &vaht.a-ra(f) ~yt.VE xa't'opew't'~-xa( ,uO't.xa xat ~. O'wO''t'~ ~pf.LfJVEta,1C06~ratv£L&n6 't'~V ~~~~ ypa~~ 't'wv \e(Ewv aAAQ O'!AAA~ CPU(ft.X{x,C1£Lpa: "AYTO ~E AErETA! TO ITPOr THN EnI~ "EnI~mTON 1'0 aITEP E~TI KAI ANTIKEIMENOtL ~X£tpe!Jxa: ~~v 't't~ apt.~f.Lw~'t'(~ A.€(ElG-VQ I-LEAE-rDdw't'q CPU!!fJ 't'rt, n£p L 1'(\OX 11<; , -T6 fxavaxa t~YfJxE-r6 ~(1)': -H L ", 6' ,\" , vsn ('1£ t.pa-xcr't'M an: 't'l1V n:al\ la, 't'rt ~1'(EP- ~£~.LfV!l, ttl' L8f.L~e!ly.£, ~£ra lc4nr6 ~vcr t'b~lxa . ~pta.'H TCcrA.lO:,€TCaVW a1(J't'~ vta,apl9p.If31'1XE ,~'t'(T L: I2"!'4-8-2-J-IO-IJ-5-9-13-3-6-7. ~ , € ! 6 -~~ , ts ' t H ou VCi,)(; 1t U.E V11 crx l1-1(OU ,1tw~a1to~ E - X1:11X€ f)1:av"~ b~fr'(6(; ~X€"J1,<;"-b1t~P~E, 1:6 vel f'fu'V~ft1,.,-"avov t.xaxa 1.O'up.p.e:-r:p lXa-1:0U,a~ t.€\J.d..~ \.l.e:'ta~" 'to\)~&v6:l«EAETH~<rc6b1to't€)..e: (f~a. aio: l'l ir , ..... <l ,. vJ - . ./'l .~ . .., it 1\ v"( \11 '2. 'I) \ / .~ 3 :! 1\ 1\ .'1 , .. I v_ r"' rz\ ~ ~ ~ I '-( // r I ~I- \ \Ii .;;z .., X \\ ~~;) ~ 2 ~ I ~i 'tl = I ~~ W 0 ,... 1\ ~ l!\ !II ~. ~ () 0 0 ~\ )' ~x. 1 l.- I-- .n, oN ~ ~\ ~ ~ £'z. '" ~ t)O ~o '- ~ ~I c.. ~I-' C V N iU)) V\ H- ¥ ~ .~ "Z Q! () ~:r: IU \I.r. ij~ \. V i ~ .~ \II " ~~ f· z ~ 'l: <) ~ t-: 2 jI \ ) "" <:> 'J .. .04 (n 0.. -< \ c: ;jj ~¥ ~ .q ~ ~ 'f (? £ I I) ~ !\ .<f ~~ _., to> ('to ~ C'I- (J ,_ IJI \U -<::' 1 , ..J '\ ~ ... "1' 0 "'? < .~ 1- "<t (#l .« ~~ np£.TO - 0 2X"'M~1. ~ .~ :J f( ~ 10 « :!' s ~)(HM.A. -41- ITptv 6~1~\a ~p~n£l va xaeoptaou~£ ~~ e~a~ ~~G ~~t~ax~, ~paa~~:~ptax£~al ~~~v34~ aE~(ba ~~, 'O~~op~lav~, Ex~oa~~ ~ouI966 ~;;'v'ApLa~O~EA.LXWvnKa~~yopL;;'V"-cr~~y)..waaa ~a~AITOA1AO~~NE~ 16IOTHT£~-xwptoII~xata~~ XOL29-30(60,&7o,a~'~6 ~crvw~~po, ~~,aEkt(~a,) • Ko (~al:a, A.O L'Jt6"f, va ~;.:, 'tt O'u~~a t VE L : . xat- E I ~ A • • ITpw't'o:O\ ypa~J.l.~,4';_4xat2-2~cp't'Laxvav-xat .. tv _ cp't'Laxvouv-~ La O'U~LP.E't'P LX~ ~apaa't'aa~: ~vaX L -cr~& &pLcr'tEpa ~\ou "Cou ~uO''t'~~a'to'.'H T-I ~ou <pav~xE ~apanavtcrLa :~~'t'p~cra 't'~ ywvta ~o6 crX~lla't(t:E L xaAw, 't~~ VE't'a L ~p.6, 't~v2- 2 :"C~ ~p~xa 230xat30'nEp{1tou z~ ywvta ~ 'EXA.ELn't'Lx~G TpoXLa~ 't~' r~'-XOv~pLxa(~E (pOu~€ ~~~wO''t£Je't'L ~ 'Ex)..£L1t't'Lx~K11,~INE(TATan&22xat41 ~£pt~OUtJ.l.~xpL240xat XQ't'L(xat 'J(w, b &pLe~6, 230G7'~atpvE'taL C1aVJ.L~ O'oG tspo,:txpy6'tEpa ea ~OUJ1£ ts't'L~OnTVA't'~ btVEL ~A.a't''twp.~v~ b ·APLcr'tO't'~A.~,,(~'tw~~ ~a, va 't'~v ava'Jt't'6~ouP.E C1~ TPElr~Lacr't'a - ~EL'-~ ~ L cr • aLp L X &,b~6't'£ 't'0: ~av 't'a 'Jtav£ cr"C~ e£cr~ 't'ou, ••• ).~uv£XLC1a-~'t'cr~ :AN ~ "2-2"£}VaL ~ ',..EXA.£L1t"CLxf'l,-TOTE o l I-Ixat 4-4 ELvaL b M£yaA.o, xa( bl.hxp6,"A ~ovaG 't'~G r~G'A v "C t 0' "CO L l a xat&v a y x a a 't' L X a,-'JtpaYJ.l.a ~ou C1~~atv£L 6't'L 't'6 a~~ELo 't~, 't'OJ.l.~' "Cou,bpt(£L "C~ e~ -42- 0''1 -rot; "~L'OU,Xev-rpo yupw inr#-r6 b11:0L011:EPlO'-rpe,STaL b .xax6~oLpO' -rou-ro,nAav~-r~'-XL f-rO'L tI11:0~£(xv£-ral ~-rL O'x61tLJ1a ~}...£ye "ta. 6 O'a btbaO'x~ 0'-ro6, nEpl11:a-r~-rLx06"b ~&O'xaAO':~~~ps 1tpay~a-ra 1tOU T~XpU~E XI. arrJ~06, JA ' # 6 ' xpoaJ1a-rLxou, ax J1a. 6£ 6't£ po :Eavay6 p 1.0':0;0''t6'' 0'60'-r~lJ.a \!'ou: ~ v'ta(e.I. 0\ (Y'u~J.',£-rPLX£' "4-4"xq{ 2-2 -btvouv -tn rij.' Yn:6PXE L xaJ.llu.a ax6~La O'UJlJ.LE-rp LX~i (JA~6 ~rrOY ~VPE11:E va ~EXLV~O'OU~E:)-Nat: nOLa £LvaL;-ELvaL -rpEL,-~a~L:o\ 5-5","9- 9","13-13",11:06 av'tLO'-roLXOUV O'-rt, ~f(EL': IT P 0 ~ T 0 ANT 1 K ElM E NON !: eu~~e"xa ~La bb~yta 'tou-b11:aLvLYJ16:"~£b&~ Ita ~n:OP£L va n:apaO'~~O'" xaJ1n:u~",ErrEI6HDFO "HrEITAI:"E6eELE,,~£~aLa,£txa 0'6p£I.~O'uv~ ~~, n:p6,' 't6 yvwO'-r6 £bx~£tb£LO &(twlJ.a. ~"tl?acpl1xa-(a!'#li:-n:p6, T~V J Eyxux\o11:atbE La:' IJ.La"6auJ10:0'La"K A M IT YAH T~~an:J't6n:~at -43- xOL~~Y~fv~,P.6pELa~'An6x~L~~(; ~ij, tbLaF,n6 A I., ~'1<; EXAE Ln~ LX1'1(;, -xatb L XO-rOJ.L1)11'V1'1(;an6 (wvn"otJpavLwv"(~po~oA~ ~wv Y~·(VWV)·~pWVA XL !navw ~xEi-~U~LXa-A ~ T E P I ~ V 0 t Tpt-ro:Eavay6pl.~a ~~6n~u~~1l~a ~ou·,a\~a, au-r~ -r~ ~opa,xot~a~a npo~Ex-rI.Xa -r~vnpw~ll <pp6:~TJ:~ a 't a I. o.l(O~peE ~'t6 vou,na\I.,ti)..- ~o, & L x6, -ron ~.ma LV LYJ.L6,I "ts'tl. ~l.fv otV1tov"'ta ~o (ll-roUJ.LEVa J.L~~ou (~'t1)~L<; ~~~tv,~ijIt\ovn(' A'rr''tel Ka't01tLvo- 'EnLAu'r.Lx6:,'f'.:RL~At(0, x"'p (090a, ~'tt XO 1.35-36xa t6o{;&7o(;lI1r' 't6n6: (vw J.Lepo(; 't~(; aEAt~a~60).TIOIO EINAT AYTO,'TO·'lE~ON"IITw, eo 't6 ~ P w;; ;-ATIO KATl SA EEXQPIZH.-T( b b 1'1 Y t E (; ~ x w;--"~OUA£~'tE J.L£ 't6 Tpta xat ~£ 't6 Auo:"-- I -Tt fxw ~e -r6"Tpta·;-T I IT 0 T A : : : - ••• ~K£ -r6"A6o· ; -rLa vel r,ouJ.LE::fxw -r~~£ l:1l"TO",'t6 l\pepolt't6n-~yo cpope<;:"Kat TO!nL "~'t1'1't6v be ab't6,6nEp E~'t( 1tp6(; TObv~LXEt"J.LEvov ••••• n.-Tt Etval 't6"TO";-~Apepo bpl.~~Lx6.-Tt ~'tav IT POT A ;;;-AElKTIKH ANTo.NYMIA.-ITl:i, ~'tav;--"A Y T O"::-ITa£Lxa :X&-xat -rlSX£l xat ~£~a <1~~ cppa~ll:\~t 't6 !"nL<1't'l't6v be ~n.'Qpaia::'tt ea ~a x6\O~ J.LE ~wpa ab'to '~a ~uoHTOn;-Tt &AAO ~1tOpo~ va xavou~£ AIT'nl NA TA E N Q ~ 0 Y ME;; -T(no'ta:- Tt ~uv~~£L;-Ma-!vaG ~6v~£~~o,- -44- ~EBaLa.Yat nOJO~ ~YN~E~~0~ €lvaL b xa~' ~~oy~v"auv~e~tx6, ~6v~£a~o,";tOnKAJ",uaL , , XO. T"-A X A ~ A: 'Yn:ijpxe ~ La ~ LGn: ta~fJ)O'T) xc t ~ La1(paY~la~ Lx6~T)'t'a: ~ t€n:(O'~(,,(!'a 1(w<; ~ cpraO'T)"C1uv€pyat:6- lt~av"rT~~ \.6('1'11 ~ou"O'UrT't'~~o~o<;;":~ n:pay~a~L x6~Tl~a~'t'av 1(w<;; ~ \.€(Tl"KAT.!! YPFPXE-xatet~ op '1. ~~6" T ?--~~av I\O"ET/~ATH, <DUO' t x6:, O'~~vi:tv a~ I. CTT.aY!lE V11-V E a-(!)pal1T), -DP0TIT O'~~v~'Jtav(." ~~ ~1t£P"€J.LEV!1,-~~V TeClA La-xat ~ Yeal.J.~~TCo6>'yNE"EE ~6 ~'ITavw"xat"J.1€ ~6 xa~',' xat.!!ETEt'NE ~t, "u6 AE(EI.<;"TO-TO",Teo6 bV~I.O'~ol.xouaav O'~a"AYTO KAT AYTO xc I £lxav apLe~.o('<;4-4 xat9-9,-bn6~€ ~RyaLV€~ 1tpo~aO'o6Aa"TO KAT It TO" , - PUN" AVT(l rAT AYTO": nae L vCr nij:" O'U L" ' ~ pnoA ' 6 .., 6 -, , , v~ Eaa-Xat npa _r~ -au1:' XL au~ ,-an au- 6 ' , 6"'" ·T6 1(' I( "TO"'''' , ~ 0' cu-r •••••• e vo , v~L!.'~ . aVT)X€ 0''tTY "4-4",0'~~" ~}"A.£lTC~lX~ TpoXla ~~b !'~~X(Tt~ A I.a~a 0''C6~Ll xp6 'CT)<;;" A(ovo-~ra ~6 rva "TO" ~ 'C a v-KAT ETNAT-xo~~ ~va 'Cp6TCO-~ r~-q rp !'A~: -rOIO-PTAN-TO-AJ'.I'.O.!!TO.!!-TO"9-9";; ; T€'Cap'Co:O;:;:ovax6t'Cot::a"'C6 (10(1'~T)~L~ ~.ot'''xa t(ava eUJ.l~eT)xa 'C6"~vo\\a( ~va\oyov"~£ 't'6:"llA"Xc a't'CLa ~v ypalllLa"L<;; xat bplep.ol,".~xE- '~T)xri : ~r~ av~xEL O'€ oO''C£pL"~6-~(~€~aL ~L~' 'Cp£ 'i, 'C£p,v6".£v€, £u9£ "LEb-~ lOP"t'11<;E tvaL ObpavLO<;;-~ K0J.LnUA11 ~~<; B6p€to<; A1tOXAlO'T)<; ~TNAT "OC1~€VnX(Tt ~tyo~oun~€Vn-~pa b'AO'~~ -45- pL~~6~ bn'apLe~6v AYO np~~EL,bvayxa~~Lxa HA ITFOKYI1nI t:t'n:6 ~l<; irAA'1AO'tEpov6poEVE<;ElleEL E<; ME1.A ~~~v Krr~1(u)..'1 KatEITANQ (T~~ ~Lxo~6- ~o ~'l',-~'1AO~~ KEv'tplxa xat ~E(La,~~ou ~ ~Pl~T.Ep6 'tou O'XE~tO\) po0\) Xa'1:EXE'toL b1(6'1:~ rn ~a,.Kol'ta~o 't6v ObeEV'tLX6n~Epxa~opLx6" ~P~'l_:_~£.~_~r~~!'.~~~~t~~ L.cr': 6~~:v _~ tVE L ~~ 'R6pELa 'A'J'[OXALO''1,-b'J'[ELxovtt:EL -i6-NOftOOY FANTO mn~<T>AIPIO: E t))..oya: (urou-bnox).. t vOV't<I<; "b.~VE'1:aL"~ r~ 'J'[p6, 't6 ~opp~:euetCE'taL" xa'1:''[O'''1 " )..,( 0" 'l,'J'[p6, "t"o N6'to,-XL ~'tcrl , 6 ' t. - ", '\L YlVE'tOl PO'J'[0PE't va oOUPOE-O'J'[ 'ta'J'[~u~'l poa<;- ~~~pa XL &n'tEpLO"~o6, 'to~ N6'tLOUO~p&VLOU . tHp.t(1(1\atpLO\)-'J'[pO~o\~,xat 1(a)..t,'tou y~·(VOU~'tavE L 'J.LOVO vdva L 't' ti~'tpo ~OU1:a xa1tt..,,"b"pLOXo:n,-"&'J'[w<;"rT'1:~V !i"Pl1"~~~ N6~La, ~J.Ltcrcpa Lpa, ~'O(,pavou. T6 cpa lv6J.1EVO-b'J'[6No~J.LBP'1 XL t.,<; Map't''l-(J)'t'O:VE L rT't'o V~y LO''t'6 ~OU O''t't, " - e. . ,. L 'L 'I a p XE <; 't'0 U ~~~~P-!l-: x L !l~av 1]~f.:!:'J'[1:'l, E v V t; a e- vouaptou ••• 'A~'t'EPL(1P.ot,AOl'J'[6v,0'~~v !yxu- K)..o'rrat~·E ta-~)..)..'1)..0't'EJ.Lv6uf:VE(; £b9E'i.E~ 0''t'6 (TY~J.1a,'J'[ou E'rrO:VW 't'O\) ~EVuX'touO'a:(avaxo('t'~ ~a '1:6v abeEV't'LX6 xap't'l:It"a)..o"aeLO"Il~VO'"!'J'[&Vf.\-~)..)..a OXI ME~A-O''t'~~ __ J~~.P-E La'J'[oxA L'tL"n Ka!J.11:u).. ~'t'E PO:O''t' lO,- ~ AO""CE P .. ~o:~!:..6'~9u' OQj_w- --,..----'_ va,-1(06,6'1:ov '1'1:av ~Vephmo"A~£L b ~6eo,- It't'av~ 'J'[oX:-6--1i'cx . i~.~ ... ~:·~cr :L-~'&:~'P~9 , xat 't6v ~tfJ.1l'1'!d'£-·-~·~"o·p'J'[L6,-xat 'J'[~_~_ L.-~a YVMt1.rtt.. ---_._ .... -_. - -46- r1uyxP UfT} ~o t:n:6v ~cr'tP(.Jv 'J(po~ ypap.p.£~-xa(~ P{.)'tf'Jllo : TA IPIAZOYN 0 \ 'tOilE c O''t6 "~Urf"[;TH.l.a. "J.1.ou",-'J(p6, "[;~ eerff] 'twv ~Acr't'PMV'tOUJ()p(wva J.1.€~a rr't6v apXLx6 Xap'tf'J 't~~'Eyxux~O~~t~E~ a~;-~ u t1 't U X w~- O-XI:: J~ n 0 y 0 ~ 1: e u rr TJ. IIpCrrf] (,.,ce",,,,: lI~ta xOAa-'t( A~~ 't{.'pa-cre KOPO- T ~ EYE I ; ;-~€V ,citvE'taL YL&"'t£'tOLO~ "'t6'J(o~"(:~)b ••• 'ApLt1't0't€Af'J~-~pa-YLa 'J(p6- t1ere XOAu'tEpa t1£ TIapaXaAw~::e A Y M A :: 'Ava"aA6~'tf'J"E p. La 11 L X p~ 11 0 u - -e ("0 U p a-KATQ A!f.rE9~. An' F.!!i_~:'TF.PI~ TO!-~T~A._:'Il:.'_~v_a . p..~.~.P.~_.~~~~_._~o..!'t~~~: EN-' NIA· A~r~~.:.~_:A~~a-B~'ta-I'afLlLa-"£A'ta-·E·~-~ -;;'''-- y <.~.- .. ~ -' "_' , .. _ .-.- - _--_. . .. _ .. ___ -7.T)'ta- H'to-Aall"a-.Mt.-xCft ,.no }..£~'l O''to Aatt.- VL ~ .. ~;·~ii.~JJ~i~J!~i.~~.~~~_?.~~.~.·· ':iiT~a lxi~- ~_~~.a .bv_~l~~~.:_y,}pl(1'.t~_ ... ~~._!1.~.).. t~a~ T~_y'~p telll. -xo t ~.L~_fl~.t;;~,;.~.R~!.!.~ __ !.O'ov AAra)~, ~l>J At1'"CE p L(11l6~ 'to\) "ayou. <!>'tt.ltxvw ~va'J(p6x£ t po (1xap tq)f]~ta 't~~ e lx6- . VO~ 'tou-bn''t'~v JEyxu"AOTIat~Et.a-'t6 t1uyxpt vw J.1.£ 'tt~ OAATlAo't'epv6p.€v€<;; e(,e€LE<; (f't6rro t1't'lp.a. J.1.ou - Kat ~TATITLTQNQ 6't't.:~ 8erff] 'tw MEl!A Cf't'~V KC!J.1.1tUAl1 't~<;~6p£t.a<; JA'J(6xALCfll<; -xC! t OXY brav,., 'trj<;- :8Ql:m.O\ 8EO'E t.<; 't~IV~- t1'tewv -eo o p.€'ta~6 't'O\), "at ~l' 'Jtp6b 't6t1X~J.1.C! ~tOu"-O A 0 ~ 0. ~ T E ~. H KAI~ TOY- -47- tjIJ."'~-'tou ~ Ar1'tE P Lr1IJ·OU (1't6 Xlrp't1')'t~~' Eyxux),o n:at"ELa~ xc I 0''t6 crur1'tf)~La,1to6 ~EAE't~"El",aL OYTE ArrO-OYTE nOAY-~L a b p e ~ Y w v ~ a:EtTENIINTA'MOTPF.!. rEMATE~ .. xat va ~~v 't{~ xouva~ ~~ TInoTA::: : ~f~aLa-~·8-8·-ErrI~ ~TON-ErrJ~THTON,~ounE~~y~crE"6'tLn!nLcr'tf)'t6v" ea ~ou ytVf) xa'to 't~v K68E't()'Ent 't~~ 'EXAEL1t'tLX~~-~L& xat ~'EX~EL1t'tLX~ ElvaL "ypa~~~ 1tOpEta,"~n''t~ A6cr~ np6~ 't~v'Ava'tOA~ xat,xOLT.a~ov'ta, 1tp6~ N6't0,6nou 't60'0 b 'Ar1'tEPL~v.6~ 'tou 'Qph,va,6cro xat bAay6~ .' xo L'ta~E KA8ETA 1tp6, 't~v -!X)...E L1t'tLX~-txXA6: ~~£VE -.;6 l:pw-';'1Jl,a: nxaXCi-'t60'a npaYJla'ta ~(E "pe:-xal Jl,a~ TA EIPE:AYfO-fIATI )JA~.·:ro~KIr"NE""" 0 u ~ & r L"";; TOT E eu~~9f)xa nWb ~6v fXEYav ••••• "'A p t. t1 1: 0 't € A f):::":'ta"~pL·O''tan-.;~~at£ ~TO TEA 0 ~ :no~ ov !v Jlax~,-TPOllHY. "YEvo~fv~~ ••• :::n:cr't~v 'tE~Eu'tata ~lO'~ O'~ Xlba 'twv AvaXu'tlxwV 'YO''tepwv":~6 acr'tpo !_ou--.;6 ML Aayou',xLa't{ AITQ BPJ~ETAI'J(avw O'1:nV To~~ 1:~~ 12-12xat 1:~' 9-9, •• :KAI-TO' elXE ixvo1:paneL::rIA TIPQTH ~PA ~THN IkTO .PTA roy ITAANffm TOITOY E3~HTNOL; HA~ Elm ~IHrHeEI-ME rEO.METPIKH-ANAAYTIKH-ArrO~EI3H nUn) TIm KATArOPH TOY-O~O KA I ruN ITEPTIJE- • • • • • • • • • •••• • • • • • •• • • • • np6~ ~pa~ ~~ bpx€~~oO~~ va noo~£ ~WC ~la rr~~a~lax~ v~x~a ~ou r£vap~ ~~& r975,~vv~. a ~ou ~~v6~ xat nf~~~~ ~~~ '~~o~6~a~-~~ ~6 Xl6vl ~~av ~ou~aXl~~o ~YO ~lea~~Gxa(~ e£PJ1oxpa~ta\:x&J.Lno~ouG ~aeJ106G KAm An' TO MH~EN,!!~~na,.,.£"~6 ••• 2360~'twv~x~~p6't,,~ac "xapu~L"-rIA IT P Q T H ¢OPA •••••••• : Etxa~E "~yaXE t Aay6"-~'t~v x u p LOX E - ~ t (1.- rrW~«~pEe~xav« ot E IT T A Q. P E ~ ; Ma, ~t~ ~tv£L ~ ~ap&n~aa~,n06 ~£~£~~aa~ ITL;, f3p~e~xav ~6: 294 "E~fJ<flt.rt6~ ; Va, ~6: ~tvouv ~a nX£~Lx6 ~L~~ta. "ApXLn£ xaLvoupYLO, x6X~oGw~Lavo~~Lx~," xat aw~a~Lx~, ~p£xa~a~,!~( ~pt~~VO,YL&v6: n£La90uv ~£PLX£' !~a~ov~6~£~"hp~0~(wv"e- 1:1. b"~61[0, 1:0U "ALV a~ac.v:E=M c2)-£~vaL •• aw~~6,(:::):a1:6e~Ke A ~ Y NAT 0::: OJ NYXTE~ ~ou ~et~~vou,~pa,xa~avaXwe~xav 11~6 xot't'awa ~La, nap6:".'ta(1~, 4XI3!"a~0 - a~wv 1:0t; ~£1:pou-"t~~ yv .. ,a1:~,-"a t tT~~V Ips> va YLa v'~av1:~9~ ~6 ~pC~~~a:"~,ou,e't'av~ "~a(a ~nL1:axuv9~ xa1:a ~~v 1:ax6~~~a ~ou,w"1:6,,~nel.pt(£~al.(:):-l"tO'L ~ou ~AZAN~ - "ITou ~p~K~"M~tTov""a~~~~ ••• otxoyfv£La " t - ., 9 ••• "'.' - L' , "a ila<; 'lP £",... • s xe L il~aa xwpcr(e "01. -50- "~o\6 xp~~a"b~6 ••• ~Lan~o\lc ~O~ Xp6vou , "·fmoAoy LO'J.1.€~a 1(t"f~~~La~a p.€O'a 0'~6 "(wp6XPO"vo:;:;"-"xp6vo,no6 xap&YEL(SIC:)~x~a~t"f" "~a~l~"~~t"f ~o~ AaV~E~€v"XL ~na ~~~oLa E~ Xap LC1~O~V ~o6c Eb(fJav~aO''t'ouC''xat1:a \0 l.1ta~ , Ev~6e n:apEv9€C1Et.1e: xax6p.o t.pE ro..av~~fI •••• IAplC1't'O't'f"-flC,~n:J't'~v n:"-Eupa 't'ou : TIPbl1:0:Y t.a 't'6 xp6vo: "XpONO~ £C1~t ~p .. el-16C "KLV~!TElL1C xa't'tt ~6 IIp6't'Epovxat "YO''1:EPOV:'' I~ON :EtpL91J.6$-O XpONO~--xa( T ~ p 11 a"o1- "~ .. a 0' ~ 0 "- l c" ~ou( (T)uO' LK~C' AXPOQO'Ela'e ('R .. ~,,- to IV, Xt.IP to 219~0''t'txo .. 2-3, ~ pY<lO'ta't"~c (npw't'fle ~'t'6v K60'p.o I'uvn (xae n:otsBya\E' Ap l(0''t'0't'f}'''fI-1JEya\flC l(up(ac XPT~INAl. zw.H:) 'Oc n:p6c 1:6v Xwpo-xat n:6\t. b t~t.oc~n:J't"a ")(ae'~~aC"I"TIEIlEPA~MENAI yop E'\O'LV AT 0- "110I-TA l1E IT E II EPA ~ MEN A ANAI'KH "rrEnEPATIAENAKI~ DEIIEPANeAI nAN T A:::' ••••..•.........•..........•• ~ ..•....... 'A\~eE .. a-~(\OL Xl 'A~E\~Ot P.ou ••• :p.a ~EN C1x£cp't'lxav o\ ••• "Xp"C11:Lavot"~1:I.-'t6 ... 01Jl1H~ nors-s, t(E~a l l:m6 X;:'P~ l ~1:av" E~ l.C1t,C10UJ.LE 't'6 ~6J.Ln:av .... l ~6 "A'J(E"po-'t61J~~ov'twvouIlE"(:)-Ecp'5C10V ~ou A~AlPOYME TA OPTA,rrOY'1:o~ ~uvef'1:ouv T~v uy'J(ap~'l;;;;;-vO'1:t.,p.'~~~a~~ "(\oa't6 e(LO'wvoUP.E n:p6e '1;6 MHl1EN; :::::: -5T- 6 6' Y" 6 ' - T rrXE't'Lx xouuc-r t e t vu rrrn -r A.'t'wvKa't'01tL- V~,V' ~1t t';\ n-r L xi:!V, (1 E)._ t~ a T 4.2, )((tlp toe2~&cr't't XOl 3T -33). cH (1 (, X a a a:-Ka(,n POX 0. P H ~ A : IT p~,'t'o-1tpi:'I't'a Bp~xo 1tI~,~ 't'~v ots( TJaTJ 't'~,a~ paVE la{; 't'~~ lM'r:o~ IJ.Ef1a ('I''t'ouG ' A't'0)llXOU,' A<or 't'\.~pa""'t'~pE',-'t'~V 'F.(lO't.lvov-OYTE AH'O OYTE. -m~Ay,n:p6~ 't'6v"'A n: E L P L 0' Jl 6"'t'~,::: K a 't' a A. 0 ~ 0 tv E 't' E-XO( rT'AYrOxal ~£v ('I'uvEXtr.w:~E XPETA7.ETAT •••••••••••••• 'A~0~,';\OLn:6v,"ots't'£~EN bn:apYEL-ots't'E»An:£1- IIpOV"-O(; ~OUJ.LE TI YI1APXEI,'t'~A.oG n:av't'wv : cYn:arx£ l, ';\0 Ln:6v, ~vo"}lETATl;nr!.MENO"~l?w't'TJ~a,n:06 ~vo';\6E't'al 0'£ )(a~IJ.La E\xoO'aplO:fiA.A.a -E TOY T A: -""Eo''t'w'' B't'l ~ £~taw(1fl E=M.C2£Lvalawa't'q~! 6 T 6 L ' - I' , -ITOL ELvaL 't' Jl~O'o,n:ou Jln:OP£l V avan:'t'u~ 'tE'tOlO 't'axu'tT)'ta; -IT W G 't~v A-N-A-rr-T-Y-~-~-E-r J -Tt"bn:wA.ElEG Xp6vou" auvEn:aYE't'ol ~ ~n:L~~ t.I(1~ 't'OUG KAeO.~ TIE1OYN(0\KoO'Jlovau't'£'!) -~~ n:6rrTJV ~ea 't'~v &van:'t6a('l'E\.a~'t~ 't~v'tax6- 'tT)'to; -ME T I TpOnO;~Ka60'lJla-MT)xovEb). -TIw, 't'~v ~~xov'taL ot KoaJlovau'tEG ; -U 0 I 0 elval 't6"!.KA~~· a ~'t 6 JJJ -UwG 't~v XANET a~'t'~v 't~v Tox6'tT'J'ta , -rrwG ~Exov'tal 't~v ~n:LBpa~uv(1T) o\!1tl~a't£Q -TT ~Xffi!A frET AYiO TO TIPArv.A ;;; -52- -Tt l\ LaO''tat1£ q;;; -Tt "Rapo~ J -Tt 1(poO''taO'ta 1tapfX€l 0''to6~ xOO'J.10Va;:;'t'E~ n:p6~ 'ttl J1fcra J -Tt n:poO''t'aO'ta !X€L a~'t'6 't6 ~~LO 't6 r,x~ -xat 0\ !n:LBa't'£~ 'tou-1tp6~ 'ta l(w ; :&n:6 -~E't'£wpo~teou~,KoO'~LX£~-~ 5~AE~-'Ax'tLV~ -~OA t£,--fiyvf.,O''t'E'--~ ti~A£' ~1t L~pa<1£ I., ; -Tt"A(,-,;ovo~ta II-,;~O'£wb" ~ X £ 1.; -IIc;,~ <1-,;pt~£l.("AN O'-,;pt~'l ••• ).K .. ~,,6Jla : -TI KATA~EYH NAXH KAIIIOIO TO KOL1O~ nn:~ -TI ~uv-,;~p£i'taLxat 1(01.6 -,;6K6cr't'0,1.uV"t;flp~0'~ w~; -rrw~ yt ve-rn l. ~-thtO l.a-bncrx£u~ cr't6~ l.aO''t''lJlCI xat TI ~~Ope:L va-'t'ou-xa~aO''l ;; -T( n:00'6 'Eve:pye:ta~ ~ a 1t a va, - TI I ~ X H ANA~1:EI ;;; -Tt O'u~~atv£2 ~'t'av"1ta't~cr'l"-~ (€1t£p«0''l--,;6 vOe1.0 -,;wv C =90~1.O'exa'to~Jl6pLa XLAL6Jl£'t'~ 0'-,;6 ~£U-,;£p6Ae:1t't'O;;; Kat -';£\£\)'ta'"£o -,;6"acp£\EG"£pw-';TfJ.l·a: - ~ ANT I, T A X A , N A MOl A Z H; • • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • ~NA-KAI MEXPI TEAO~-H MEOO6E-mt:· AvaAuO'Tf cr~ ITpw'tTf ~aO''l~~6ve£O'Tf,-0'~ ~£6't'e:p'l : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TI KPATAME ~TA XEPIA MA~ • -MLa n:apaO''t'aO''l-x1."~va"BL~{(OJn:ou ~~wO'£-~ O'~-"X"n: A '1 P 0 cp 0 p t ! ~.Tt ~AAO ~XQ~ -53- ~€ ;-T I IT 0 T A :::-~tOpaAa:::ea ~ou\€- ",ouJ.L€-M' AITA, fTOY EXO:Y}.m::: I T~N : TPEI>: vI-INE~ ?~NYXTT - >: " € '" E t. G-xa t ••• n'MHN-tlErrI~TE-AN AEN EI>:TE-BERATOI-rIA-TO-TI' "P.ATE-NA-KANETE"-: I~ON : ~y5A€ TEAEI0~ 'E~0 ~tb TIapoPJ.L~~€t.b ~ou an6 ~~v ~p€uva-~~ ~~~E J.L6vo ~~v ~yx€~a\6 ~ou-AN EXHt-xat - KOITA-KYPJ0TATA -'Jt&IG ea ~a SyttAflG 7!fpa l.Lf Baa 0'0" ~tV€t. bA&CJ'KaA6G ~ou:!p£uva{; A P I J. TOT E A H-xt. ~v ~€V"eEA~~~X€Lvo c , -~6~€ ~EN ea ~P~b-O KO~l()~KT AN XAAAl.H:::(J(,~6 xat l!! ~ ~ w ~ €: :""'&xv£-~p~ tI(TXE-~A£yx€-n€~an--~~L£ LV£ llONO ~6"AT ATT "KAT ENAAAAE ANAA OroN , "-'H napa~~a~n-xat "t6" l\OYAEIJlTE ME 'It) TPIA KA I ME 'TO I1YO".' P 'Jtap6:O'''ta~~ 11:pw"ta: ~€0'11:6t:E L "t6 bp Lt6v~LOCJXfr J.La ~~{; :xap~~b ~XA€Ln~t.x~b ~€pXa~Oplx~~ npopoAij, :~11:6:vw (T~6v"'T~flJ.LEPlV6 "tfl,",-b HAI6~ M~ xat b-npw~O,-u~lOb "tou:bAA~AI J\ayou :~X€L xat AEU"t£pOV vHA.lo-"t6vBPTA/ Aayou.T~pa p t.1.~ a ~ € :~.l>la~t xat ~va).,.")., a E: a v a A. 0 y 0 v , " =y L o-r t "t6 X I A7.0HF. ... NO Elvat. xat fx v ~ t ~ "t 0 .. x 0 ;-'Ecpap- 1l6t:t..1. "t~v ~Pf~'~flrT~ E11Al'T0 ~'Jm.! rLAPA~TArn : 'Y'JtaPXEl xav€va"~Lat::6p.£vo" YE>:A ~"t~v 11:ap6~"tarTfl;-xnAPXEJ.::I£LV~l ot xa~a "t6 J.L~ro, Ka'tel 1:6 K~V1:pO,1tEp't~g-U,'tou OAOY?nnIMATO'r.,1:EJ.lv6J..LEVE(; e.f>9e:LE(;TPIA-TPIA,"3-3","AEf'ETAI-AEf'ETAllt Kat ~ 12-12.~,~OJ.\EKA-~Q ~EKA,"KAT-KAI".n~pa lva "'aA.A.t~L KatEKQqlA 'Opt~6V1:(~ Kat '~ncrvw ~~6v 'la~J..L£pLv6 ~6 r.X~J..La I.vYo1:Epa lee:aa 1:6 'Enttvw M~po(;KA1Q AITO TO KATQ Mfpo(;-~e:bO~€V0U 61:1. o\"'Ava"'tpo'Jt~,"£lxav nat(£ L -TOr.O-TEPA>'TIO roAO a1:~ Zw~ 1:0U xat-Ak~AAO~~xat a~~ WE PY01:0u. KOAAHLA 1:« ~\)6 XOJ..LJ.L~'tLa"'xal 1:6 KO'5l!Or.KA~~ - 6IA~OnAOIO LTA ... rYPO E~IAON-(e'Jtp6~a)..£. AnAA KA I KA8APA MIIpO~ ~A MATIA MOY rIA npmtI WPA ~THN '\li:1OPlA" nIl: ANePQnomTA~. "N~p~'Jt~"a""a ~oUA.£6w J.L~ 1:0: "'a)..A. t~ La-livx(tl hEN !Xw 1:~V 'Jt~paJ..LLKp~ aV'tI.~aeE .. a a'6ao\)~ 1:6 X£l.p(~ov'tal. ,,6J..L"J..La,~eLxa,xat ~naYYEA~· 1:Lx&ttat e\)J..L~e~xa nw(; lm0J.l.e:ve ~ fiAA.~ b~'1- yta·· 1:0\):"~o\)A.~"''te J..L~ 1:6 'tptaxal 1:6 ~6o". T6"1:pta"-n£ptaa£\)£ :1:0: _0J..LJ..LO:-rLa ~1:avMONO 660: nNE9E!A AO Ln6v 't~v 'J(ap6:a'ta(1~~m AKR" 'qOY, cf()PE~-xa t LYNEl\E1'_.A 't"~v x&-9£ naptia'ta(11) 'Jtp6~ ••• 't6v ha\)1:6 't~~:1:6~'J(01:fA.eaJ.l.a, TAY- TO~O,MAem!.ATIKO "at y n Eye Y N O~- - r 0 B A E II E T Et ~nANA."'A~)l1)~~tJ~ J!.-(O ~C('~~ ow rzAM~tA.." ••• lf ... h~ I v 1(;,:; MN~-k:A.+OL 2TA-f '<f'O IO.~ I "otl,:r" 0<: A ,Of",. 'q.P 0-0 ~"', ""INi'lt"~j)A,2'iL'<fH""!! N A.WA..I\O{' '€L j'\('~'11 . . MI I (]I CJl I -56- Eat l:: fJ'tt:; <1UYYVI~'p." flv<1Qt l.t1roTO~1:EU<1a: 't6 KO>lAO~A<J()r ~IAITHMO!IAOIO"~A-rYro EIPI - AON" -~, En t 't6 txPl.C1'tO'tE\ l. x"'t€ po , 't6 "E'!'/EKA"Wr."-Etval."IDNO" ENAL"IIITAMENO~ ~I:r.KOLr ~~ 1: ~ ~1t6pEcra va crat npocr~~pw ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·Axo).,069fJcrQV Xl. li).,AE<; xa1:ageO'EL<;"np6t xa"'tox6p(.,(1 L v nv£up.a.'t "x~G • I~ .. 0 X 1:fJ 0' (a,"-xw- ptG,nL&,Eb'tuXwt-XLOV"e6£\).,E"Elxa~E <p'ta~£ .. 0''t6v AnFIAIO 1975-xat ••••• -·A\).,a nptv ~poxwp~O'W 0'1:6 x~t,an·'t6"xat: ~E1.xaJ.1£-xa t EXOYME-va· (oq>\ ~O'OUJ1£ Itvavn:a\ .. 6 \oyapl.aa~6:TO E~IAON TO EN ~EA~I1.-'t6 eU~aO''tE; -' H napO:O''taO'fJ 'tou (1x~p.a'to, 2 .. . ( e t. "'9 ' , ~a, t> VE "-~E Ou Lxa, uneu uvn xa L avat>poJl"- "&-1:~V ~1t&v't'~(1fJ :",,6~a~£"'t'6 ~6(1~~~a xat~Y~XE 't6 ~xO:q:>oG· ~Px u(a, ~tlt\ to''ta -tbXap.£KO- ~EI <1't~v XUpLo\E(ta.Tt ~y~xE,b,,).,ab~;:A - ITAA xe I MONO-~y~xav ~u6 • AE'ttl~a'ta,-'t6 ~va 'tou, (1wO'-r6 ~aAp.£vo xa t 't6 li\AO lm' 'to: ~u6-1:ono0£'tfJJ.I.~vo Cxva1toba xat v' Qxo\)p-na,,· ~1tavt,' 0''t6 -rrpi:n:o-Ba\,.J.£vo txn:6 KO:'tIoI, n:avw<1,n, "'IOfJ~EPtv6"'t~, 6\", rtapO:<1'ta<1fJ"x\a<1O'Lx6 " 't' - .. 6 1. L a£'t~~a apya O\) EAAfJVLXO\) Naou.V vo llP.la 'tou 5)(PfJ-~ ~E~la(p.l\ap.E nav'ta r .. a 't6dwmn Ba}._IJ.EvO bl'twl-La, -'t6 xnvov I.x6 )-E l va l xam." -57- ~n: t.J1 f)X!O'-rE Pf). e\)J.L~ 8f)x O-O'XE ~6v bJ.L!<1lo1~ :'ti}..}..o v&p ¢t'tl.OV !v ypaf..LJ.Lai:c xot ~p"eJ.Lol, ••• " (~XO\)!J.E E~W KAl YPOJ.LJ1E, KAI &p "e~06~)'Kat "-r6 a(,-r6 yE ~ J1EV ypap.~~ li).,).,o,U ~'~Xov "A Y B H r. I N T 0 I A N 11. I, -r6 AYTO.OY"TO~ EnI ITANT0N": K t. ltx6J1o: "1:6J1E v yap al"nov 1:6 J1EO'OV-~vti"naO't. ~E -rou-ro ~f)-rEi:-ral(an:6 -r6B!-rwvKa-r~l (vwv 'En:t.}..U'tLXWV,O'E)"l~a T59xwpto90aC1-rtXOL (6:"l7xa t70~&80' &1(6 ~1(avw n:p6~ 't'6: x6:-rw). AI(-rLo,).,0t.n6v,nou J1a~ ~peE--r6"JlE<1ov",IroN 't'6 KOO'J1oO'xa<poc, 1(06 ~p~xap.£, 't'6r.'t'a-yupoIll'E.L).,ov:1(apox&~~,O''t'~ ~£).,E't'~ ~ou ~x&~O\)"e& ~l."a LO).,oy~O'O\)'t£ 100 % 't'6 t5voJ1a-Y.TA-f'YPO ~-ra-y\)pt't'f),,~'t'6y\)pa,"\n."A~ O'\)VEXLO'OUJlE, 't~,pa na'lw 0'1:6""'lE,¢,l\OV -r6 ~v t\E~<P0L,":l3p~XOJ1E ~va " AE-rwJ1a-1fou J1a~ t'01:laXV£ L -r6}nm >:KA<t()~ %OVcaY\l€vo ~l1t' 't6 1t},.a·( .l'£O'a <1't6 <16- O'-r'1~La "ton09E1:'1O'O 1:6v H_~ IO MA~, 1:t, ~\)6 9£- 0'£ t.{:: "t~b f'~, p,a~rtxa1:'av't'lt\)yta"~1fav'., 0'1:6 It Lxp6 1:'1£ lH~ova, 't6vTE~\EPA-TE~EPA, "1'0_ "TQ"xat O'f)J1£twcra O''t~ 9€0'f) 1:fJG -r~ }"E~f)"f'Jr ~wpL,,6 -run:o -r~~ }"E~f),"raLa-r~),-J1L& xat O'E bWPlX~ 1(EPLOX~ -O''t~ Xa\"l~L"~-!Cf)O'E b 'APLO''t'O'tE\f)~ xat 6£ n£plox~ ~WPl"~' ~t.a- -58- A.~x'tou f3plO'XOV1;Ol. xat 0\ t\EA.q>Ot ~L€ 't6Mav- 1;E LO -rouc xo t 1;6 v "~n t~ayo" Cf1tOAf..~'VE LoNa6: TptYlAlVO 't6 ' AE'tMJ.La 'tou Naou-Tp(y~,vo 't"6' hE't"w .... a 0''t6 0'60'1;'1 .... 0: J.La~-xat al'tLoAoy~O'aIlE't~v np6, 't"& ~E~l.a ~nl.""~xuvO'~ 1;ou,~navwE~ 't~v b~ota,pE~al.a,xa( ea ~naVEA.eO"IlE. Tau't6xpova,-'tonOeE'tflO'a O''tt~ O'wO''tf, 'tOu, efO'E~' KAT 't6 &O''tpa 'tou 'AO''tEPL(1'~OU 'tou Aayou:~pw't'1J.La:nOIA Arr'OAAO'XE'tt(ov'taLnp6, I 't"6 AEm"A,no6 J.LEAE't"ap.E E~W; MONON b~o : 1:& E'IAON xat MI 't"ou Aayou(E~&MI/AArOY). Ka t 'twpa vfa ip'n''1O''l:'Jto,u pp (O'x£'ta ~ 't6 xaeiva 'tou,"'t" np6~ 't6 'A£1:wJ.La;T6 I'E",l.A.oV a't~" Kopucp~ xat 't'6 Mi-ME~A-O''t~ ~E~ l.a-l:1uJ.L~xu~lv~ n~Eup&.Tt nEpl.EtXE 't"6 'A£'tw .... a'tw , A'J(O~)"WVE LOU Naou;-Ab'tolI'N<"BJ T.AYI'ON-EqJIAON-('1't~v xop"q>~)-lAH6EN ArAN.Tt 1tEPLEXEI. 't6 .t60''t'Tllla Jla, ~m' ab'ta; ~nep LEXE L ., At1'tpa, no6 'ta 6v6~a't6't"ou~ 'tau't'(t:OV'taL 1tp6, 't& irPX I.xa 't'~'X6eE <ppa<106Aa, ;;ou Ns·':xoUl''lv6- Jla'to'-~'l~a~~ 't"6"rA"'t'~' r~, J,La"av'tLO''tOI.XEl 0'1:6 PAMMA 'tou"rNQAI ~AYTON"-~6E~/Aa- you 'tau'tU;:E1:a1. np6<; 't6"E" 't6 ~\I t\£~cpo1~xat 't'6 M1/Aayou,-np6, 't6"M"'touMHt\ENArAN. Tt ~~V£L;"~'tL .... ev o~V nANTA 'to t:"'t"o6~£va "~eO'ou (~1:TlO'L' ~O''ttv,-bijA.ov".rrOT.O ElvaL!- -59- ~w -r6t1M E5: 0 N";ElvaL ••••• -rp(a"ME~A"-t1- O'q; XL 0,\ ywvt€<:; 'to;) TptywVoU'A€'t'~'f..La'to<:;. T6 ., Ar1'tpo "E~J LAOV, 'tot J{0r1J.1o-r1xaq>ob""E~1 LAoV -'t'6~'t'a-yupo,xat ~ ENEPrEIA E~TAON-~La~ou ~Y~XE-XL6~a<:;-~va ITEA0PTO E~JAONlffi~A ~TO ~A~1.:ao-r6,~06 -r6xava X 0 X X W 't 6,~0'~ v~vaL €U~L&XpL-ro,Ka'tapyO;)V~«L 'ta"rVW8L -1:au-r6v" xa t "~~ EV ., Ayav"; -KA9E MAO:: AL tl'f(av't'~croul-L€,A.O Ln:6v £~w-EJiIn-n~A xat I'IA ITPQTH ~PA,BO''tEp'an6 3.160xp6vla-'t'60'aJ.1a<:; Xt..'p (t;:ouv an6 't'6'tE ~06 b 118E6b"' An6AAWVa(;f~a>"E 't6v Tpocpwv LO va 'to\) X't((I'11 't6"Na6 "-roo xa t '16 ~6~ 11 ESQ xo t bretvt.) 0''t6 ' AE'twl-La . ~a nopamlvw-xat OXT ME!.A-xat 't6"Yla't'L"8& -r6 ~OUJ.1E ~apoxa't'w ~'tav ~pOU~E 't6.;ava~'tfl~a 'to\) , Ap \.O''t'O'tE~f)( xa't' axp i~£ l'a 't'ou'f(a'tepo'tOu ('to;) NLX6J.1oxou J.1la xat cr'au't6vav~xE't6~/ (O'xacpo<:;)-xo( 't6 'to\) 'A~6A.AWVO. avaO''tf)f..La,- ~'f(~6 ~lx6 'tou ~xacpo<:;,'t6 ~'f(avw J.1EpO<:; -rou~'J(o{ou 'J(aptO''tavE -ro"ae'tw!-la"'tou"Naou"'t'ou:: -XL ftb ~~OXttu~'tox~am~O'ou~~ MIA I'TA pANTA 't6"~£>"cptx6~vu~a ,~06,'t£~d.xa t\EN ELvaL xa8o>..ou MONO"~EAcpL"o"-aAX.6:-KYPIQTATA-bLx6 ~ab-:EAAHNIKO xat ~I-A~TPrKO-~TA-rAAA SlAKO. Elva,\. 't6 ~~~<:;:rNOO'T ~AYTON-EqJIAONMH6EN ArAN-I~N:rNo.eI ~AYTON-E~IAON/EqJIAON/EIPIAON-!llAEN AI'AN,-I~N:rNOPlr.E TON -60- EAYTO ~Oy >":1'0 EIPIAON AA.rOY A~TPO, ME TO EIPIAON r,KA(!fJ~, MAA nPO~EE t.q.m l'TIEPRH>": KATA TITIOTA TIm ENEPrEIA ElPTAON :'t6"11rt->b ----~- "'" Ayav"Elva L O'x~p.a ~ L't6't11'tab' O'l1J..l,atvE LC1't~ eE'tLX~ ~op~~ 'tou I"'A ~ 11 0' E ~va ~TAAEro OPIO A~<T>MEI A~ cm6 't"~v' ~VEPY€ La"E": =M. C2=( 300 OOOy L~ L6~L~'t"rcrl",2=90~ L(;/~p<f" 0''t6 ~EU'tEP~}...En:lCo,-Yt.a 'Va vftN I~XY>1I "~ •• "'t"UTtO~ 'too ••• "ALv-~'t"aLv E':~J.C2xat ytVll~ "E N E prE I A,~ll~a~~ YLa va t~T xa~~ "xat EEA~ANI~~:::". A(,'t6 ~'t'av :1tapax6:'tw 96: ~oollE 1tw~-IIAAIIl,e XaTtOLo"~~L~Ov=5ne6 't6 n:€'tUXOU~E a~'t6.np~ 't'6 'Jtap6v..!(w<p~~O'a~E ~va ~oyart.a(1'~6 n:a},L6 -MONO-~n:6 3.160 Xp6v La-Xo t ~\)O' Lx6-"n:~llr'~ "(1'a~€ xat 'tOU<;; T6xo\)<;". flO 'to ~EYPLb E~W-n:pO~e€'tO\)~E 6'tt. ~6 xa~ E'PIAON €lvat."ME~0"cr't6 'Jtpol1yo6~€volIn:'a(,'t"6 :~ ENEPrEIA(311)~'t6 ~xa~ob(2o)6't"6"AC1't"pO~ • TPITC~X~Mj). .. TE~ t.x~ 'Jtapa't~pllcrlll 't6 ~ p.fO'a C1't"6Etp/~KAW~, ~ab ~tV€t. xat 't~v AKPTBH HOP0H 'to06EA~TKOY EIPII\ONI 't"pE lb ypa~~f S;='t"PE t b crll~l.aO'h:b~vw~£!~t ~€ P.LO XOP\)~~j~'~\~a ~6YLa 6,'tl axp L~t.'~ ~wcrap.E: E!P 1\ 0 N =E= ~ .- -61- l.:YMrrEPA~MA: rrpw~~-~wpa-&nOKa~u~~ ~~b"~€6~£P~b~~£6~£-pou ~ntn€~ou!aELpaG anoxa~6~EWV~~~r£w~~ ~pLK~-nANTA~JAn6~£L~~: "T6 "Mfaov" ILON~ At~(a-~ou "nO~L~L~~OU ~wv K~aa~LK~vJA- "£~wp.a~wv,=~ TIHrH ~ouKAA~I -KOY APXAIOEAAHNIKOY nOAITIl "rMQY Etval ~6 E~IAON A~TPO !TOY AITEPI~OY TOY AAf'OY:· ~A,~rvwptaou~E;~OLn6v,~~v "At~ta ~ou 'Eau~ou ~aG-~ "~<MEN l:f.MA~ A YTO~, - IIHI' A 1- "NONTA~--------------EKKI:" -X- -62- -TA KPYMMENA- -XTAIOXFONA- -MHNYMATA- M€ ~uv~o~(a eo nou~€ ~lya A6y~a ~6vo,xavov~a~ ~AaXLG~~ xp~~~ ~~OLx£twv ~WVBL~A~ wv~wv 'Ynatvty~wv,~WV·ApLe~WV xa( ~wv·~ vaywywv, -y I.l~va P.e~€~~O'OUJ.1.£ "to HMI -rPAMMATA/6I-rPAWJATA,no6 ~yatvouv tnt· ~~v & - pte J.l. '1 c:1 11 ~ou ~u(f't~~La"t6~' p.ab, xa t '1(06 p.a~ ~tvouv llAH80!. KAJPIE~ nAllpO~opt£~,~ ~€(~€Lb KAI bno~£t(€L~ YLa 't6 ~xa~o~ J.l.a~ -xa t y La 't6 Ta~ t~ L p.ab ~l! ab't6. A££L,AOLn6v,~ ~tAO~ ·ApL~~o'teA~~:"~a yp~ "~a'ta xa't~X£L Enlr.THMHN"-xwptdP6a~'ttxo~ xat,'U(fLXO,-·~OUA~~'tE ~~avw 'tou~ J.l.E 't66YO -1rpaYJla,'1(OU xat eo "ovo\)p.£.T6""AEL~t""tOU Kw~""a ElvaLA=ENA&Q=EIKO~I TE~EPA,1tapa- -63- A.E ('J(ov't"a~ 't"0:"np60'9E't"a"ypOjljl<ltO'i:'iYjlaTau= ~ K6n'J(~:~a( ~a~'J(t=~6nw~ xat 't"oJ=YLw'rxat 't"6 ~t-yajljla=F.~O't"av,6jlw~Jea jlLA.~O'oUjlEYLa 't"0: 20.000Xp6vwv 'EA.A~VLXa 't"~~ A~TPAAIA~ (:), no6~p£e~xav !.lE~A 0''t"6 KpavoG-r~,KoO'~ovau-rLx~<; ~'t"OA.~G 't"ou"av9pwn:axou"-rouKtJ11rEPA€U Pat~V-r~L<;-'t"~G"'OP0O'ELpaG 't"ouKt~'J(EPA~u",8A ANArKA~TOYlffi va l~~Y~O'OU~E ~-r~ -r6 L't"ty~a=~1'J(06 EXEL YTIAPXE1,~a, ~~AWVE~ ~'t"L ~ 'rojl~ -rwv 6~ayaAa~~axwv 4UV'rE-ra~€VWv , =1'0 n~TlrMArr-rouElvaL-~~v -rapat;:EO'-rE-b •••• 'AO''t"EPLO'jl6, -ron AaYOUTxat 'J(wG ElvaL·ra":: 'H~p~9~~0'~,AOL1r6v't"~G (TELpaG -r~G ~XEP~Ejl£v~~ ~'t"av: I2 - 4 - 8 -2 -J-10-11- 5- 9 -13-3-6-7. Twpa ~ O'E Lpa al)-r~p.E-ra't"p£1(e't"a L 0'£ : MI-~E-eH-BH~M-KA-AA-E!P-1O-NQ-rA-ZH -H : T6"H",~'t"a~6'J(w~ xat -r6"Q·,w-J1£ya,~'J(eL~~ElvaL ~axp~.p.e-rpLwv-raL b L 'J( A a. 'H aptep.~O'~ -r~G O'wO'-r~, aELpaG,'J(06,~EBaLa, ., . 'l'rav • 1-2-3-4-5~6-7-8-9- 10- 1I-I2-13,-ytve-raL: AA-BH-rA-~E-Etp-ZH-H-8H- IQ-~ _'-KA-.I\A-MI-Nn. - - - - - ~AC ~£XLV~~OU~£,AOL'J(6v,'t"~v·hvO:yvwO''l·b'J(6 'r~vnxaA.~",-r~v ~vabLa't"aYjl£v'l ~pa~'l. ~EXOU~E,AOL'J(6v : - - £.L e -~4- 6 -- sie x t vaue flt; '7;u seue« tax ~'t:O 'Xe to'7:1'J,UrrXa- vtxijf-~6 ·Avu~~a:n£ptopl~6~a~~£MONO~fI3 YPCrj.Lj.La1:a-M1)vop.a1:a, "Ha Kat ro~e€),.£ tb' Ap t~~O~E~~~ va XPD~~~o~ol~cro~~t-~V Kat O~A '7:0 ypaj.L~~a'7:a iou EA\~Vt~ou ~~~~~ou!xouv KATAIIAHKTIKO ITEP I EYOJ,'ENO-y ta~ou(; yvw~~£ ,. I M ~npw1:£"AvepW'J(£,'7t06 8a ~a(; ~1:6Mro 2 BH -SA ITA~ 3 rA -~E !:fi. 46E -~ E Y,T E P 10 5 EIP -EINAI H ENEPrETA,nOy XPEIAZE~AI.(:)) 6 ZH -Z£ L-T6 ·E~) 1.),.0 v "Acr~po 1:0,;:; Aayo;;~ 7 H -II PAr MAT I K A ::::: 8 9H -II E T,A 9 In -KAT'EY8E1AN(T6' 1W1;a EINAI£u8£La) lOKA -M€KoO'l1tx€ c' A)(1:t V£~, il'n:6KA/ME~ONIA II'1\A"-' kIr.' 1:~ ~1:0 L~6:~aA6:!J.ba,AA/~lEmNIA 12MT -KAT ML/1h:('!6v La ea 1[6:p,,(;:·E~~ t&t6Mi, I~NQ -Aayo;;"A~1:po VOl~1;0-61[~~at ~JaAAa. -~--------------------~-------------- IT p.oXr.JP ap. E: -~(~, pa- 0'1:~" bv ayv c.,('! 11 1:~~ a p x l )( ~ 't~~ 111[£ p~qlJ.1.€V11(;-q>paO'11~, 1[00 x I. a(,'7:~~'tO:~J.L LYl?aILp,a~a-~TH -;:F.IPA,ITCY BPI~KONTAI, -tta(; A'V£~L a~~a,~fi 1:~ O'£lpa 1:0UG,-~ A A a, -n\ ~v, nopa1[~ ~~ vc , -j.LfJVnll,Q1:a-, 1[on e l va l au- 1:0, non ~)(o'\ouAouv-~ la~aO'p,Evab~o L6~pona: -65- I2=UI=TO ME?ONIO (M-E~ON I-ON) 4·~E.EINAI !1 E Y T EP I o. 8=eH=H E T Q N T A ~ 2=BH=N A IT A l. I~AA.IrPQTE AN8PQITE, PTA TON A>'/MO'roOAAJUY. TO=KA=KO~TKE~ AKTlNEr. mo KAnDA ME~ONIA - -- T T=AA.KAT mo MEIDNIA AAMM(=Irn&lAI/M€11'6v.) 5.~.:H ENEPrETA ~y . . g·!Q.KAT'EY9EIAN &~nm KA8\ETO-I-BPm<E1AI. J3=NO-NOrQ~JTA rIA NA ~MJEOYME-KAT MA9E 3=PA=OTI-EKEI noy 8A ITA!-EINAI r H-KAI .- 6=ZH(=Yl1APXEI ZOR EKEI nov 9A nAy.:) 7= H=npArMATIKA,APA:MH 4>OBA~AI-EEKINA: Ka9ap6 ,atv£~aL XL ,~~ b K~~txa, xat ~6 -------~-------------------------~------ M~~~~~_!~~!. ~A, &va~6~ou~£ ~wp~,xa~a ~6v t~LO ~p6~o, ~6 M~vu~a~ou'AE~~a~o,~ouNaou~ou'A~6~~wva C1~o6, I\E~,o6,:-~6 eUJ10(1'~£;~~av : rNOOT ~AYrON-ErpIAON-!-H"EN Af'AN. T6 M~vu~a a~~6 ytv£~aL : PA-NQ-O-PH-IO-~T-AA-~-TA-OM-NO ·Mt - .H-~E - E'P- NO-AA-rA - AA - NO- Eip .. -- -66- Kcr t ~ l.cr~at:e:'tcr L : rA= EINAT r H , NQ- KATAAAFE TO, -AYTO Q-ETO onOIO 811- 8A ITETAEH~. IO:' H KA8ET01. IOTA BPT~KETAI ME~A ~ 1.1- KA8ETO" 1.II'MA "EY8YI'PAMMO . nAPAITA~ ~ ~TXOTOMHMENH~ BOPE1A~ AnOKAI~.1.-I~EOI'PAMMA 1H~ I'PAM!'T~ I'PA<'f>H~ '8: - ~ . AA;' IIFQTE-I'IA TON A'5'/MO TOY AAf'OY ¥'Pc Y-'P-Q-~-O- Y, J\OTnON TAe nrox AITA, -KAI OM=( =OMOY= )MAZI SA BPEOOYlKE- N9= -01 ~YO MAr.-NOJQr.' TA-xcr tNOIo.},;EAKOMA MI: TO MEmNIo, E~o. -orr H:: IT' AAH8EIA EINAI-TO- 6E:: 6 E Y T E P I O-KI AYTO EINA! H 'EIp:; ENE prE lA, I10Y ·8A Xpw.IMonoI~. NO.:: KATAAABE TA OAA A ITA .<:' AJ\:llFOTE !NeFOnE rTA TO J\ArO-KIRKO~'A MA~ rA= not EINAI I'H ("rA"). AA=A:AN8POllE rIA TOYAArOY TONA1.TEPlr.!~No.=EN-NO~ OTr MAZI SA BPE80YME EIP: '5'1'0 EIPIAON AITro-KAI rIA NA MA~ EFeIrr. KATAAABE KAT TO EqJIAON Ar.TPO KAT TO E ~IJ\ON ~f~~~ KAT THN E~rAON ENEPrETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .·e -67- av~p6~op~a,-~~\a~~ xa~a r.tx-(ax:b ~a(av- ~po,"x&veL nO\\~G ~ou\eLfc":~u~~o~t(~ ~~ ypa~Lx~ napa~~a~~ ~ou Eva\\a~~o~evou pe~ J.La~o,,-~(veL ~~VaV~L7repL~~pecp6J.LevTJ xaJ.L7lU \6ypa~~~ x(v~~TJ-J.L~ eu9ELEC-"~ eugeLa 7rp~ "TJye1~at",\tEL b 'APL~~o~l\~,-xa(,&x6pa, "nav~pe6EL"~~V'~7r6vw ~£Lp6 pl ~~v xa~w - OXI EEBAIA ~~v npw~~ ~uxou~a aELpa,-6nwG ,;6 b£txvouJ.L£ : ~ <1£ t.p~ au,;,~ ~t va t.~ ~~~,: I' A - NQ-Q-9H- JO~ ~I - M - YlP- TA -OM- NQ-}'H -H~AE- EfP-No.-AA-rA-Al\-NQ-E'P •• ' ME -r~v J.La l.avr,p6J.Lopcp~ <XV£iYVt..H11')-xa-ra £va\\ay~-~ 't~"a au~~ ~£Lpa,-ytvE.~a",-rwpa : r A - MY - NQ-H-Q-AE-8H- E'P- IQ-N0.- ~r - AA ,I' AA-rA-'Y'P-AA-TA-f.JQ-OU-E'P-NQ,-. Kat ~La~at£~at. ~, ~(~C : rA-I'H EINAI MI-TO MI NO-KATAAABE TO •. H-nPArMA TIKA Q-AYfO, TO OnOIO 9A Xpw.TMOnOIH~ AE-ETNAI TO AEYTEPIO. 9H-IIETA, AOrrrON -68- Etp-ITPO~ TO ElPIAON A~TPO TOY AAroy IO-KAT'EY8EIAN-KAT , NQ-NOIQ>.E n~ 9A BPE80YME MAZI ~I-VE>:A '1'HN KA8ETO rrrMA=nt 6rxoro~q.{MEm KAMIIYAH ~ BOPEIA~ AnOY.AI~M-ITFOTE AN8POITE rTA TON A'5':TEPTJ:MO TOY A A r o v- M -ITPQTE AN8POllE rIA TON AmWMO TOY I\AfO( rA-EINAI rH ~-~Q~Y,AOlnON M-ITPQTE ANepQfIE--IIPO~ roN A/'P.:U TOYAArOY TA-A Y T A No.-KATMABE TA-OI I1YO WA~ SA 'BPEOOYME- OM-MAZI ~~~ E~-!.TO ~II\ON-KAT TA YTIOAOIITA AYO E'IAO~ EIP/U<AWr, & E'P/ENEPrEIA NO-KATAAABE TA :EM BPE80YME JI_A7I,eA ENQOOWE. Kat ~a~av~p6~op~a,\ol~6v,~La~a~~~voG,"~ "~£\<p6G" =b A-~EAW>.,-~aG ~(V€L ~'t'€p€6"tt)'Jta ,;6 't~ to ~~v\}~a. Twpa : ~ E\<p,,~-6o~=1(o l\ ld -~ ,; ~ l ~~~Y€l't'at xal b ~O~AAO~" :~XQr ~E ~YEl an6 VIA KOIAIA=€t~ad"t£A-~EA~I-Kl b"'O~<pa\6~n't'~v ~E~,~v~~o6 in&vw 't'ou 'Jt~p~ CT't'avwv't"o t 't'6rfo 't'n " 't'P oX lC'~1J-'t"wvMEroNTON/ ~EU't"EptO\},~(Jo xat 't"6 DNA-by€v£'t'~x6~xwb~- -69- xaG ~e~a~L~6a€wG x~~pOVO~lX~V a~OlX€(WV- 'Jt\~y~a-~tx~u,'Jto,)nxa"'C~ a6J..L'Jt~WC1'l"t,'ITapX€t.lx'IT a p 0& ~ ~ a X ~ 0 ~ovw 0'~6.~av~a~ovnxl ~ou 'AC1~pOva6~'l "'Cou ••• ITa~£vxouC(~\~'IT€~€: ("E'pLX <r>6v N~alvlxEv:bK6f1'J..LoG uou O'EEt~6- (v€G,a€~Ll'>a93&cruyxp{va"'C€ ~o 'Jtp6G B'JtOlCf€t(x6va "'Coun'OJ..L(!)a),_ou"~wv !\€\<pwv)-b '0J..Ltpa~6G,~ol'Jt6v,axo'Jt€6€"'Cal f1''''C6v ••• o~<pa~6 "'C~G r~G =0'~6 KENTPO roy BAPOy.;: ~,£VW;(1~~V£'Jtl<paV£La,-bp(~E~ TO KENTPD BAPO~ TH~ E- ., 7 . IIT~THMH~,nOY IIANTA rrrav,ELval KAY 8A EI- NAT H E A A A ~ A MA~: • • • • • • • • • 0 • , E~a"'C£, "'CC'pa, va £CllopJ..LOaOUJ.1€ "'Co '[~ to a60''''C'lJ..LO ypa<p~G xat ~vayvwa'lG-£'Jtavw !TO ~OAO "'Cwv ~60AhplC1"'C0"'C€~tXwVn<ppaC1€WV,C1UvbuaC1~EVr..IV 'Jtp6G -ra ap l 9J..LoyP aJ..LJ..La~a, 'Jt06. -rlixouJ..L£ , Xt6AaG,~ta~aO'EL. 0\ .paC1€Lc,~€Bata,~-rov : AITO AE AErETAI ro nrot nm ErrT~THMHN EIIImJTON TO OlIEP E~I KAT ANTTKETMENON"at KAT TO ErrI~THroN 6E, AYTO OITEP E~TI IIror. TO . ANTIKE I MENON AErETA I nm ErrT~1lIMHN • H ~lATAEHOAOY TOY ~Aro~ EINA! TOPA H IIAPAKATQ: AYfO "f. AFt"EThT ro ~ THN EI!I,;'W,MHN F/I'ON 10 OEP roI,&RmKm€IU AA-BH- rA - ~E- E~- 7.H- 'H - 9H -IQ-KA-AA-MI~ NQ. MI-6E- 8H -BH- AA- KA- I\A- EIlI- IQ-NQ-rA-ZH- H. KAI 1OElTI~N ~ AYIO CIlEP Er.!'T mo'r,lOANnKm~NON AFIUA I TIm mI~nfM.rnI , , , ' ••••••• " ••••••••••••• , ••••••••••••• , 0 •• ' ••••••••••• • • TQPA .,;6 l>"a~tx~o\)~€"MAIAN~POTPOllA",l>1"J\a~~Ztyx-Zayx,~o\)\€6ov't'~ -IIAN~A-"ME TO 6YO": K~I EXOWE TA"IT A P A K"~ T Q : ; '? ! r~~ \ t1i'~U.O:1O:. iPg J.~".1~. 'Lt~ ~Pi'9PI.L~ •• ~. 1. tr.~.~. ';? i9P ~ c I ) r •••••• AYTO AA MI KAT TO !1E' BH-BH 6E-AEf'ETAT rA-f'A eH EIIr~TON-EIII-~ ~mTON 6E-~E BH-~E TO nPO~ EIp-!TPO:E Ell" AA AYTO OIIEP KA-KA ZH ' TAN EIII~nnmN-ZH nm Err I ~'MJHN H- ZH TIm Err I ~THMHN H A~ Eryr T ' - - - - ~ - - -- -- - - - - - - - - - -. - - ~ - - - - - - - - EIII~1HTON 8H Efll-eH Efll IIPO~ TO' I0-IQ-TO OIIEP KA ,N0-ANTIKETME- NON-ANTIKETMENON AErETAI f'A-rA AA E~TT KAT }iI-KAT MY ZH nm. EnT~TI1MHN-ZH nrn EIIT~nmHN H-ZH ntN EII!~TIIMHN H NQ ANTIKEIMENON-mmEPA~A: ~Imt&Ro~~8~~!!o. ANTIKEIMENON~NQ AN- -71- Kat j.LE'tacpep,ooJ+E rr't~ t:wv'tav~ lLa~ YAwO'O'a : "TIPOTE liv9p!.l1CE , j.L£ rtpoop LO'JL6 't6v' AO''tEP L"0'J.L6 't"ou Aayou : ~~w-'t"6 AEo't"ep LO xat. 't6M E "0'6VLO TAYTIZONTAI.ITHrAlNE,AoLn6v,~f~Eu~ "plo.-rH,AEYE,;aL xat 0'£ r~ ea nE't"6(~~ J.L€ "oprANO ab,;6,nou'E n L 0' ,; 1) ~ 0 V L X a "ea yvwp·(O'~~.TO AEU't"£PLO ea O'ou ytv~ yVlAr "0''t6 j.LE 't~XP~O''l 't~~ 'E 1t t 0' 't ~ P. 'l ~. "Me AEU'tEPLO ea naG-6EYTEPIO EINAl H EN"EPPEIA,ITOY XPEIAZE~AI.KAI 't~v 'EvepYELa "1(06 e6: XPE La(f't~{; nroTE EMHNA rHYNE, 86: "'t~v n6p'l~ AKPIB0't AlI'TA BAPIA vE~ONIA "KAlIIIA,1tou e6: O'ou ~wO'O\)V KOO'j.LLX£~'Ax't(VE~. "0\ Koerp.tx£G 'AX1:'tvEG lOYN 1:'~V ~n:t<11:'~J.L!). "Kat ZH ~ 'EnlO'1:'~~!) rrpArVATIKA-ZH-~'En:L- "O"r:~lL'l !"E L tsnoo ~p (erxE'ta I. b ' AO''tEP 1.<1j.L6G 1:'OU Aayou+ 11 A YTO, 'J{06 EIIlm100NIKA ea YVt.'P {O'~~, ea 1(E"'to:( ~ Y.TO Al,TPO EIP r AON TOY AAroy. TO Erp/ "~Ka~oG(='t6~'ta-yupo ·E~iAOV)eA ITETA3H ere ~Eu8ELa ypaJ.LJ.L~ 1(p6~ 't"~v xa8E'to'Iw'ta-'Iw"'ta.AYTO,n06 El'val. ot Korlj.LLxe"Ax'ttvE~"a~Aa x~ 6,'tL Elval aV1:'txpu O'ou=OAO TON nA~Ply.MO,-yvwplO'e 'ta :ElvaL j.LnpoO''toO''tcl"JLo'tLa O'oo.AYfO,nou av't"Lxp61::EL' AErETAI "I'H xat EINAI I'H xat ,;6 AAlKM xat 1:'6 ML ~'tou'AO''t"£pLerlLou'tou Aayou.Ka(0''t6 MI/AAPOY -72- "~€ -r6 MI/ME>:ONIO,-lOYN -r~v 'E11:lO'-r~J.L11.ZH "~ , E11: "(1'1:~~1'1 IlPAr~JATIKA-ZH H EIlI!.ntMH VE limN OlIO I A 8A KATAtlA'R~ AYfO, nov EXEI~ "MTIPO~A rTA MATIA ~OY-~~~& xat-rNnpI~ "Er AAH8EIA THN ErrI~'ffiMH-nrn EXF.I~ !mpo!. "l:TA lIATIA 0JY-KAI-T6 ~uJ.J.11:EpaO'f.1a:eA ZH H' "E rr I ~ T H M H EAN 1CATA"ABH~ 0, TJ . BAE"nET~ MIIPO~TA ~Ov=KXTAAABE-APA-TO"ANTIKEI ""MENO"~OY-EINAT.tMTIPO~ ~A MATIA my"! --AYTA-- ~EPA!MA • • w!i:;;_ -,' <"~.";.': LJ"'- __ -~-~- t AITOAEIXNETAI xo I ~TI6 ~EYI'EPH "ffilrH"-~v-r:4; xa( ~x1:6~"~EA~ON"-xal EilIBEBAIONETAI ~11:£- 11:0(9110'11 -r~v"AArI~QN" ts1:L KATEXOYME( ••• ~(r)'1:W- )1:~V ' A11:a L'1:00J.L€V11"' E11: lO'1:~J.L'1"-Yl6:'t'~V 11:paYJ.La1:011:ot'10'11 't'oo TABII\IOY xat 't'~v'Ef;a-' xo~o6e11f)''1 't'~~ f\"o:~oO'~~ -r11~ ME!.A ~ XQPQ. Ab-r:6, 6J.Lw~, ITpO- YITOOETEI -xa (, cruYXp6vw~, C111:0- ~£ t XV€ 1.-11:W~ MONO AN vs: TIm EIXAN 6Q~EI 0\ "I~Lol-9a J.L11:0pOUffav va EINAI TO!.O BERAIOI YLa -r:6 TI-RA-EITAKOAOYPHLH • .tAva~6o~ 1:a~, ~"'~t.)0''t'€, J.LEAPI~TOTE" IKA .. A. J -rPAMMATA't'a -73- rf 't 0 1. X e 't CI 'to\) b v6 p.a'to S; 'tn{; 'Xwp a {; ~ ,~'XO"J1E n:to: xat THN TE1\IKH AIIOt\EIEH: E A 1\ A ~ = ElP J\A 1\A AJ\ ~I =TO EIpIAON A~TpO BPITI<ETAI ?:TON A-r.TEPI~MO TOY AAroy )(at 0"1\ A r 0 'r,",IIPQTE EA1\HNA rIA'KEI,BPf. ~KETAI EIIANQ"1.THN K A e E l' 0 ~IrMA": 0''t6 rh, I t-. E 0 r PAM M A 't~G rpaJ1J1 t.'Kft:; 'ARTA rPA<T>w,,n:06,TIPArMATIKA-xat f.1£YP trnVEPA 't'o,,~aXtO''t'o,£lvaL O,TT APXAIOTEPO EIII~TfUKONIKA ~"V~€£'taL n:p6b ~~v'EAAA~A MA~: • •• • • • • • • • • • • • • Kat-'twpa-~AG 'APXtO'ouf.1£ NO: BA.£n:ouf.1ETtEIvo L . AYfO, f.1E 't6 bn:o LO '96 1[ttJ.L£. ~E n:pw'tf}<pa-' e' '\' So' 6 ' , O'f} a f.1£~£'tf}~OUf.1E 't'IV £L)( va 'tou 'KaL ~£ bE6'tEP'l 96 f.1~G xp£LaO''t~ v6 J.LEA.E't~O'OU~E)(~ ~p1.rff.1€va·ETOTXETA 't''lG-apL9f.106b-ypaJ.LJ.L£b,yp 6~Lf.1a'ta 'K a t A. £ ~ £ 1. G- M qJ.O VWJ.LE vc x a ( , A)..,>.. 1')- ,\',- " '\' "l.. ~ E vt» £ 't'a-y 1. a va O'up.n:~ 11 PloJO'ouIJ.£ -r 1. b rrmrv-r 1,- O'E lb rf'to ~pt.I't'~f.1a't'a,1to6 D1\OENA e6: ~£1tpO - f3aA.AOuv. Ka(,n:p~'ta-n:pw'ta'~b 't'6 ENTOrrI~Y1m:~va<p£~ ~an't'£ rf't~ &V't'L)(EtJ.LEVO,n:06 1t£pL£y£'t'aiJ.L£~CI O'1;~V 't'E'tap't'.1'}, 1t£p.n:'t'f} )(CI t ~x't'T'I-OPlZONrIE~ ZONE~~'t'~G n:CIpa(j'tCIO'~G f.1abn-J.L~'t'pWV'tCIG't'~~p~ -75-· I -eAJ\AMO~ IIYPHNIKH~ ANTIApA~EQ:E.· 2-XQPO~ KINHnIFOr.. . 3-0 EITANQ AYI\05'. EEAr(!"HE4-0KATQAY:EE/f'q~. 5-TO(t~EpON 1>EpOMENON~lO l;QMATOYW-I'YroY. 6-6A:OI Xo.POI f'IA TONA: &B~KO~MONAYTEL' 7- :0 MEf'AAO~-APT)'TEPO~-eMA~lQtAnArq'HY. 7A : 0 MIKro~-~E3Io~-eAAAMO~ AITAr()rH~. 8- :0 ~AKTYAIO:E IIEPI~TPOf>HE-TO"<TlEFOMENrn -"~EpON,~PEA~ TON 8AAAYQN ArrArorH~- 9-9A~~:~~~NciIAy£X5~t~TA 6YOAE1ZEP. 10 :EIK0~I MOIPE~(200)zH"rnNIA E30AOY" MA~' nPO~ E~/BH/f'A/~E/FjAArOY:5A~TPA. lOA :H f'ONTA T0N 300".INEI AeroI~.KA )·~TIfN nPOHrOY!~NH-500-=E~/KA=5XTO:H ENEPrEIA MA~ EINAT OT KO~TKE~ AKTTl\TE>:. II-II:O"I~~PINO~"AEONA~ TOY E~/~A~~. 12- : 0 MAf'J\lfrm~ MH ANTT>:TPEITTOY nOAOY- ITAPEXET ~AP,EpO MArNPTTKO ITEf..TO. 13- :H ~IEf'EPTPIA-EKTPEnTPIA f'ENNHTPIA. 14-T4A: TA I\YO"TPTf'ONA ~mpIEEO~"roy 4()PEA -I1AKTYAIOY. I5- :H nPOEKTA~=H"rpAmm Y'PQ~o.~ TPOXJ- "A~·. T6- :H KAT' ANTIl!PAnI APT~PO~TFOT>H KINH ~ TOY ~KTYAIOY-KAI-~Y>:IKA-TO~A<f()~. J7- :H AEErO~TFOf>H EKTON()~ TO.NK. AKTIN<"N_ T7A- :O"MEn-n.mpINO~"KA8ETO~ AEONA>' TOnKA -<,{()~.-TEAIKH n AP A T H P H L H: -ElN A I ~ANEPO OTr H"TPOr()AO~IA "rINETAT NellO nroz TIl AEETA IlJI.EYPA TOY E!p/~¢O~; . -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- -76- -r,1) ~11[6 £~&Vtd Xa t 1(pOxwpwv-ra~ 1(p6~ -r6xel'ttd ~£po<; -rou O'uO'-r~J.1a-ro~("~AAOf'I:EMOY"-8el w(A£y£-KAT 't6 Ae£t.-b'Ap"O''to1:'f~,,~-£,,-vowv('ta<; M£ 8o~ t. x~ r.uvapv.o;r~ "~TOIXEIQN"y Lel -r~ (1(paYJ.1a~o1(ot~~" ~PLO'J.1€VOU r,xo1(ou).Tt ~A£rto eus J1,E 't~v npC,-r" J.1a1:'La ; np6x£ L-ra .. y,,6: ,;6 1(paYJ.1a,1(06 n£p LX~€ t£-ra L ~KEY.A O''t(<;~v'tOv£<; ypa~J.1f<;.Ka8apa ,atv£'ta .. 61:' .. ,~aO'Lx&,€tvaL ~va<; POlmO~,0''t6v b1(OLO b1(ap"ouvAYO npO€E:0XE~ O'-ra' ~xpa ,;ou(~X~J.1a TPIA)~J1.t.aJ.1€yaAu-rEp" apL~-r£p6: xatJ.1 .. a-J.1 .. xp6-r£p,,-0''t6~~ E:t6 -rou ~xpo.'E'J(t1(~€ovErrANQ ~THN API~~ PH ITroEOXH ~p to'xE'ta L "0 pel 0 ~"ENAr.AJ\.~ AO~-MIKPOTEPOr.- POV~O~, -ITAAI ~~' flYO IIPOE~OXEr.: EtsxoAa x a 1:' a A a 8 at" 0 u J1. E 'J(tl~ np6xE vrc L y La 't"~" KATOtJIH 'tou t~ LOuEIP/ ~xa~ou<;,-npOX€LJ.1€VOU v'&v'tLA",80uJ.1£-IIOAY EYKOAA--r~v ~Larp68J.1tO''' -rou Xwpou -rou,-r6v -rp61(0 XLV~O'EW' xat AEL-roupyta, -rou,-rt~8~ rYE l<; xrr t 't6v bp L8jJ,6 -rwv KOO'J.1ovau-rWv, -r~VKa't£68uvO',,"'t~b ,;po,o~oO'ta<;"1:'~<; J.1"xav~<;,'tt~ , '\ ' , ,\' , - "Yo. ava~oytE<; 'to\) xa'ta 1(~a-ro<; xaLJ1."xo<;:apyL~ a1(''t6 't£Ao<;:acpOt) "O'UyxoAA~O'aJlE"t\YOJl£pxa'll}- ", , " 8'1l ' p LXOU<; xap't"E'<;, -uvcvxco-r Lxa -r('( nav-ra cppv- O'Xt . rv-rc l XA s LO'Jl € va ~!O'a (1£ -r€ -rpay!.,v t~ t.cis O''t~ ,aCT" a(,"'t~"x t.vo6".a(1'tE"bp t.t:6v'tt.axa tnav- -rc J.1E(1'a xa t E1tavt.l 0'1:'(<; t:WVE <;4", 5"xa t6~-xat x 6: 8 € -r a J.1EO'a 0'£ O'-r~A€b-rrENTE--rwv 'to t~, qm-rr t.-;6:-1 ~'tpaYl\!V t.~ LWV. ~ X6:8E J.1 La1:OU~ i" 't' ' '6 ~ , t' -apXL~ov-ra<; aplO''t€pa ar. -r~v 1(pW1:'~ xa cp~ -77- vov-ra, ~£l: La ~~xp t. "t~v 'TC€11'TC"t1'), -~fyp t. '~X£l ~T)).,a~~;n:06 "tE).,e t.(~,ve: t. ~. xa"to~T) -rou. EQl/~xtr(pou,. napa't"T)p~): 0 \ xopu<p£ ~ 'to\) p6~L~OU!'~- 'IttOV't"a t. O'-ro: fixpa "twv -rp lWV t:lo.'VWV xat ~x"t£'t vov-re t., ~n:O~L€VW', 0'£ lJ.ijXO$ "tp t.wv~£'tpaywv t.~ ~twv, I~ON"TPI(')}l"MONAN"'>.N llHKOYE:o\ ~ov&~E(; au-r£, n:a{pvov"tat. b n: 6 '" u 't a-O'av O'x£-ro T P I A-xwpt, va O'uvap-rwv"tat.-txx6lJ.a-n:p6,b"tt.~~'T(O"tE.'Q, n:p6, 't6 n:"'a-r0s,"twpa,n:apa't~pw "to13"to: im6 -r6 lixpo-r~, iIp LcrT.£P~' n:pOEl:oX~' ~£Xpt. "t6 av"t(O'''toLXO "t~~ ~£~La~, 't~ O'x~p·a p.a, ~'x"t£ t v£"ta t. 0'£ ITENTE -r£'tpayr.ttV{~ ro , xa-ra).,aJ.l8aVE L, 6~w" J...'ONO -ro: TE,,\~EPA-1UXp" JJ,£va n:aA t. f:m6Au"ta:(£xp£~a(J"ta" ,-Er v E ~a.p.. "t T) -e a n:p6,x(J { l:m6 6, 't t. ~~'J(o't£: afl't6 O'up.Pa t V£ t. bt£ t.~~-~EX L vwv"toG 0116 't~ ~£0'.!1 'tou n:p~,-rou -r£-rpayt.Jv t~ t.OU--r6~A~'TCOUJ.LE lix'x'lo.'O''tE&~~VO\)tJ.E ~ e l x "t 0 "t6 i:rpln'''tEp6 lJ.L0'6tou '(~ LOU a(,-ro13 "tE-rpaylolv t~ t.O\)-Xa t "t6 '[~ lOO'UJ,J.PatvE L xat t" n:p6, "t6 txV"tlO'''tO LXO ARETO 1lI ~O -rOll n:p6, -ro: AEETA-TIEMUroY--c£-rpayt.,vtt, t.oU:Ka'ta O'oV£1(£La-o\ ~LaO'''taO'£L' "to\)-~XETT~MENE~-'tt'pa-M'ETAEY TO~,-£tvaLlp.~x~, : T P I A,-n:Aa-roG :T. E ~ ~ E P A.rrpoXwpa~ T6 XEV-rp Lx6 xO~Lp.a'tL .'t"ou r.xacpou,-oC,-r6,n:06 '!tEPLoptt:£'taLME~A ~TO POMBO,X0PI~0\'!tpo£x"taO'£ L, 't;;'" YDap.II.i:,V. '!tou 't'6 0'\)v9 €'touv- van:po ... ,... p \. , e J x,,'pavE xa L I1.EO'("( O'''to-Exa't£p',' Ev-av'tL'TCOpa- -78- -r1.9£J1EVa -rplYlowa-ELva I. "-r6 KENTPIKO KOMMA- TI(1:J1nJ1o),ITOY ITEPIEXEI To ~~THMA KI~O~:~va J1~ evaAAaa~6J1EV~b ~OALx6-r~'1:abVay~-r~ ~m6 XaA"~CI, xo t Jl LO: av-rL';'~EP L<1-rPEq>6JJ:EVr] ~p6, a6'1:6v~LEy!p-rpLa xot'x-'1:p'~'1:pLa YE~V~ '1:pLa,nOu -r6v ~"JlnA~pwVEL <1-r6 ~Pyo '1:~' na~ pC1ywy~<; '1:~<; X I. v~-r~p I.a<; EVEpye 1.0<;' : -r6:0''tO~ xe La a~'1:O:. ~p Ioxcv-rc I. J1~poO''ta C1-ra ~.a-r I.CIJ.LCI; -bAAg. (1'1:6 !.YNEXOMENO (1x~p.a '-ron '{~ Lo"ab-rou nxO:.ou"u6'1:6,nofi xpo-rO:£1. ~Xl nLO: -rE<1O'EPL, 'b~Aa ENI.\EKA O''1:~A£' -r£-rpoyr • .IV I.b twv, fJ.£(fa, n:av '1:a <1Tl, t~I.£<; ~WVE'-XOL avaq>opl.xO: n:p&''1:t, ~EKA TPEI~ l.;THAE~, n:06 O'uv8!-rou,v ~AO -r6<16- '<1~~J1a J1a~.tQ, n:p6, -r6 <1£ xa-ro~~ ~xo:q>o,(~ (TE~~EPA(1EA Lba 74}n:apa'1:TlPOUJ1E 6-r L ? t ~\)6 rrp6<; '1:0: bEtl.O: xa'1:Eu6uv6JlEVE<; £68eie,,n:06 ~£xLvavE an:6 -ro X€v-rpo -rou '1:E'1:paywvt~Lo" Tp,I A xc l. O'xrll.l.a-rt~o"v' y(,.Iv (a, ~xouv, dV-rtO'-rOt- , , a'A ' 8' 6" xa,a\)'1:fJ,pe~JaLa,n:ou xc-rs u \)Ve'1:0L ~p <;' '1:oe- n:avw,x6v lrpL6Jj.6TPTA,Evw'~ ~AA~~J.l.E <1~J1ElO ~iXLVfJ~fJ<; -r6 t~LO xa( xO'1:E66\)~aq np6~ -ro: xa'1:w,--r6v apL9Jj.6 TELtEPA.Ab'1:€<; ot ywvt£<; AOI.~6v,av'1:t.<1-roI.XOUV <1-rt<; xo't'Eue6v<1£L<; -r~JV O~AWV .tay(.,y~~ -r~~ EvepYE I.a<;, 6n:w<;', En: (O'q~, p,a<;,~E(YVO\')V xc I -r~vltbLacpop6: avoLYIl0'to<;" 'tWV ywv tt:)v .;6~ou 'twv abAwv a(,-rl:,v"J.l.Eaalrn6 -r6 96:}"('1..1.o XoUC1.£t.1btn:OU,}J.E -r~ n'£ I.pa -ro\),ntCx- -79- VEL 't6 XWPO'tOU TETPArQNTATOY"TPJA"tsv'ta<;, RtBaLa xat b YEW~e'tplX6, 't6no, rrU~~E'tpta~,-"~ Xap~La" b\6x~~pou 'tou ~x6~ou(;.·Ano 't6 XEV'tpO au'tou 'tou 'tE'tpaywvt~Louxat ~ExpL-xat-'t6 XEV'tpO 'tou 'tE'tpaywvt~Lou'ttarrspa ~Erro~a~EL hn6a'taa~~la,"~ova~abn~v6, 't£'tpaywvtbLoU :~v av~ou~E ~va ~La8~'t~~ loO AKPIB0~-bTJ~. ~ver: 'tE'tpaywv l.~ LO-Xer: t J.L£x·fv. -rpo 't6 xf V1:'pO 'tou 'tE'tpayl.'V t~ LOU TPr A-xfv'tpou,6nl.l, EtnaJ.L£, KAT 'tou 'axoq>ou(;, -yp&"'ou~ x u x ~ o,9&~O~J.LE ~~, ax~~a1:'taa~s 1:'~V~- 1(o'tU1t:f.1afJ 't~b 1(£ P L<11:'pOq>~(; 'rwvJl'rP Lywv L xidv.!.! (o't~v ~pay~a~~x6'tfJ'ta etVQl ~upa~~b6~op - (~OL)-eQ~6:lJ.wV ~maYWY~b KoaJ.L"x;:'v ' Ax~tvwv. 'EnL1(p6aB£'ta b xUX~o',1(o6 XQpa~aJ.L£,a~o1:'~~EL 't~v ~aw'tEp"x~ xaJ.L~6~~ a1(6~fJ~fJ ~ou~aX't'6~LOU-lPop£a 1:'WV-'(~LWV a(,'tw"Jl6aX,6:J.Lwv:KaeWf b,x6xx'o, 1:'£J.L"~" 't6" tsp9LO p6J.L~o,no6~ n01:'Ex'EL 't6 ~w~a 1:'OU ~xlxcpo\),,-O P I Z E r ~LaLpWV1:'Q' 1:'6 xuptWb axlx.o, at bu6-J.LfpfJ~u6 1:'J.L~~a'ral1:'6 'rPLYWVLX6,-!~W'rEpLx6-xat , nou,1:'6 xa9£va,ayyt(s'" 't"~v ~}1{'ap.TPTAa1:~Mt (J'T:6~£ao 'tfJ,,£X1:'£(~E'taL KA9ETAxaL XPfJaLp.£ue L Y L6 't~ !.THPIEH 'tou ~ax'T:u\ LOu-cpop~a XQ'to 't~ ~LapxELa 'T:~b n£pLa'tpocp~b.'tou-xat ~va £a~)'T:£pLx6 ~J.L~J.La,nou £lvaL "'t'pa1££to£ 1."~t~"KL fX£L 1:6 .£navul 'tou \J.£PO(;,BEBa~at- -80- xa~~6Ao,xat ~a~~ ~~v €~eEla,~06 bpt~€l ~ X~lpO 'tot; Xl\l~'t~paIAITO AKPIRO~ 't6 'tpa1t:Et:o€l~~<; a1tO~e:"-El xat 't6 xwpo 1tO'pcr!J.ov~~~ou xaee: Ko~~ova6't'~,xO''ta 't'~ ~l6pxe:la 't~~ 1t:'t~ ~p'.TE'tOtOl XWPOL e:lVOLI\60 xot,lipa,~60- ElvaL ~a( ot Ko~~ovO'u't'E'-T6"Ylcr't'trea ~y~, Xo' t tx'Tr' -';Q n:apax6:1;l". '" Av 'avo t~O"'l1E -,;6 7'> la&l'tfl ,xa't'6"MT~"~ovo:~a-xat ~~ 't6 t~t.o,n:O:v't'a,XEV't'po,m'tttVOV1;ab ~'t~l,apL~'te:ptt,-~'t6G~ ~e:LO 't'O~~b't'~~~e:6-';fP~G xa8e:'t'~G ypa~~~G ~A 0 u -,; 0 u G U G 't ~ ~ a 't 0 G,np6G 't6v"'r a ~ ~ e: p l V 6"'t'ou,-xat n:p6, 't6~ E: La, -q>-,;avov';O'b cr,;6 O'fl~e: 10 -,;o~~~ 't'n~£p:jr~ 1t~fJG xaee:'t'~~ ypolJ.~~~ 't'Ot; cr~cr't'~~a'to~-x,at ~6Al ~p6b -,;6v "'Ta~~e:ptv6"-KAT rpA~nAE K6xAO-'t'6'tE e6 ~xou~e: xapa~EL xat 't'6v ~E:w'te:plx6 XUXAO,xot,~pa,eaXou~e: ~npo~-,;6 ~cr, n:A~PfJ 't6v Aax't6ALo,~£ 't'lb avaAoYle:G 'tou h x pip e: L G.rpOU1t:6ee:~fJ"uO'Lxa,e:tvaL~ 'I:~PfJcrfJ nap6~ota~ dxptpe:La~-~lab E(O'px~~, -xat a'B\£b 't{~"npOnaXE~laapEve:,ypa~~~,~ ~avfJxe:,xaeap& 'J{L~~E6w,B'tl 1t:EPLcr'tp~~£'t'aL ~£8ata,b ~ax't'6Alof-EVW ~£v£t axtvfJ't'o '1:6 xup tl,'(; O'f::!ll,a 'tot; O'x6,ouG' "~TA" -AOL1t6v, 't'6 f1't:J~,.a-xO't":"rYK·N",b ~ax't'6A.lo<; J.1£ 1:,t~,uO'ou- ve, b1t:ctYWY~t;; 't~JVKO~J.1lX(;'V'Ax'ttVt.lV. ra8w~,= £ 't V tu G~a ~6v'tla n:aA£usbNlX6 a 0 - 't'6 n:e:v't'axpovo n:ql~t 'top q>DV ayxqALa- -81- YLa ~6v'ApLd~0~f~~ a~~ ~L~6w-"~~ouv"E"= IT'ENTE XPONON,e& lLa<; n:11 n:apa)(a~w (T~~vxaJ.L- . '\6 e ' .., , , J l. 2 n:Uf\. ypaf.1f.1'l EWPfl("fl1 ~flC; ux e prr Lab-U1'( cp •. n:ap6:d~aO'flc;-,,1. ~*axvexar. 1'(e0C11'(aeouer£KAT~6 l.TA-rYFO Va lAJ-m ~era" tern b NLx6gayob-KAT~~aT0C; xa~a~~n~o va Ben H£C1a 0'~6: eou~avta xa t ~a xa~O'aepaxa ,;!k Xa\ x L~ Lx1k,w'xaiWn ~YL6: lLava ~ou 'ApLO'~O~€Al1 ~EN~ac; ytv£~al (\6yoC;- a11:' ~6v I(~ LO ~ou,,"ax t.O''to-xa t ,;6t3 "~"-t (0 ~,;ou,;o £lvaL MONO f.1€ bLx6: ,;ou~TOIXETA (~uve£f.1£vo)-,;6v £t~av pa(ve,;aL ot ~OAUXU- 1?".VOl ,;nS; 1t£e"OX~S;zxatz-O'6:v "E"-"-ryv£«;EVeQ>. ,~ J f LUl' "'"'I ""T .. , O'lWn £ l s;-apx "dav£ ';0 ..• !)';W. a I.. a I.. "~TA-rypA:-:ETA:rYPA::~TA-rYPAAAAA:::"Y.a ~ " , -"7' . "'9' "" V a f\. £ ya v e: O'1'UJ. e: p a • . ./'1';taJWW. _ • u l1't'Wwwwww _ • _ • "~~€XE L xat yupvCce: L:~EN ITE<!>TEI-x t OAO--.-r· "~TPI<w.ryprZEI: :xa ( ~av6:"~~~w"i:[1(J. ~~v ~pm -AYfOI EIMA!.TE::-xL l~O'L,1'(Lci,~£~~La,LTA- rYPON:xat~TA-rYPA, -~A-rypr~x L 6, ~di\N> -aXe:,; L x6 : 6J1("1, J1£ Y'P rAON-~6 dwO'~6, -OXT ,.~ , rw~a ~ »E"'L~OV' Tw~a,-1'(ou ~F.:m..£v£~t1to~a •• llE. Xpe:L6t:£~aL va. O'a, 1'(W 1tWb n:ptv n:POXMpft O'ou~£,"xa~6 ~ac; Xa.V£LMV~ f.1£\£~~O'OUf.1e: ,;6 C1X~I'·abn:'lxp.TE~EPA-x a A a,-YLcl va xa-rC!~a~oUlL£ n:apa 1'(o\~a n:p6:~a~a ~, n:p6c; ~6 ~ ~t fXop .... e va "avou .... £: fiX,,"MCf'f,£ ~6 1'(paYJ;a-:-C1e ';OJ..L~-£LvaL 'Jt:e(al,;o£t~w~o 0'-r6v IT ~ av !) ~'l. -82- ANAKE4>AAAI1ID-J KAI " XAPARH II TOY nAPAITEPA lI~pOMOAOf'TOY" --_ .. ---------- ITptv ~POXWp~"OU~E,xat ~E~o~fvou ~o~ ~~L ~6-&V~Lxit~Ev6 ~a~ ElvaL-xuptw~-~6 Ko~~oC1XacpO, ITA-f'YPO EIJIIAON,tsn:w<:;,tI)"),,wC1~e, "cit tsC1a (1)(E,;tt:ov~aL n:p6<:; af>~6,-Elval. lmapat-'tT'J~o va xavou~e J.lt.av irvaXEq>a)..a{wC11l xt. !va bl.apepw~l.x6 ~\Eyxo-YLa va bou~e rrOU~pl O'x6~aO'~E. AWC1alle,-O't O'UV~OJ.LEUP.€V'1 n:ep () •. "~I-TJ-'t6B t.~)" to 'twv 'Yn:aLvLy~wV-n:poxwp~O'a~e C1~6 FL~)"to~ 'A ~ 0 x a A 6 ~ E W V XL ~n:6 tsC1a n:epLtxov'tal. C1'au't6,~bwO'ap.E,p.t rEwIlE'tp~x~'Ava~ )..U'tLX~ '-A1t6b£Ll; '1, 't6 yeyov6<:; 't~~ b ~Q-yaAal;t.axij, 1tepl.1tt'tEt.a, 't~u ·APLO''tO'tt)..'l,-xat 't~, ft.~(~, 'tOU 0''t6 r.TA~rypA i~,Xa)..XLbLX~' -83- Ilat:t Il£ 't6v 'J(a't£pa 'to\),'t6v NLx6Ilaxo,rs'J(w~ Sa ~oUIlE 'J(apaxel'tw.'Ax6Ila ~p~xaIlE 't6 E~ / ~xaq>o~,'t6 V\)0''tLx6 'tou 'EA.A.'1VLXOu'AAq>O:~~'to\) 11£ 'tel O''toLXELa 'to\) 'J(ap~£va ava ~YO£x't6~ ~m' 'ta "H"xa t "Q" ,nou O'av"f.,Laxpa"-f..LE't'pLouv'tal ~IITAA. TAYTOXpONA,xa'taA.a~aIlE &px£'teX xaA.a 't6 rrw~ A.EL'tOUpY'lO'E ~ O'x£$'1 'to\) t,,~ np6, 't'~v IIOAAAITAOnITA 't~'~ A£~EW~ 1.TOIXEJO,-0''toLXELo, ~AAWO''t'E,~~ 't6 b'J(OLO 9a ~ava&O\)AE~O\)~£ &~£O'w~ 'J(apaxa't'w.'Ax6f..La,£q>apf..L6~ov't'a, 't'~v - XP\)JLf..L£v'l-'b[o",~ 't'9U£'J(cIVW O''teX (J't'oLX£La-"-ra "ypaf..LJLa'ta a~'t'a JEnLO''t~f..L'lV !X£Lv"'lla~ A.EEL 0'~6 f..LEO'O 't'~, O'£Atba, T94 't'~, 0'J(6 't'6 1963 JO(~opbLav~, ~ExboO'~~ ~v OPIAKON~"To'J(L- "xwv"xwpto 166a,0''ttxoL 2O-2I,-ATI06EIEAME -Jl£ 't6 Xpuf..LJl£va 'to\)~ M'lvuf..La'ta,'J(06 'ttl ~La~&O'af..L£ 't'6aof..L £ f..L 0 v W f..L £ v a, ~O'o xat 0'£ O'uvbu~0'f..L6 xp6, 't~v !ntllax'l q>paO''l,-f..L£~ VWf..L£V~ xat xa'tJ£6Su-ypaf..L~(a xat duvbuaO'~ va xa~ xa'ta·f..Latav~poypa~f..Lta-xG, ~ArMATJ- KA E~I LYMBA IN! I • T6 . tb.LO xavaIL' xa ( fJ.f :ta xpu~fJ.iva p.'1vup.a't'CI 't'~' ll~).qt LX~' Na·':x~, ' Ex a.ypaqtij,,· f..L£A£'t'lN- -84- ~ab ~TJV 't"60'0 E:ue6ypap.~a BO'o xrr ( ~a t.av~p6- ypa~J.l.a: TA YHNYMATA \YMIIITITOYN ~XEAON A-, rrOAYTA. !'J~.v 7lapa",e; hpalJE: v' lx71o~€ t~ouv.t-xat eo O'uv€xtaou~€ va ~6 7lpa~'t"ouv.E-'t"~V ~nap~ xc ( )..,£ t.'t"oupyta 't"wv-xpup.~fvwv-IIENTE B 113/\ TQN,~TJ"'a~~ 't"ou Ae6~€pou ~Opyavou ME~Aa~6~ II - "'0 ' I.. " , ., psrro pyavo-xa l '!"v xopuq)(.'O'TJ 't"OU,710U e:t. va~ 't6~.'Opy6:vwv "'Opyavov"-~TJ"'a~~ 't"6 KoOJ.1O axa~o~ ~TA-rYPO ~IAON-v.LAwv't"a<; xat yupw l:nt' 't"~ O'wa-r~ ypa~~ 't"~<; Aff,;TJ(; xa { ~x9f't"ov't"a<;':'!l£~napX£La 7lLa't"Euou~£-'t"o6(; ",6you~,7l06 9EJ.1€)... LC;VOUV a(,'t"~ 't"~v OP80-rPA<T>IA. , Ax6!l.o:, ~xov't"a~ ~PH 't"6 YVlo'O''t"LX6 Ila~ ~V't"lxetll€vo,no6 a'a(,'t"6 't"6 ~pyo ~p€uva-raL,-'t"6 ~(E't"aO'all£ xa-ra 't"~v xa't"o~~ 't"ou,~~ayov~a~ EIKO~T TFTA xa~aO'x£uaO'-rt.xa xat"A£L~O\)PYL"xa" -rou 0' -r 0 t. X Eta. tY7l0AEt7lE~aLVaw ~£"'E't"~O'O\)J.1£ xo t "xa~a 7lp6-0~ITJ", ~fJ)..,a~~ O''tT)v 1()...ay La ts~TJ ~O\), -~p {crxov-raG E71aXp LB~'G ~tG O'X£~LK£G-O'£ O'\)vap~fJ~fJ 7lp6b ~6 bvaO'~fJv.a ~ou KOO'IlOvcxu't"TJ-ava)..,0y1E<; ~LcxO'~a~£wv,67lW(; Kat 't"t(; 0'£ Il£'t"pa !K,PCXO'J.1£V£(; 6n6"'\)'t"E(; ~LJ.1f~ 't"OU~,-KaeWG Kat 't"6 ~apob 't"ou.~av napa~£ "Ylla 't"~(; <1X£O'fJ, ava<1't"~J1a't"oG KOO'~lova(,- -85- ~~-bla~~a~~wv ~la~~~~on~otou,-ea efdOu~£ ,;6v "e£6-·A1t6)..)_wva,:"~e ~X£~l1 np6~ 't6-Af~w~a ~ou Naou ~ou ~~06~ ~£)..~ou~,1tpay~a , n06, x a n w ~ ~ou ~6 ~p~~~a~£,-~L& xaL I I ,. t an au~6· AKPTBo.~ TO AETQMA ~£x v~~av TA- rrANTA, -tJ(; np6~ ~6 rrpoxs (p.EVO ~pyo. ~,;~ ~uvfy£ l.a ea rpOUllE ~6 ~X~~.CY ~U~~E,;pt a(; ,;00 ~)(a~ou~ ~TA-ryroY,-~E 1tp6-0"'fl-t.,~ 1tp6~ ,;6v TEAETO POMBO, xCYt i:m:',;6 t~ \.0"06- II o't~f.La" ea ~yO:A.OUf.L£ ~6~0 ~&" pOUA.£·~O:v" e'ri:avw ~~O: ~noLa )(l~£1~al. b Aa)(,;6A.LO'~Op£'" a(;-xa(,xa~'~n£x,;a~fl,K~I ,;6 E~/~xa,o(;-~~O xat 't06~ xp6~~a)..A.ou(; xopouv~(ou,1to6 elval ot",;£,;pun~~eVal ~aA.oln,,;6~o xa~a 't6~X~f.La ~O\)(;· 6~0 xat xa~a 't't~ ~l('(~~a~£l.~ 'tou(;.T6- 't£ SA KATAAABOYME tfvav &x6pa ~nou~0:'i.o)"6- yo,YLa 't6v bnoLo"ot A£A.,o("pp£e~xav.· •••• ~'t06<;"£A.,06,:rrpOXWPf~'V,;a(;, -ea ~xe£~OUf.L£ ~~v 1t£pl.ypam~ KAY 't6 ~laypa~f.La A.£l'tOUpyt 0:(; 'tou KLvfl,;~pa ,;ou EIV/~xa,ou(;,-e·b"o)..o~ e~~~ ~-nLeavo)..oy~~Ev~-!~~Y~~l1 'tou"1tOl.&~"vwv'ov~aL np6(; nOla xat n~!, xcrt r·La~t .. - Tl.a vcr npox6"'~,;6 ~EYTRPIO oe ME~ONIKHxa ~ti~~acr~ ryN ~TONrA.Af,,;6 ell bptcr~ xat ,;6 ~€pf.La· 't'~~ £~e6ypaf.Lf.L~' e£wp~~~, 'tou·~v'tl.- -86- x£t~£vo6 ~a~-~'ti).,_~(T ~6Yla 'to\) TCP~'tO\)llE~ ... 'to\) ~pyO\) •. ~"t"6 ~€6't€po ~l€pO(;-rrT~V "E x e e (J T'J "t"~{; KaJ.l.TC\)~6ypaJ.l.J.I.T'J{; e£wpT'J(1T'J{; 't"O\) CrV'tlX£ t~£vou ~a{;,-Teo6€lvaL ~ ~\)v€X€I.a "t"~~ F.u06ypaJ.l.J.I.~ -)ta t ,Te06 'J{E r l).,_ap.8avE 1. ~~~cx 't6<1o, 11:E P L1tO\) , X~ ~~ t~ou-~v ~XL 'Jt£pL~~6~Epo-Ev~La~~pov'ta,-9& J.LL\~croullE YleI CrV(l'tPOT(~{; W:t\<1't"pwv;- "t"6 MU<1"t"lX6-xo"t""ApLrr't"0"t"€~~,-~rr"t"w-"t"~,M£y& ~T'J' nupaJ.l. t~a{;, ~,jJapjlia ••• Te06 a~~&l::ouv xa"t"EU euvdT'J <1€ ~uv&p"t"T'JaT'J TCp6t ~t, TCap€~(ELt'tO\) ~£y-yapLou,-(JUV"t"~~€lG TCUPT'J~LXWV ~ALxwVTCp6{; m.ou~wv 1.0, f.1€ €V"t"E~wt (JuYXpov£t, ->:H~'EPlNEr. . J, - .. KYPIOAE¥.TTKA-a'J{£lKovlcT£t.(:; "t"wv 'tpOXI.W~WV aXT'J~&'twv,(J£ "t"pEi'~l.acr"t"a~el{;,-xat,'t€~Ot, ~' lxvam€peOU~lE ~X t. ll6vo O'''t"~v ixvaxwpT'J<1T'J"t"ou '.Ap 1.0''tCLl't£\ T'J~cm' "t"~ r~ J.1a(; y 1.0:. 't6v 'A(J'tEp L'<1JL6 -rou, -a~).,_o: xc t ea 't6 r>E t~OUJ.l.£ Y£WJ.LE'tpl XeI ~ffi~A ~TC''t6 ~x~ua ~TC'ap.AYO(2)~'t~v xa~TCUA6xpaJ.l.~T'J XO"t"EPXa<1{O ~O\). , Ax6JLa, Eq>ap~6~ov"t"a~ ~ lO: tm€p-<1uJ.l.TCUX"WJl~"'1 V.op~~ .'tou lhB~ Lou 'twv ' AvaYI.JYwv e' a"a~£peOUll€ ~'t~ 8r6'tT'J$a,6'J{w{; xat 0''tt~-J.L€xp1.3T'J' -87- y£vEa~-xa'tay(.lYE<;; 'twv IJpoy6vt.JV 'tou' Ap 1.C1'tO- 't£\fJ,tsn:I.,~,~A.".wcr'te; xat 'tou nHO\)-P.I.A.~,v'ta(; rrANTA,~£C1a ana 't(<;; ypa~p.Eb ~ou t~lO\)a~~ xalLnuA.6ypal.LuOu C1Y~l.La'tO(;(!X. 2~YNo \.xap.'Jtu - (A.E b)' e~lava xaA.u1fJoUI.LE "'tl.(; KOrXOEI~EI~, 'Jtou ~a(; e;IXE &,~C1EI. YL6 v& A.UC1oup.e"~£ xav6va "xn l ~I.a~~'t'l"'ta 1tpo~A.~lLa'ta 'tou~L'JtA.aC1l.a·C1P.OU 't'ou K6~ou xat 't'~(; Tpl.xo't6p.fJC1'l~'t~~'O ~e(a<;; rwv(q(;-a~'t'~(;,~6ALC1't'a 't6.lSpyavo ~I.atpe~fJ(;,C1E C1uvbuaC1lL6 np6<;; PfJ't~ b~fJyta't'ou tbtou ~, 'Jtp6, 't'~ crXfa'l 'JtoA.\oa't'fJ~6plon ~E 1tOA.Aa'JtA.&C1Loi9& ~a(; elval ~v'teA~<;; 6n:apat't''l't'o lxP.£C1W~ 'Jtl6 'JtEpa,-'JtpoXEI.P.£VOU vap.a<;; ~OflS~C1'l C1.-r6v an6A_ o-ro tmoA.oy lC1P.6 't'wv 't'1.~wv 'twv ~LaC1't'aC1ewv 'tou ~xa,oU(;.e'axoAou- S~C1'l !va C16v'tol.Lo 't'pt't'o .~EPO'-C16y In:(-p.£'t'po-ENTEAQr. ~XETIKO xat LYN~EMENO 'Jtp6,'t6 r.TA-rYpO,~EBaLa,-aAAa xat"bep.£vo"J-Li EEAT PETIKE~ rr~nTQEEIL MET A T 0 IT I ~ EON,J:! ~ X("p(Sj C1x&,o(;,KATA nrn APXAIA m:r XH-xa( -r6 BI.~Ato Sa 'tEAELWC1'l J-L£ ~va ••••• A.OSo(;,'Jto6 ~yl.v£ a'Jt6 xopu,ci(ou(; 'touKal.pou l.La(;-Aaeo(;,~o6 ~\)C1'tUXW(; C1uvi~'l ~n:El.b~ 0\ liv9pW1CoL,MH rN(')PI7..0NTA~ APXATA EAAHNIKAr 6EN e;lxav blaa&C1£L 'APlC1't'O't'£A'l(::):n:p6~- -88- X£l'~at yt& 1:~V ITPonI YTIEYBYNH"OMOAQrTA"- (1't6v m..av~'tT) ~La,-6't I. AN~P()fTOI EKTOr. rw. -~f ~lenv6'tT}'te,999.999.999a~6~La€Xa't0~~6- p 1.0 ME~A f:rn:' 't& tt£yyap 1.-MA~ KAAOYN, ~E 't~v' ~«papJ.Loy~ . 'tou"ti~"-o y~p ATTTO"T £V ypaJ.LllaL~ "xal bpleJ.Loi"xX~".-!~w xal xaJ.L~la AEKAPIA-'tou"-ax"a'to-X"\La~£, xp6vla,-xat ~fX~ v'ta I. ••• "'t~ alW1't~ ~a~ ~p6~ lm6v'tT}a~ 'tou," -nEptnou-~la xat 't06~ ava~T}'touJ.Le: a't6" ••• 'A(1''tEPI.f1'J.16 'tou BOmH(:)-tt&£L vO: 'Yt~a~.tx- 1t&a'taa'l 130 'E-rWV <I>w't6,,-~v-i{_ Yla 't6al.](1.16 r,28 t\EYfERJ1\EfiTA <I>w't&,,-'Jtou e:lvat ~ J.1~a'1 b'Jt6~'ta~~ r~'-~E"-~V'1'. 86 X"-e:{C10UJ.L£ 1't06't'1 ''t~v IpyaC1ta ~f~u6 ~ -cp to 1tOpabE t YJ.La'to "1te: p L~XaV1lO'1l'"'tou" EAX'1- "LXOU 'A\~a~~'tou xa'Ytou xo't& 't~v A~a'tpaXto,'t&v ' 1C11lJ.1e:plv6 't~, .1\O'tlVLX~" Ap.e:pt.x~(;, xat O'~ 5XXa ~ap6~OLa ••• "Y£l'tOvLx&"~a~ ~ip'1."Av p.a, J.L£tv£l"xat.p6,"~'Yt0p£L V&'JtOU~£ ~u6 ~f~e:L' xat Yla.'t6 1tW'"'t£~paywvl.~£ ~ " ••• x6x"-0~b 'APlO''to'tf''-'lt. • • • • • • • • • • • • • • Dptv ~£xlv~0'0\)~£,6~w"YL& va 't& npay~a'tO- 1tOl~(10UJ.Lt ~A'a~'t6-~vaYXT} va ~£XoeaptC1o~£ -89- "t6 rJ~ ROTA EPOTHMATA-cin' "t1I 22,n:06 s'(XaV-E 9' .' , , " , 6 F.<1E L, o,.~(!'oJl.€, I,'e "tf.a.'pa, anav"t11<1'l-ava<pe: P l1a- , ,- , 'I , .1 t_. A. .. rJ"te:P e:XELVO nou ELXav npOXU~€L axpLpw, 'ITpo"tou Bpe:9e:l "t6 E~/~xa~oG-,TI&'ITa~"t~~al1e: t " , '6 ~, , e' - xa 'J(O La O'J(0Jl.EVOUV ax ~.a-yL(1 v O'IT('{v't''l oov x L 0'~)"t6 IJ.E "t~ (TE Lpa 't'OUG- "OUAEUOV't'OC,AO l- ~ 'r' 'L"" , - ~ nuv,aVE~np"t~"ta a'J(u "t'lv EXEL <1Elpa ~'le0L~ 't'6'ITW(1'~e "touG-06 "to. (EY'"p t(1'Cu~.e: C1£ I\Y6X<rt'fl yoplE' :a~"t6,'IT06 b1tav"t~9'lxav-~urJlX6,1J.£'t'(i ,. , t"~' a1tav"tn(TEL~ 't'ouG--xa "ta a v a 'IT (1 V "t 11 - "ta,nou ~"xaAmIJ~""to\.)G 9Ci lJ.ae b~11y~rJ'lMIIID~TA Xa t ME>'A (T"t~ P EA€"t'l ~J.aG. Eavayp6~ou~E,AOL'IT6v,'t'{G ~PW"t~(!,EL,-~at 0\ a1Tav"t~"'E1.b "tlG axoA.ou90uv AMF.~Q~. I)nOJOe:7LV('{L "t6 1J.E:t10,1tOU IJ.n:OPE·( v·avan:"tu('l 't'E"tOta "taxu"t'l"ta; -TO KOUlO~YA<rO>:-1\ T A,\TIIVOJTAOJO ~A-rYro E- IP I.I\01\! • . 2)rr~G 't'~v a-v-a-n-"t-u-rJ-rJ-e:-l ; -}.,le: "t~v I~XH,n:06 ava1t"turJrJe: L b K1.V11"t~pa~ "too-T2.482.IIO.TT5/HAEKTPONTOBOA~-xal xa't"~'op~oy~ "tij, trrov-optoX~' aapo"tLK~' , , . En: L "taXUV("f11 , - . 3»)1£ 't'"t- "tp6no; -~YNTHKONTA~ vooxAe:6vta 1J.e:'t'aAAo(€1.~tO\). t1£ rrAOYTQNIO~Ka( I\EYTEPTO-~-~QTONIA} " p £ o.l-La" "t6 bno l 0 . X LV E L "t6 '5'x&,o, (K. ' Ax't' t\e:r> -90- 'H tiv-,;t"pacT" crnv't'e:\e:'i-,;at ,u:da O'€"l:r't'~6O'q>ru "pa"&~pav?~, 6e:p[ou,n06 ~p~ -,;60'0 crav xa't'd~u't',,~-ewpaxa,,6cro Kat O'av O''t'OLX£Lo,nou , " , t. ~ t'" ' UE't'Eye:l-"E bEU't'EP" ,aO'"-O''t',,v av't' npaO'TlxaL 0'-,;6 npot6v -';Tl"n06 Elvdt KoO'~LK~~JAx-,;(v~ rr-,;fjv 'EvEpy6 't'OU, Moppfj.(JEK't'6C~K6,ouc - ((1-,;6 xi:,po) .OJ\A AYTA ~TEAOYNTAT l'E~A ~E -13 EA TI Q.MENO- "lffiEB A TPO" • 4)TIw, 't'~v ~Exov't'al a~-,;~v -,;~v €nL-,;axUv~,,KAT a~'t'~v 't'~v -,;axu't'Tl-,;oo\"enLp6't'EC"; - nOAY AMEKTA-€TIEl~~ bno~6~~ov-,;aL a'o~~ BA9MTATA KaL OMAAA:-t6 Em/~x&cpo, XLVEL'to L 1tA.avTl-,;6-p.op,o Ka t ~ Crv(1'n't'ucrO'6p.E vn Rap6-,;,,-,;a Etvat '(crT) 1tp6~ ~va"G"=~L6:"y~'("vn"~ov6~a Bapu~~-,;a,:O'6 va BptO'xwv-,;ol 0'-,;6 ~~oq>oG ax{vTl-';ot.. 5)Tt,infC,"-E LEG Xp6vou En t~a\~E L ~ en Lf1 tw- ", C1T) -';OUC; -'0 Xp6vo, n't'~O'EWG ~1tLp.T)x6vE't'aL ~o't623°~ ~ ·23%,-I~ON np6c 4696,ne:pLnou. 6)n6Io e:lvaL 't6 ~"acpoG ob't6; 7 ~6'1I: J- t'" e. -ELVOL ou't' ,nou ~'EPE e:bw Ka nnYE 1t~C1w p.E-,;6 62 Xp6VLO 1tapo~ovijG -,;ou Kov-,;a ~oG- ,,,,6 v' Ae .1;<1-';0-';£"- n. . 7)nw,~~xov'taL ot-2-xoC1~ova~'te:G-,;~v£1(t.~pa- -9T- .')UVC1ll; -IIOAY ANEKTA,-bxPL~W~ €~EL~~ ~6F.~/~x6~o~ XLV£L~aL ITANTA nAav~~6~op~a xat ~ uetw- - " T C1~ ~nb ~axu~~~ab ~ou ELvaL BA8MIAIA. 8)TI C1x~~a ~Y£L au~6 ~6 npa"(~a; - EI va L POJ.ffiOr., J.1€ ~OUb ~u6 eaA6:~oublx~a"(t..'"(~b va npoe:~£xouv"'tP L"((l'V I.x6:"-~vab an6xCr. 8e: nA€upa,-o.ve:(op-rl1'ta 0.1[6 ~~ 9£0'11 "Couna- - '. pa~l1p~"C1'\ • 9)TI nroO'~aO'(a napeye:L C1'tOUG KOC1J.1ovau~e:~ ~ou IIPO~ TA VE~A; -TETPAIIAH A~<f>AAEIA :xauC1(1l0u-!nl.xptC1J.1a-rq;: aUAwv ~(a"(wY~b--roLxwJ.1a'twv KlV~~~po~-xat OAO~QvI)N ANTI':AKTINIKON r.TOAQN. 10)TI IIO~ ENEprEIA~ ~ATIANA ; -O~O napaye:-:ral.-:-nup~vlx6:-a1C6 ~~ C16v-r1'\~1140 -ne:p(nou--r6vvwv C1UV't~(LJ.10U ~Alxou 1l£C1aC1£ 12QPE~-xa( ~"xaeap~"~anav~ Cmal.'t'e:LvO:O'UV _ unoAoyl.C1~~ ~va 5%,,(l.a lmwAe:LEb )..6yw -rPL-' .~wv, xAn. II)rrOr.H I~XH ANArr~EI; .. T~ .~ LamOpa ~~b ' Ev£p"(~ la~ ~ouI2.482. TIO. I.I5H/VOLT, an' 't'~v ~no La, lI<pa i p e L-ra l 't'650/o . no6 1CpoaVa~£paJ.1e:~ T6"broe:A£b"E:pt''t'1lJ.1a:~AN Tr-TArA~NA "KOlAza; -92- ., -~O~av n~~xEl €lVal,6nw, Elna~E,~va,p6~- po, ~~ ~PlYWVlX~' bnoX~(El,"!xa~'pWe€V~ "0 ' '\ ' ., '6' '\' ~av,na~L,nE~aEL,-ElvaL au~ ,nou ~E~E- "\n~6~Evo, ~[axoG""YL6 ~~v bxplaELa,-~u6 "nLa~axLa"xo}'_Afl~Eva ~€ ~6 XEtAf') ~O\)b ~6~ va ~navw ~~6 ~AAo"xaA& XL bv6no~a". , '\ 8 - ", , AEu' '9 Axo~o\).ou~ ~a EpW~f')~a~a,no\) /\ ~anav~fl ~ , , . xav I", ~I,'pa. I)Vt ~( ~p6no bvan~u~~el ~~v ~axu~fl~a a~ , ~f)J ? )rrw~ ~~v XANET ~~v ~ax6~f)'t"a at'~~ ; 3)TT ~La~~a~EL~ ~YEL; 4)Tt Bapo, lXEl ; 6)TT AYTONOPIA n~E()~ EYF.T ; 7)DO~ ~PIBET ;(·Av ~'t"p{ef') ••• ). 8)Tl xa~a~XE\)~ ~YEl xal TI x6cr't"o, ; 9)T( cruV't"f')pElT.al xa( ~E 't"l x6n't"o, ; IO)nw, ~nLaXE\)a~E~al £v n~~~fl B,'t"lxaAa- , - ,., , '6 ~f') -xaL TJ ~nopEl va ELvaL av't" ; I I )T{ n\)~pa {VE Lliv jfna~~nTl"~6C2=90~ L,X LA t.- 6IJE't"pa-~ (iv ~'JtErR~ au't"o ~6 6PlO 't"~b 't"axu- -93- A.OY"EYONTA~ 1:(.'pa 1t la ITAPArTTKA, ~,,)..aPl~ - A N A 1\ Y T T K A, -6'Jtw£ ~ A&<1~a"'Ob-eaC1X£PI t.an'o\)J.I.£ -~av6:-~6 >:fA-rvro EqJT AON b~6~)"ttpo-y \.(1 vcr 'r6 ~J.£\£~n<1onl..l.£ 0'6p.q>l.lva 1I:p6£ 'rex £plo.,~~ua'ra,'Jtou p.6\q; T(POfly~8"KaV Kat ~tVO\l.. 'tae;; 't60'0 ~t~ A.6f1E LG O''ra 1tpoS)" ~wT~a, 11:06 bV(lKU1t't0\)v,8rro ')tal 't1.G a1tOv't~(1E l~ C1'ra 'Pt.~ '" 't~l..I.a'ro al>'ta. 80 erKla<1(,J J.Lf ypaJ.LIJ.EG 't6vMa- YV~~" Kat 'r~ rEVV~~pla,-TLa va 'r06~&V'rl- . A.1lq>80\;p.E )(.a}..U'tEp(T,-P.lO KaL ot ~£)(.a 'rpE'ib ypalJ.~£b ~& b1toPl,,\~vouv,8£Bala,&\),,& AENI~ap~o\)v YLCr va J.L~G ~~dOUV ~6 1t)..~Pll. 1I:EPL~ ypaJ.Ll1a~a -ro uc , ~'l:~V ~1t6!J€ VfJ,)..O l1t6v, O'EX t~a Bp t(1'H£'ra l-Ka ( J.Ltib )(a\£ L erE: ~L£),,£'l:"-'r6(fxijuc I1ENTE( 501.X~J.La). ' A)..)..' 5£ 1tpOxIJ.1p~<10\)11£. 1\0 l'Jt6v: - '" "L. 6 J 6'" npf.~'ro:aq>llvO\)lIE xc-rc l1Ep'oG -r aplO''r£p O'Xll- p.a-'t"~v Ka't"o"'ll-f:7tE L~~ 'r~X0\)f.1E K l6). .. a~ J.L£)..£'r~(J£L. ~£U'rEpo:I1pw'ra n:PE'T'"El va ~pouJl£Al\IABAHTI\'r(G ·PI L·at1'rarr£.Lb 'rot; O')(Crq>ou<;.' Ap LO''r01:£\1]<;: "~ou)..£~1:£ I..I.E 'r6 'tPlO Kat J.L£ 1:6 ~6o"-TLON :6,1:L )..£1:£ vCr: 'r6 b1CO~£ lXVe:'t£ 11£ ~u6Kat ~{ :EXHMA-5- I l.() ~ I -95- ~P£LG ~p6~ouG-~rr~£ v~valATPANTAXTOxat~ ElYNG. MEeo~o~,AolnON,rr POT H:~ANAAYTTY.H. ~a bva-"'60'ouJI.£~mN KVPIOAEEIA, ~fl"-ab~ 96: ~IA-XQPI~YME rEW~£Tplxa ~x~~a~a,no6 ~XOU~E ~npoO'~a ~~& ~a~La ~aG,-9& ~a a9po~ ~ou~£ xat PJA BPOw..E O,TT IJlAJrnOYPE • Tp t~o :' a Ka90p t.<1p.6G 'tou~U(1~~~la~o«;}Jova- ·~wv : 'An6 ~YO n~yfG-~6v £x"-£ln~Lx~G ~£p~a~opl x~~ npo~o\~<;; Oupav LO Xap~~ xo t iI1t6 ~~CJ'£ .Lpa ~~)v-MO~TAt\IA 10N-ypa~~a1:(,}v/lxp Le~wvA"-BH rA-~E-EQl-7.H-~-P.H-I()-KA-AA-MT -NO, -.(epoulJ.£ .x L6"-a{; 6":L 1:6 0'60'1:T]~a ~lab ETNA T 10 I.\EKAf\l"KG~; 'Ocr1:6ao-9a 1:6 bnob£ t(oup.£ KAJ ME~A AnJ1HN nap60'1:a(1'~-f1:cr L, no6 ~f "1:6 £tSFfl~a JLa," va'xrt O'OU~LE "01:L 1:6cro AKJ\ONP.TO,6CJ'o xat"O XEO - "rrA~",-~ p£ya).,T] nUpa~Lt~a 1:~G A\y(m1:ou. KL acvtt::w: . T£1:ap1:o:' An'60'a £'htap.£ ~yLv£ CAOJ>ANEPOts'~L ~6 EQJJAON ENEPrETA ~au't"t~E1:ciL' 1[p6G ~6 .-~-. .., 1t1:~ II' A LV O'1:alY", ~q),a~fi £ I. va .. ~6 y Lv6f.L£\O '1:~' l'cit::a(;', £1[( 1:6 ~£1:eay(.lvo ~~{: 1:ax6~"1:~ - -96- .,;ou <!,w.,;6~." Av 0u!J,ati'1:€-Yla .,;6 ";€1:pay",votI- xplR;:-,~ Ayro,J.l;;~ p.l)..OUC1€ ~ 'Ap.t'O'1:01:E"'_,,~,- 0'1:6 BLB\{o 1:WV 'Y~alvLY~wV. flOl7t6VI '¥ 'EVEpYEla,7t06 96 7tapax9~ ~V Ka~ 1:6~x& <po~-7tapaBa\a1:E El!lIflON VH"EN APAN-'(dov ~V ~TA~H-xat,7t0>..6 7tEplO'rr6iEpo,AN ITEPA~ "t6 C2,9& E~valI2.482.ITO.IT5.913.367Wova~E~ • H\€x"tpov Lot36>""t~." La lpCJV"t'aG, ,,;CJpa, "t6v tIp L-' Bp6 oU"t6' U€ "to C2 =90.000. OOO.OOOXlA L6~€- 1:pa 0'''t6 ~€u"tEp6)..€7t"tQ~pptO'XOU~E ~Ey£eo~~~ ~aG ~1D flEKAI\ IKO VE";P Lx6 ~60'''t''f1,aT 38.690 XLAl6ypa~~a=I38,690 .,;6vVOUG-Xl ~XOU~€Xl6- AaG ~nA DP(')'}U AITO"EISJ-T at)"tou,7t06 t:".,;a~€.,;ou B"tl 1:6 "60'''t,,~a ~ovo:bwv ~a~ E~V~L 1:6 ~€xa~ Lx6. '~"t6C10-AEN ~~~€C1"t~xa. C1'a~"t6-AAAA : 'Y~o)..oytt:ov1:a~ B";l 0\ xttAu~E~-avo~E t~!.)"t'oL-;"tax£ta~ X07t~G",7to6 an01:E\ouV .,;tG7tA~ XE~ xa"t'a<1XEU~~ xc t "t'0: J.uO'''t~p,a't'aAE L"toupyta~ "tou ~xa~ouG-~Xouv Et~lx6 t3apo~7,8~ov~ ~EG-leEO'a O'av €\ax U1"tO ~p LO &O'(I)a\£ taG't'ou ~~a~ou~,"t6 rAXO~ nAAKA~ 10 ~xa1:o"'t'wv 't'ou ~E"tpou.T~ b7tE)"6YLO'cr ~E ~laO'''tO:O'El~-7t\a''to~ I8 J.1E"tpa, J.I. ~xo~ 13,5 I.I.E"tpa xc t t5~0~5~t't'pa- -9'7- O/l.A AlIIAA-~ L~ xat £ l va L "AY(ntLa"Caxo"~ T'JJ,LE- "vc" ~'YN "Co ~\')(""C~'tCT"Ca /I. £ t'LO U py ta (;, K t V~(f e:r...w;; x!Jt J An'<pa},_£ta~,-~eya)..a 1:6 ElffiAAON, -~xava 1:6v KU~LafJ.6,no~\a~\aa,L&(ov"Ca~ ~n(O,TOJ,L., 'J(o~Aal£\arr{a(1'a ~~ "C6 E t~ I.x6 ~6po~ "Cwv'TN(;X)) xa~6f3Mv""Cax£ta~ X01'C~{;"xat p.p~xa ••• "C( voJlf- l;:£"C£ ; , F.KATON~APANTA ,"YC'I TONN('~: ' -Kt6~a(;,1I€ 138,690"C6vvou~f3oro{;,'t'6EllI/~xa'$O{; ,J.I.~ "Caxu"CT'J"CCt C2-K A IrE T A I.rLclvO: 11:E"C6xo\)p.£ .,;6 "EIJI IAON J..'HI\EN ArAN" af>~avouJE .,;~ J,Lat;:'o "CO\) xcr.,;a .,;6" bp Le~6, 1£06 Sa J,La~~~ a~-~Ctt l£p€~£Lva £lvaL 0 r~~IE~TEPO~-a- 9POLf;0J1€v....,v .,;wv a.,;ot.x£twv .,;ou-.,;6ao 1'Cp6{; au.,;6v,1'C06 ~YO\)J.I,£,-O~Gxat 1tp6b 't6ITENT'E~5 =EtJlIAO'f\f,-YLO va MH KAH .,;6 axcrq>o'-~ta.,;T'JPc,., "Ca,,~£8aLa~.,;t~ ~~L£' ~t.aa"Ca~£L~ "ata1to~6- (f£ L~ ";~~"(l1yaV~{;-r:,(T";E v(r, 1'Ca paJ,L£ vT'J .,;a\).,;6<1) t J ~ ~ ~" A 6 '6 .l!:.!l " LaX'1 ,.,;O\) KLVT'J"CT'Jpa. 0 apL',.JL , cr\)'L c -avayxaa"Ct.x&-£lvaL 'ENA~ xat M6vo~,bT40. r- 000 XLA6-~ I~.·TONNOI:f..,;al XOVO\)fJ.£ t~NO RNA XTAIO~TO .,;~, "Cax6";11.,;aG .,;ou ax6:,o\),)(0 ( ~ ";~X6't'~~cl !J.a, "1(£(1)";£ l II (1'.,;6 ".fRrj~TO 0- PIO A~~AAETA~ .,;(;,v89. 676.0,)0.OOOX LA LO~Lf"qLY (1'.,;6 1'>£\).,;£p6~£1£,,;o.ArrOAETXTIlKE,~OL'Jt6v,6";LEq;>' Haov .,;6 ~£)(al'> L,,6~6a";111'.aJ..fo,,6~wv hr:a),_ 11- -98- eeu£L AKprBO~ xat ANArKA~TIKA~tb napa~Ovw ~uveijxe~-AYTO EINAT KAT TO I~XYON~xat ~- !~e~£yx~tX~ ~ou-bn6e£~~,6~L,£lvaL ~Q~: ).1€ 'ITaXOb xa~u~~o~).,_axwv xO"tt EAA'XI~TA},.tY~'" ~epo bn6 TO ~xa~od~a ~ou ~E~pou,-~6~xa~~ l5XL ~-6~0 ea t:uytt:fl 14()~6vvouG,-aA.}"0: xat ot ~Ld~~a~etb "tou,~\a~Ob T8-~~XOb 13,5(: r n O'X£O'fl bn6 ~~v xa"to'I)~ 4/3)xOL tswoG 5- rrpEnET NA rrApP()VN ~E J.fETPA-xa( ~E TO\A METPA: METPA,AOrITON, -KAT MONO lKETPA: Il £~'Jt't'o: ~ ava)..Ut1fl ~~'p(f-1f.ap~LEvT)KyPIOAEKTIKA. Jlet:1a t1~~V '1TapaC1"tCTC1fl ~\E~oull.e, ~(~'pa, B~L: a )~6 6~0 O'xaq>oG" xpa~a£ L "EN~EKA ~e'tpayu.vt~La,q1t''tO: O'UVO"-LXO: ~EKA TPTA -rouO'uO'~~- , , J , 6 - ~la~oG~·a(f)flvov"tab cp LC1't,£pa XcV Jl1.O'ou ~£- ~paywvt?>1.0U itat. ~£l:1.0:,-~v6G xo I ll.LO'ou=2 'te"tpaYu,vt~La x£va X(Tt. T3-2= TI. ~)tO\6x\flPO -r6 t~tO au-r6 O'xaq>oG,~E KATOll'H, xo t ~o6 'ITLCrv£ L rr~6 erp lt1~£p6 1;~I.~~.a't~G B\flG ~apaO''taO'flb itx~aO'fl TI~AP<)N "t£~pay('1 VL~tWV-~PE'Jt£L va ~6"bvO:-\60'ou(J.£"-~ya- v't~, 'to,a~6 fKE1,-JlLa )tat. O'xo:cpoG JlEO'a,~E O'xa<pO(; €~!., £ L vo l A IT A P A " E K TO •• -99- y)'B ypall~~"T3-J3";~'EKA TPIA-AF.KA T'PYA" "No-NO", i;EIlV6IlEV'l a'J(' 1:'~ ~ Laxwp LO''tLX~ YpqJ. 1l~,~06,-~v'ta~ ~ 'J(\Eupa 'tou~~O' 1:' '1 P t - "t: £ L"'t'(~ O''t'~A.E~ 't£'tpaywvt~lwV 3~YN6xat 't'~IlV£L 't'6 O'xa~o~ lla~,Il~atvov't'a~ Il£O'aO'1:'6 -~A.aXLo-O'x~p.a 't'ou,-~vwv£'t'al xat ~a\l~p6~ 't'~v T 3- I 3 't~~ £naVL.l 'J'(apaO''t'aO''l,(lxouJ1£x l6 (\a~ 'J'(~ 'J'(tl~ 0 t reo paO''t'acrE l ~ Elva L}!T Anapp.e(~'l ~YO tt()PE~: )-xa ( !la~ ~ (V£ l ~va t::E'UYO~ PO'J'(wv -Xl au't'6-TPTA 1:'E't'paywvt~La=TPET~IlOva~E~, I~ON TPTA METPA. 'pllpo'J'(~"a~'t'~:~tv£ ~ ~£~aLa,'t'~v aplO''t'£p60''t'po~'l XlV'lO''l 1:'60'0't~~ y£vV~1:'pLa~,_~O'o xat 't'oo"-PYPCY",'t'OU ~a - X't'OA.lOU 'J'(EPL~'t'pO~~~ 't'ou ~TA-PYPOY,AAAA ~EN ANHKEI ME~A O''t'~V Ka't'aO'xEu~ 't'ou~xa~~ -~Av Kat T~v TEP.V£L.-'Avayx'l 'J'(a(l'a,Xol'J(6~ "va ~y~ 't'6 YP'lyopw't'£pon-cr~6 '~£L Il£O'a-xat va 'J( P 0 0' -r e e ~-xwP lO''t'a-E'J(ov(') 0''t'6 ouVOA.lx6 'J( X. It 't' 0 c ";ou ~xoQ>ou~. "00''t'£TE~~PA METPA arc' 't'6 O'€ Ka't'o~fJ ~xa<po, ~ EN- ~EKA METPA ~I1t' 't'6 O'~ rrp60~fJ '~xa<po, rYN TPI A METPA ir'J(''t~v,1tapa(l''t'a'tL'X~ 't~, 1t£pLO'1:'pO~ <p lX~' X {v'lO'fJ~;POIIH;- T~ON ARKA OKTQ '.~TPA (H MEya).. '1 1\ l.aO''t'aO'')-'t6 IIAa'to(; 1:'OU ~xacpou, -JOO- ~TA-rYro EIPJ/\ON,-"OPEP E,1ET I\EI?'AI"-xot ~~E(XeTl-"n:opaywyt.x&","~ v a A U 't' t. X a" xatnKAT' API~TOTF/\HN": :<puO't.xa,o\ ~A.A€b 2 ~la~'t'a~€lb 't'ou n:po~ap~6~ov't'al aVaA.oya:'t'6 ~~xo~ 't'ou-5v't'ab 't'03/4-ytvt't'al T3,5~€'t'pa x (T t 't'0 t5~'0 b -ro u- 5 ~€ 't'pa.- ~EYTEPH UEeo~O~ ArrO~ET9f)!:H KQI\IKH-ANAPQ nOvETPJKH. - , 6' s. ' " ~pw't'o :~€"a O''t' ~u~'t'nua" apX"XTl apl~'t'o- , ~ , , A" n - , 't'€f\lX" (J)pat1Tl ~lV€t.,xa .. (,'r a('t.C'~€t.'t'al lIt ~p.lypa~.LUa't'a-'t'~ O'E t.pa A'I-I\E-8H-BH-AfI.-KAAA-E~-,-xat 't'o A.olTIa."~6~BoAO",n:06 v'.~va q>Ep€'t'a l rTf: llv8pr.m:o € ~ va l-MONO-'t'6" A./\ "-'t'6 n:pi:l't'O pVT-rpA!·:~f.A 't'o;:; 'E)..ATlVlxoti ' AA.<pa~Tl't'oU.l~b A.€tl,A.Oln:6v,b'AplO''t'0't'E\nb •••••• " A!\ "'!' !<' A - /\ A. - Ell''' , T ~(Y"T: "J'" pi:l't'€ "A v8 p (.m: €y l 0't'6 V "'A~'t'€rlO'~6 't'o;:; /\ayo;:; 't'6 I\EKAnAA~TO(:l'iA(\Tl ~la bTI6~€l~Tl 't'~~ ~TIOYPEW't't.X~b XPTldl(~on:o l~"'€t..lb 't'o;:; I\Exa~ lXo;:;lfova~ i c tou~K€'t'p l-' 'xo;:; luO''t'~~a't'ob)'t'o;:; &vaa't'~ua't'6b ~ou,ea~~ a'Tl" ••••• ENI\EVA;;; - OYT,~€Bala-:Or..or ~E- -101- pOUv£ H~L TXTO~~~ ~(V£L.~.~ E K A:-TI86 ~Wt1ll, -A.O t1t6-v; ~£6~Epo:JA~maA.~~ 86 b~t1£L"AA"-~llA.a~~~XL ENt\EKA, b\;'.a ~~v (f~ EN!\EKA TETPAf'0Nrt\ T A C1UIl1tU)(VI.IJI.€vll 1taptr(f~aC1ll ~ou "\'KAtf()~/Em, ~~\a~~ ~ou ~TA-rYPOY KOC1llo(1)(a~ouG. At}~6 , 8 Jl.hIG ,~La G l>~llY€ l-KA T TIAA T -C1~~V txva- 1t~u(ll ~~~ 1tapaC1~a~€wG,-~ll\a~~ TF.~~EPA ~ EUAEKA \YN !PT Ar rmN ~EKA OKTO METPA 1tA.a~oG-Il£ 6}..a"~a £1t(1)(6\ou9a"-~XEL ~6(1)(a<:po<; I.LaG,-OI1EP EAEI AElBAJ. TPTTH AnO~EIKTli{H MEOO~O~:H K0AJKH MA8HMATTKH : rrpi:'l~O :~a ", Ava\ U~ LXO: ITp6~€ p o )(0 tvyC1't"£ pa -MOVO~l)(6 ~~lYlla 'E(WY~lVllG JAvOA.u't"t)(~<; _"\')(€~ll<;-E IT T A Y 0 Y N 0 A A't"a 1tpO~A.~f1.a~a,1to6 avaXU1C~O\}V (f't"6'OpyO:v(.)V "Opvc vc - 1taEL Va 1t~ a)C1~6 ~t~a)(~Lx6 't"ijG AOYLX~''''~ yo)(a(B)~,-rL tx~opa (f't"6 :Exa~o~ !-"ab.Ta"~~- "~a([)paC1a",}..ot1[6v,C1aV"'E1tLA.U1:LX6". to txPL91l6<; ~wv C1£\t~wv 't"ou<; EtVat T83-a\.-


Comments

Copyright © 2024 UPDOCS Inc.